lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Quí sería l’ànima?//Who would be the soul?//Quién sería el alma?

opositor-valores-motivacion

Avui Déu ens recorda quí som:

PUNTS 8/4/2018: *Sou l’ànima! Quí seria l’ànima? L’amo.* 

De veritat ens sentim l’amo d’aquest cos que habitem? O ens sentim presoners d’un cos malalt, del dolor, de la infelicitat?

L’amo d’una casa s’ocupa de que la casa no s’ensorri, la cuida, la repara, la habita en consciència de ser quí viu en ella. L’amo d’una casa no vol pas que la casa li caigui al damunt, vol seguir vivint en ella. Si no és que vulgui mudar-se, farà tot això perquè la casa es mantingui confortable. Curiosament s’ha dit que una casa té ánima quan s’hi està bé, o, que està desangelada (sinònim de la lleugeresa de l’ànima) quan un s’hi sent incòmode.

Mentre ens mantenim en aquest cos podem aprendre totes les lliçons que ens cal assolir. Déu el Pare ens avisa que aquest potser és l’últim cos que tenim en aquest cicle del món que s’acaba, i aquest espai de temps de confluència que hi ha entre l’antic i el nou, serveix per tornar a ser l’ànima que érem abans de baixar aquí, en aquest cicle de temps que ara finalitza. Les lliçons s’han d’aprendre perquè és l’únic que ens emportem dins nostre. S’ha d’alliberar l’espai a “l’armari” perquè hi càpiguen les noves maneres de viure; les velles ja no serviràn allà. El dolor, la tristesa, la malaltía.., no hi cabrà en “l’armari” plè de felicitat, d’amor, i de salut.


Today God reminds us who we are:

POINTS 04/08/2018: *You are the soul! Who would be the soul? Master.*

Do we really feel the owner of this body that we inhabit? Or do we feel imprisoned in a sick body, in pain, in unhappiness?

The owner of a house takes care that the house does not collapse, takes care of it, repairs it, inhabits it in consciousness of being who lives in it. The owner of a house does not want the house to fall on him, he wants to continue living in it. Unless you want to move, you will do all this to keep the house comfortable. Curiously it has been said that a house has a soul when it is well in it, or, that it is soulless (synonymous with the lightness of the soul) when one feels uncomfortable in it.

While we remain in this body we can learn all the lessons we need to achieve. God the Father warns us that this is perhaps the last body that we have in this cycle of the world that is ending, and this space of time of confluence that exists between the old and the new, serves to return to be the soul that we were before get down here, in this cycle of time that now ends. The lessons must be learned because it is the only one that we take inside ourselves. We must free space in “the closet” so that new ways of living can fit; the old ones will no longer serve there. Pain, sadness, illness …, will not fit in “the closet” full of happiness, love, and health.


Hoy Dios nos recuerda quiénes somos:

PUNTOS 08/04/2018: *Sois el alma! Quién sería el alma? El amo.*

De verdad nos sentimos el dueño de este cuerpo que habitamos? O nos sentimos prisioneros de un cuerpo enfermo, del dolor, de la infelicidad?

El dueño de una casa se ocupa de que la casa no se derrumbe, la cuida, la repara, la habita en conciencia de ser quién vive en ella. El amo de una casa no quiere que la casa le caiga encima, quiere seguir viviendo en ella. A menos que quiera mudarse, hará todo esto para que la casa se mantenga confortable. Curiosamente se ha dicho que una casa tiene alma cuando se está bien en ella, o, que está desangelada (sinónimo de la ligereza del alma) cuando uno se siente incómodo en ella.

Mientras nos mantenemos en este cuerpo podemos aprender todas las lecciones que necesitamos alcanzar. Dios el Padre nos avisa que este quizás es el último cuerpo que tenemos en este ciclo del mundo que se acaba, y este espacio de tiempo de confluencia que hay entre el antiguo y el nuevo, sirve para volver a ser el alma que éramos antes de bajar aquí, en este ciclo de tiempo que ahora finaliza. Las lecciones se deben aprender porque es el único que nos llevamos en nuestro interior. Hay que liberar el espacio en “el armario” para que quepan las nuevas maneras de vivir; las viejas ya no servirán allí. El dolor, la tristeza, la enfermedad .., no cabrán en “el armario” lleno de felicidad, de amor, y de salud.om-shanti-e 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: