lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El Guia//The Guide//El Guía.

p-aspe11

Quan hem de passar a través d’un terreny desconegut el millor que es pot fer és llogar els serveis d’un guia.

Per no caure en cap parany, ni donar voltes com en un laberint, ens hem d’assegurar que sigui un guia capaç de portar-nos per bon camí; que coneixi el terreny pam a pam per que ens pugui dur al destí sans i estalvis; ha de ser un guia experimentat, perquè ens posaremNEPAL-LIFESTYLE-SPORT-EXTREME-MOUNTAINEERING-EVEREST a les seves mans.

Traslladant tot això al terreny espiritual podem fer les mateixes analogies. Com que és un terreny desconegut podem caure en molts paranys i camins tortuosos si no elegim al Guia que sap on es troba el verdader camí. Molts éssers humans s’han eregit ells mateixos en guies per a altres ésers humans. El destí que es vol aconseguir és tan alt que, ni els mateixos guies que guien a altres iguals a ells, no el podràn encalçar tot i tenir espurnes d’intuició que els poden acostar una mica. Cal triar el Guia més Altament format en guiar a altres cap el seu destí, Aquell que ho sap tot i que no hi ha res que tingui secrets per Ell; quins secrets hi podria haver en la creació que ha creat algú?

És evident que s’ha de saber esbrinar quín és el millor Guia, oi? Els guies humans poden tenir molt bones intencions.., però no passen d’anar més enllà; si no es coneix per on ni on s’ha d’anar, com podríen guiar a algú? Donaríem voltes i voltes i al final ens cansaríem i ho deixaríem. Triem doncs el Guia que va per la drecera segura; hi tenim tot a guanyar.When we have to go through unknown terrain, the best thing to do is rent the services of a guide.

In order not to fall into any trap, or to go around as in a labyrinth, we must ensure that he is a guide capable of leading us on the right path;that knows the terrain inch by inch so that he can take us to the destination safely; He must be b-taller-biodanza-y-chamanismo-urbano-20150423195234047-3423eaan experienced guide, because we will put ourselves in his hands.

Moving this to the spiritual realm we can make the same analogies. Being an unknown terrain we can fall into many traps and tortuous roads if we do not choose the Guide who knows where the true path is. Many human beings have set themselves up as guides for other human beings. The destination that is want to achieve is so high that even the guides who guide others like them will not be able to achieve it despite having flashes of intuition that can bring them closer. We must choose the Most Highly trained Guide to guide others towards their destiny, the One who knows everything and who has nothing that has secrets for Him; What secrets could there be in the creation that someone has created?

It is clear that we must know how to discern which is the best Guide, right? Human guides can have very good intentions … but they do not go beyond; If he do not know how to go there or where to go, how it can guide someone? We would be go around and around and in the end we would get tired and leave. Let elect ourselves the Guide that goes through the safe shortcut; we have everything to win.Cuando tenemos que pasar a través de un terreno desconocido lo mejor que se puede hacer es alquilar los servicios de un guía.

Para no caer en ninguna trampa, ni dar vueltas como en un laberinto, hay que asegurarse que sea un guía capaz de llevarnos por buen camino; que conozca el terreno palmo a palmo para que nos pueda llevar al destino sanos y salvos; debe ser un guía 8DDSCN2110experimentado, porque nos pondremos en sus manos.

Trasladando esto al terreno espiritual podemos hacer las mismas analogías. Al ser un terreno desconocido podemos caer en muchas trampas y caminos tortuosos si no elegimos al Guía que sabe donde se encuentra el verdadero camino. Muchos seres humanos se han erigido ellos mismos en guías para otros seres humanos. El destino que se quiere conseguir es tan alto que, ni los mismos guías que guían a otros iguales a ellos, no lo podrán alcanzar a pesar de tener destellos de intuición que les pueden acercar un poco. Hay que elegir el Guía más Altamente formado en guiar a otros hacia su destino, Aquel que lo sabe todo y que no hay nada que tenga secretos para Él; qué secretos podría haber en la creación que ha creado alguien?

Es evidente que hay que saber discernir cuál es el mejor Guía, ¿verdad? Los guías humanos pueden tener muy buenas intenciones .., pero no pasan de ir más allá; ¿si no se conoce por donde ni dónde hay que ir, como podrían guiar a alguien? Daríamos vueltas y vueltas y al final nos cansaríamos y lo dejaríamos. Elijamos pues el Guía que va por el atajo seguro; tenemos todo a ganar.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: