lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El Gita//The Gita.

Gita-9

El coneixement que dóna Déu ara, és el Gita que després s’escriu  amb l’error que fa que tot canvií: al dir que el Déu del Gita és Shri Krishna.

PUNTS 23/3/2018:  *Només el Pare fa a Bharat (Índia) i al món sencer constantment feliços i pacífics. Ell ho fa tot i després s’amaga. Verdaderament aquesta Bharat va ser el paradís fa 5000 anys. Això és molt conegut. Els cristians també diuen que 3000 anys abans de Crist, existia el paradís (el Jardí de l’Edén). Per tant, això veritablement images (1)fa al cicle de 5000 anys. El Pare diu: aquest coneixement que us relato desapareixerà. Ara recordeu al Pare que us dona les directrius; no hi poden haver directrius de Krishna, perquè la mateixa ànima de Krishna ara està estudiant Raja Ioga en el seu últim naixement.* 

En aquesta part última del cicle, Déu el Pare ens dóna tot el coneixement del cicle de 5000 anys. Com a memorial d’això, surt l’escriptura de les que totes s’inspiren, el Gita, 2500 anys després d’aquest moment d’ara. Ell diu que així que ha donat tot el Seu saber.., se’n va, torna a la Seva residència, que també ho és de totes nosaltres les ànimes abans de descendir a fer els nostres papers. Ell ja ha fet el Seu paper i tot s’oblida inclús aquest coneixement, però quí l’ha rebut el grava a dins seu i això és el que fa que quan s’inicia altre cop el cicle del món, pugui haver-hi persones dolces, sàvies, centrades, que fan que la convivència sigui paradisíaca.


The knowledge that God gives now, is the Gita that is then written with the error that makes everything change: by saying that the God of the Gita is Shri Krishna.

POINTS 03/23/2018: *Only the Father makes Bharat (India) and the whole world constantly happy and peaceful. He does everything and then hides. Truly this Bharat was paradise 5000 years ago. This is very well known. Christians also say that 3000 years before Christ, there was paradise (the Garden of Eden). Therefore, this truly makes the cycle of 5000 years. The Father says: this knowledge that I tell you will disappear. Now remember the Father who gives you the guidelines; there can be no Krishna directives, becauseimages (2) the same soul of Krishna is now studying Raja Yoga at his last birth.*

In this last part of the cycle, God the Father gives us all the knowledge of the cycle of 5000 years. As a memorial of that, the scripture comes out, of which all the scriptures are inspired, the Gita, 2500 years after this moment of now. He says that in the moment that he has already given all His knowledge …, he goes away, returns to His residence, which is also that of all of us souls before descending to represent our roles. He has already done His role and everything is forgotten even this knowledge, but who has received it is recorded inside it and that is what causes that when the cycle of the world starts again, there can be sweet, wise, centered people, that make cohabitation paradisal.


El conocimiento que da Dios ahora, es el Gita que luego se escribe con el error que hace que todo cambie: al decir que el Dios del Gita es Shri Krishna.

PUNTOS 23/3/2018: *Sólo el Padre hace a Bharat (India) y al mundo entero constantemente felices y pacíficos. Él lo hace todo y luego se esconde. Verdaderamente esta Bharat fue el paraíso hace 5000 años. Esto es muy conocido. Los cristianos también dicen que 3000 años antes de Cristo, existía el paraíso (el Jardín del Edén). Por lo tanto, esto verdaderamente hace al ciclo de 5000 años. El Padre dice: este conocimiento que os relato desaparecerá. Ahora recodad al Padre que os da las directrices; no puede haber directrices de Krishna, porque la misma alma de imagesKrishna ahora está estudiando Raja Yoga en su último nacimiento.*

En esta parte última del ciclo, Dios el Padre nos da todo el conocimiento del ciclo de 5000 años. Como memorial de eso, sale el escriptura, de las que todas las escripturas se inspiran, el Gita, 2500 años después de este momento de ahora. Él dice que en el momento que ya ha dado todo Su saber .., se va, vuelve a Su residencia, que también es la de todas nosotras las almas antes de descender a representar nuestros papeles. Él ya ha hecho Su papel y todo se olvida incluso este conocimiento, pero quién lo ha recibido lo graba en su interior y eso es lo que causa que cuando se inicia de nuevo el ciclo del mundo, pueda haber personas dulces, sabias, centradas, que hacen que la convivencia sea paradisíaca.om-shanti-eDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: