lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Present,passat,futur//Present,past,future//Presente,pasado,futuro.

 

Present, passat, futur…., una gran línia unida per sentiments i emocions.

Imaginem una immensa platja completament plana de sorra humida, on les passes queden marcades profundament. Ens fixem que hi ha un nen que corre al darrera d’una pilota, intentant encalçar-la.

Darrera seu una llarga línia de petjades marcades a la esponjosa sorra molla senyalen el seu recorregut en la seva persecussió; davant.., la pilota que segueix rodant com el futur, sense final, i, ell, al mig de la línia marcant en cada pas el present.

Podríem preguntar-nos a nosaltres mateixos.., som conscients de l’instant que vivim? El present se’ns escapa com l’aigua d’entremig dels dits, entre la mirada al passat i la vista enfocada cap el futur. Però, a part de que tinguem alguna cosa per resoldre del passat, i, que la nostra preocupació pel què ha de ser el futur ens aclapari, a part de tot això.., l’instant del present és tan fugaç.., que és quasi imperceptible. Sí, podem aturar-nos un moment i pensar: on em trobo ara mateix..? Pero en una fracció de segón, aquest pensament ja será un pensament del passat; per tant, exculpem-nos de no percebre el present, és gairebé impossible, tret de si ens podem concentrar en un estat meditatiu d’alt nivell. Però sí, podem lliurar-nos de la cárrega conscient i subsconscient que representen els pensaments recurrents, tant del passat com de les espectatives de futur.

Estar sempre sentint que aquella situació que ens va passar ens amarga la vida, seguirà essent així si no intentem trobar-hi una solució. Cadascú pot buscar la manera de fer-ho que li vagi a la mida. Si allò no ho sanem, no ens deixarà seguir una vida normal i plena. Es pot afrontar el repte directament si els personatges que hi havíen en aquella situació encara són al nostre abast, intentant reunir-se amb ells amb valentía; sinó, si no és possible o no ens creiem capaços de solucionar-ho.., podem fer partícep d’aquella circunstància no resolta a Déu, presentar-li l’escena que tenim a la ment d’allò que va passar amb molt d’amor, i, deixar-ho anar.., estarà en bones mans i l’energía tornarà a fluir, la sentirem i també podrem enviar-la a aquell precís instant del passat. Segur que si ho fem amb el cor.., ens sentirem més lleugers perquè el passat no interferirà en el present, i ens adonarem en aquell instant, que amb l’ajuda de Déu, podem dissenyar fins i tot el futur.

Ja que les bones i males accions són karma que van al banc del karma, al compte del “debe&haber”, procurant fer les millors accions, el futur es tenyirà de bones circunstàncies.


Present, past, future …., a great line united by feelings and emotions.

Imagine an immense beach completely flat with wet sand, where the footsteps are deeply marked. We notice that there is a child running behind a ball, trying to reach it.

Behind him a long line of footprints marked on the spongy wet sand mark his route in pursuit; in front of .., the ball that keeps rolling like the future, without end, and, he, in the middle of that line marking in each step the present.

We could ask ourselves … are we aware of the moment we live? The present escapes us like the water between our fingers, before the look of the past and the view focused on the future. But, apart from that we have something to solve of the past, and, that our concern for what the future should be overwhelms us, apart from all this …, the moment of the present is so fleeting …, that it is almost imperceptible. Yes, we can stop for a moment and think: where am I right now? But in a fraction of a second, this thought will already be a thought of the past; Therefore, let’s exculpate ourselves from not perceiving the present, it is almost impossible, except if we can concentrate on a meditative state of high level. But yes, we can get rid of the conscious and subconscious burden represented by recurrent thoughts, both past and future expectations.

To be always feeling that the situation that happened to us makes our lives bitter will continue to be the case if we do not try to find a solution. Everyone can find a way to do it that suits them. If that does not heal, it will not let us have a normal and full life. You can face the challenge directly if the characters that were in that situation are still within our reach, trying to meet with them with courage; but, if it is not possible or we do not believe we can solve it …, we can share in that unresolved circumstance with God, present the scene that we have in mind of what happened with a lot of love, and, let go … it will be in good hands and the energy will flow again, we will feel it and we can also send it to that precise moment of the past. Surely if we do it with the heart …, we will feel lighter because the past will not interfere in the present, and we will realize at that moment, that with the help of God, we can even design the future.

Since the good and bad actions are karma that go to the bank of karma, to the account of the “must & have”, trying to do the best actions, the future will be tinged with good circumstances.


Presente, pasado, futuro …., una gran línea unida por sentimientos y emociones.

Imaginemos una inmensa playa completamente llana de arena húmeda, donde los pasos quedan marcados profundamente. Nos fijamos que hay un niño que corre detrás de una pelota, intentando alcanzarla.

Detrás suyo una larga línea de huellas marcadas en la esponjosa arena mojada señalan su recorrido en su persecución; delante de.., la pelota que sigue rodando como el futuro, sin final, y, él, en medio de esa línea marcando en cada paso el presente.

Podríamos preguntarnos a nosotros mismos .., somos conscientes del instante que vivimos? El presente nos escapa como el agua de entre los dedos, ante la mirada al pasado y la vista enfocada hacia el futuro. Pero, aparte de que tengamos algo para resolver del pasado, y, que nuestra preocupación por lo que debe ser el futuro nos abrume, aparte de todo esto .., el instante del presente es tan fugaz .., que es casi imperceptible. Sí, podemos detenernos un momento y pensar: donde me encuentro ahora mismo ..? Pero en una fracción de segundo, este pensamiento ya será un pensamiento del pasado; por tanto, exculpémonos de no percibir el presente, es casi imposible, salvo si nos podemos concentrar en un estado meditativo de alto nivel. Pero sí, podemos librarnos de la carga consciente y subconsciente que representan los pensamientos recurrentes, tanto del pasado como de las expectativas de futuro.

Estar siempre sintiendo que aquella situación que nos pasó nos amarga la vida, seguirá siendo así si no intentamos encontrar una solución. Cada uno puede buscar la manera de hacerlo que le vaya a la medida. Si aquello no lo sanamos, no nos dejará tener una vida normal y plena. Se puede afrontar el reto directamente si los personajes que habían en aquella situación todavía están a nuestro alcance, intentando reunirse con ellos con valentía; sino, si no es posible o no nos creemos capaces de solucionarlo .., podemos hacer partícipe de aquella circunstancia no resuelta a Dios, presentarle la escena que tenemos en la mente de lo que pasó con mucho amor, y, soltarlo .., estará en buenas manos y la energía volverá a fluir, la sentiremos y también podremos enviarla a ese preciso instante del pasado. Seguro que si lo hacemos con el corazón .., nos sentiremos más ligeros porque el pasado no interferirá en el presente, y nos daremos cuenta en ese instante, que con la ayuda de Dios, podemos diseñar incluso el futuro.

Ya que las buenas y malas acciones son karma que van al banco del karma, a la cuenta del “Debe & haber”, procurando hacer las mejores acciones, el futuro se teñirá de buenas circunstancias.om-shanti-e1511553214591 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: