lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’amfitrió//The host//El anfitrión.

the_host__hand_and_soul_by_emotionalchick217

“Que sigueu un hoste amable per a l’amfitrió i així no esdevindrà hostil degradant-se i fent intolerable la permanència en ell*

Quan hauríem siguts convidats a la casa d’algú, no seríem pas tan desconsiderats que comencéssim a fer-los malbé els mobles, trenquéssim els vidres, els taquéssim les estores.., etc., sinó que segurament ens presentaríem amb algún present, un pastisset.., mostraríem un sonriure i faríem l’estada agradable, oi? Aleshores.., com és que ens entestem a malmetre el nostre amfitrió que ens acull dins seu, el cos? Com el maltractem fent-li beure alcohol, empasar-se fum de tabac, fent-lo descomposar-se amb al.lucinògens, obligar-lo a vilipendiar, a insultar, a barallar-se, a vetjar-se…? Oblidem que tot això també ens ho fem a nosaltres mateixos, a l’ànima i als 5 elements.

Encara queden reminiscències de l’antiga civilització que respectava l’amfitrió individual i l’amfitrió global, la Terra. Són aquestes tribus que han estat delmades per nosaltres, per creure’ls inferiors degut al respecte i devoció que mostraven cap a la vida, a l’ésser humà i al Planeta. Encara en queden i encara recorden que l’esser humà havía estat el perfecte hoste que estimava tot, que ho respectava tot, que mai hauría causat un desequilibri en la naturalesa perquè sabía el què podría significar. Aquestes tribus encara guarden un tènue record del que havíem sigut i saben que ho tornarem a ser. Ells parlen de déus perquè ara ni ens hi acostem el més mínim a la manera de ser d’aquests éssers; però no es tracta de déus ni de deitats, sinó d’essers humans complerts, dignes de ser anomenats éssers humans. Què som nosaltres ara? Ens espantem o ens burlem quan es parla de dimonis.., però.., mirem-nos al mirall.


“That you be a kind guest for the host and thus he will not become hostile by degrading himself and making the permanence in him unbearable”

Having been invited to someone’s house, we would not be so inconsiderate that we would start to ruin the furniture, break the glass,stain the carpets …, etc., but surely we would present ourselves with a gift, a cake …, we would show a smile and we would make the stay pleasant, right? Then .., how is it that we insist on damaging our host that welcomes us inside, the body? How do we mistreat him by making him drink alcohol, swallow tobacco smoke, make him decompose with hallucinogens, force him to vilify, insult, quarrel, vex himself …? We forget that we also do this to ourselves, to the soul and to the 5 elements.

There are still reminiscences of the ancient civilization that respected the individual host and the global host, the Earth. It is these tribes, that it have been annihilated by us, for believing them inferior due to the respect and devotion they showed towards life, the human being and the Planet. There are still some and still they remember that the human being had been the perfect guest who loved everything, who respected everything, who never would have caused an imbalance in nature because he knew what it could mean. These tribes still have a faint memory of what we had been and know that we will be again. They speak of gods because now we do not approach the least way to be of these beings; but it is not about gods or deities, but about complete human beings, worthy of being called human beings. What are we now? We are scared or mocked when talking about demons … but … let us ourselves look in the mirror.


“Que seáis un huésped amable para el anfitrión y así él no se volverá hostil degradándose y haciendo intolerable la permanencia en él *

Habiendo sido invitados a la casa de alguien, no seríamos tan desconsiderados que comenzásemos a estropearles los muebles, rompiésemos los cristales, les machásemos las alfombras .., etc., sino que seguramente nos presentaríamos con algún regalo, un pastelito .., mostraríamos una sonrisa y haríamos la estancia agradable, ¿verdad? Entonces .., como es que nos empeñamos en dañar nuestro anfitrión que nos acoge en su interior, el cuerpo? ¿Cómo lo maltratamos haciéndole beber alcohol, tragarse humo de tabaco, haciéndolo descomponerse con alucinógenos, obligarlo a vilipendiar, a insultar, a pelearse, a vejarse …? Olvidamos que todo esto también nos lo hacemos a nosotros mismos, al alma y a los 5 elementos.

Todavía quedan reminiscencias de la antigua civilización que respetaba el anfitrión individual y el anfitrión global, la Tierra. Son estas tribus que han sido diezmadas por nosotros, por creerlos inferiores debido al respeto y devoción que mostraban hacia la vida, al ser humano y al Planeta. Todavía quedan y aún recuerdan que el ser humano había sido el perfecto huésped que amaba todo, que lo respetaba todo, que nunca habría causado un desequilibrio en la naturaleza porque sabía lo que podría significar. Estas tribus aún guardan un tenue recuerdo de lo que habíamos sido y saben que lo volveremos a ser. Ellos hablan de dioses porque ahora ni nos acercamos lo más mínimo a la manera de ser de estos seres; pero no se trata de dioses ni de deidades, sino de seres humanos completos, dignos de ser llamados seres humanos. Qué somos nosotros ahora? Nos asustamos o nos burlamos cuando se habla de demonios .., pero .., mirémonos en el espejo.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: