lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’any de l’amor// the year of love//El año del amor.

 

276F5A9F-A62C-464C-8601-A4C7ED10212B

Aquest serà l’any de l’amor. I no hi haurà confusió del tipus d’amor que haurem d’experimentar i de distribuïr, com va succeir als anys seixanta, sinó que ho sentirem dins del cor de l’ànima, ho tindrem molt clar. Aquesta energía vital ja s’està albirant, encara que desdibuixada, però s’anirà concretant al cor decadascú, a mida que ens anem enfortint experimentant l’amor del Pare, l’Ànima Suprema, l’Energía Còsmica, Déu.., o amb quin nom més còmode se senti un; el que s’ha de tenir a la ment, és que només es tracta de Un, l’Únic per a tothom.

La forma més senzilla de posar en pràctica l’assolir aquesta onada d’amor diví, és tan simple com recordar. Recordar o dur a la ment aquest Ésser i permetre que la Seva vibració amorosa ens arribi; ara ja ès fàcil poder-ho aconseguir, però contra més vegades durant el dia es vagi fent, menys ens costarà. No calen mantres, ni gurús ni una llarga meditació.., només uns instants de concentració i d’aturar l’activitat mental i física; pot ser que en un segón sentim aquest amor subtil,  perquè ara està la la bast de qui el vulgui obtenir.

En l’instant que el sentim, ens omplim completament d’ell, però no l’acaparem.., deixem-el fluir visualitzant la Terra i com s’escampa com una flassada protectora. Aquesta onada a més a més ens anirà descarregant de karma antic, dels errors que s’acumulen al registre del subconscient i que ens fa feixucs plens de energía densa. Doncs, posem-nos en sintonía amb la nova energía que aquest any se’ns regala. Aprofitem-ho, els temps corre!


This will be the year of love. And there will be no confusion about the kind of love that we will have to experience and distribute, as happened in the sixties, but we will feel it within the heart of the soul, we will have it very clear. This vital energy is already glimpsed, although blurred, but it will be materialized in the heart of each one, as we strengthen ourselves experiencing the love of the Father, the Supreme Soul, the Cosmic Energy, God …, or by what name more comfortable one sits; what must be kept in mind is that it is only One, the One for all.
The simplest way to put into practice reaching this wave of divine love, is as simple as remembering. Remember or bring to mind that Being and allow His loving vibration to reach us; Now it is easy to get it, but against more times during the day it is done, less it will cost us. Mantras, gurus and a long meditation are not needed …, only a few moments of concentration and to stop mental and physical activity; Maybe in a second we will sit this subtle love, because now it is the reach of whoever wants to obtain it.
The moment we feel it, we get completely filled with it, but we will not hoard it …, let it flow, visualizing the Earth and how it extends like a protective blanket. This wave will also unload us from old karma, from the errors that accumulate in the subconscious register and that make us heavy, full of dense energy. Well, let’s get in tune with the new energy that this year gives us. Let’s take advantage of it, times run!


Este será el año del amor. Y no habrá confusión del tipo de amor que tendremos que experimentar y de distribuir, como sucedió en los años sesenta, sino que lo sentiremos dentro del corazón del alma, lo tendremos muy claro. Esta energía vital ya se está vislumbrando, aunque desdibujada, pero se irá concretando en el corazón de cada uno, a medida que nos vayamos fortaleciendo experimentando el amor del Padre, el Alma Suprema, la Energía Cósmica, Dios .., o con qué nombre más cómodo se sienta uno; lo que se debe tener en la mente es que sólo se trata de Uno, el Único para todos.
La forma más sencilla de poner en práctica el alcanzar esta ola de amor divino, es tan simple como recordar. Recordar o llevar a la mente ese Ser y permitir que Su vibración amorosa nos llegue; ahora ya es fácil poderlo conseguir, pero contra más veces durante el día se vaya haciendo, menos nos costará. No se necesitan mantras, ni gurús ni una larga meditación .., sólo unos instantes de concentración y de detener la actividad mental y física; puede que en un segundo sentamos este amor sutil, porque ahora está la la alcance de quién lo quiera obtener.
En el instante que lo sintamos, nos llenémonos completamente de él, pero no lo acaparemos .., dejémosle fluir visualizando la Tierra y cómo se extiende como una manta protectora. Esta ola además nos irá descargando de karma antiguo, de los errores que se acumulan en el registro del subconsciente y que nos hace pesados ​​llenos de energía densa. Pues, pongámonos en sintonía con la nueva energía que este año se nos regala. Aprovechémonos ello, los tiempos corre!.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: