lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Déu fa la “bugada”//God does the “laundry”//Dios hace la “colada”.

7dbb6aa47ebd0da683929f2aea3975df

Avui el Pare ens diu: “Ajudeu-Me, feu-vos purs, i, us faré purs!

Per què ens fará purs si ja ens hi hauriem posat nosaltres a fer-nos purs? Perquè nosaltres hem de fer el pas de volguer canviar els nostres vells patrons de vida primer. Com si diguéssim.., hem d’obrir aquesta porta que no podríem mantenir oberta per nosaltres mateixos, doncs l’esforç és titànic, i, en això, és en el què Ell ajuda; d’aquesta manera obtenim la força i la determinació que ens mancaría si ho volguéssim fer nosaltres sols. El torb dels costums i vícis la tancaría de cop, i com que ens hauríem enfeblit per l’esforç d’obrir-la, ho deixaríem estar, escarmentats per l’experiència nefanda. Per què això no passi, és pel que Déu ens diu que ens ajuda; ens cal la Seva força per seguir endavant amb la tasca de fer-nos purs.

També cal conèixer la raó de la necessitat de purificar-nos, per a tenir un motiu per fer-ho. Es pot pensar que estem prou bé tal com estem; que no hi ha cap necessitat de canviar res. Però, veiem que tot canvia al nostre voltant; tot inclosa la matèria s’està alterant. Veiem que tot s’està degenerant a marxes forçades. Ho fa al mateix ritme i velocitat que es degrada l’esser humà. Veurem tal embrutiment en tot, que ens caldrà un intelecte molt clar i ferm per no astorar-nos, mantenir la serenitat i comprendre-ho tot. Per això cal que la profunditat de nosaltres s’hagi netejat de tot el que hem conegut i donat per bo durant tota la vida. Com que el paradigma mundial metamorfosejarà a no trigar gaire, també hem de canviar el nostre paradigma. Purificar és netejar. Déu és el que ajuda a fer la “bugada”.


Today the Father tells us: “Help Me, make you pure, and, I will make you pure!

Why will it make us pure if we have already begun to make ourselves pure? Because we have to take the step of wanting to change our old patterns of life first. As if we said …, we have to open that door that we could not keep open for ourselves, because the effort is titanic, and, in that, it is in what He helps; in this way we obtain the strength and determination that we would lack if we wanted to do it ourselves. The gale of customs and vices would close suddenly, and as we would have weakened by the effort to open it, we would leave it chastened by the ill-fated experience. For this not to happen, it is because of what God tells us to help us; we need His strength to continue with the task of making us pure.

We also need to know the reason for the need to purify ourselves to have a reason to do so. You can think that we are quite well as we are; that there is no need to change anything. But, we see that everything changes around us; Everything including the matter is changing. We see that everything is degenerating at forced marches. He does it at the same pace and speed that degrades the human being. We will see such dirtiness in everything, that we will need a very clear and firm intellect not to be terrified, to maintain serenity and understand everything. That is why it is necessary that the depth of us has been cleansed of everything we have known and given for good throughout our lives. As the world paradigm metamorphoses to not take much, we also have to change our paradigm. To purify is to cleanse. God is the one who helps to do the “wash”.


Hoy el Padre nos dice: “AyudadMe, haceros puros, y, os haré puros!

¿Por qué nos hará puros si ya habríamos empezado nosotros a hacernos puros? Porque nosotros tenemos que dar el paso de querer cambiar nuestros viejos patrones de vida primero. Como si dijéramos .., tenemos que abrir esa puerta que no podríamos mantener abierta por nosotros mismos, pues el esfuerzo es titánico, y, en eso, es en lo que Él ayuda; de esta manera obtenemos la fuerza y la determinación que nos faltaría si lo quisiéramos hacer nosotros solos. El vendaval de las costumbres y vicios la cerraría de golpe, y como que nos habríamos debilitado por el esfuerzo de abrirla, lo dejaríamos escarmentados por la nefasta experiencia. ¿Para que esto no ocurra, es por lo que Dios nos dice que nos ayuda; necesitamos Su fuerza para seguir adelante con la tarea de hacernos puros.

También hay que conocer la razón de la necesidad de purificarnos para tener un motivo para hacerlo. Se puede pensar que estamos bastante bien tal como estamos; que no hay ninguna necesidad de cambiar nada. Pero, vemos que todo cambia a nuestro alrededor; todo incluida la materia está cambiando. Vemos que todo se está degenerando a marchas forzadas. Lo hace al mismo ritmo y velocidad que se degrada al ser humano. Veremos tal ensuciamiento en todo, que nos hará falta un intelecto muy claro y firme para no aterrorizarse, mantener la serenidad y comprenderlo todo. Por eso es necesario que la profundidad de nosotros se haya limpiado de todo lo que hemos conocido y dado por bueno durante toda la vida. Como el paradigma mundial metamorfoseará a no tardar mucho, también tenemos que cambiar nuestro paradigma. Purificar es limpiar. Dios es el que ayuda a hacer la “colada”.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: