lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’error de la literalitat//The literality error//El error de la literalidad.

La literalitat que mata.

1

PUNTS 28/3/2018:  *Als que van a la guerra se’ls diu: Els que morin al camp de batalla aniran al paradís.* -Els musulmans recorden a Al.lha, els Sikhs recorden al Gurú Nanak. Està bé dir que Déu diu: “si mors al camp de batalla, aniràs al paradís”, però, a quina guerra es refereix Ell? Hi han dues guerres: una és l’espiritual i l’altra és física. També es menciona en el Gita: Manmanabhav: recordeu el vostre Pare i el paradís i anireu al paradís. Només quan és l’edat de la confluència podeu anar al paradís. La nostra guerra és : conquerir a Maya. Baba ha explicat que els que es varen involucrar en la guerra s’emporten aquells sanskars amb ells i per això vénen i lluiten altre cop. Aquelles ànimes porten aquells sanskars. No poden anar al paradís.-

Per altra banda.., quina mena de Déu seria aquell que incita a matar, a involucrar-se en la guerra criminal? Ell només ens inspira a lluitar en la nostra guerra interior de conquerir els vicis. Cal rentar-se per dins per poder alinear-se amb la puresa del món transformat, el paradís. Aquests sanskars de puresa seran els que ens emportarem.


The literality that kills.

POINTS 03/28/2018: * Those who go to war are told: Those who die on the battlefield will go to paradise. * -The Muslims remember Allah, the Sikhs remember Guru Nanak. It is good to say that God says: “if you die on the battlefield, you will go to paradise”, but what war does He refer to? There are two wars: one is spiritual and the other is physical. It is also mentioned in the Gita: Manmanabhav: remember your Father and paradise and you will go to paradise. Only when it is the age of the confluence can you go to paradise. Our war is: conquer Maya. Baba has explained that those who got involved in the war take those sanskars with them and that’s why they come and fight again. Those souls wear those sanskars. They can not go to paradise.-

On the other hand … what kind of God would be the one who incites to kill, to get involved in the criminal war? He only inspires us to fight in our inner war to conquer the vices. You have to wash inside to be aligned with the purity of the transformed world, paradise. These purity sanskars will be what we will take.


La literalidad que mata.

PUNTOS 28/3/2018: * A los que van a la guerra se les dice: Los que mueran en el campo de batalla irán al paraíso. * -Los musulmanes recuerdan a Allah, los Sikhs recuerdan al Gurú Nanak. Está bien decir que Dios dice: “si mueres en el campo de batalla, irás al paraíso”, pero, a qué guerra se refiere Él? Hay dos guerras: una es la espiritual y la otra es física. También se menciona en el Gita: Manmanabhav: recordad a vuestro Padre y el paraíso e iréis al paraíso. Sólo cuando es la edad de la confluencia podéis ir al paraíso. Nuestra guerra es: conquistar a Maya. Baba ha explicado que los que se involucraron en la guerra se llevan esos sanskares con ellos y por eso vienen y luchan de nuevo. Aquellas almas llevan esos sanskares. No pueden ir al paraíso.-

Por otro lado .., qué clase de Dios sería aquel que incita a matar, a involucrarse en la guerra criminal? Él sólo nos inspira a luchar en nuestra guerra interior de conquistar los vicios. Hay que lavarse por dentro para poder alinearse con la pureza del mundo transformado, el paraíso. Estos sanskares de pureza serán los que nos llevaremos.om-shanti-e 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: