lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Éssers de llum//Beings of light//Seres de luz.

SERES ET PIRAMIDES BELLA

Quina necessitat hi ha de ser conscient de ser una ànima? Perquè s’insisteix tant ara que separem la percepció de ser ànima de la de ser cos?

PUNTS 5/7/18: *Només una vegada, en aquest últim naixement, us feu conscients de l’ànima.* Us heu de fer conscients de l’ànima perquè ara us heu de desprendre del vostre cos i venir a Mi.

Des que comença el nou cicle de la Terra: el dia 1, del mes 1, de l’any 1, dels 5000 anys que dura, cada ésser de llum (ànima) que baixa des de la llar (nirvana) i s’introdueix en un cos, ja no torna al nirvana i segueix renaixent en la Terra en diferents cossos durant aquests 5000 anys, diferent uns d’altres.Canalizar-conexión-con-los-seres-de-luz-800x400

Els primers éssers de llum que experimenten la vida en la Terra a l’inici del nou cicle, se’ls anomena deïtats degut que vénen amb la puresa intacta en un món ja renovat també intacte. Ara aquell mateix món intacte, ja no ho és, s’ha degradat com podem veure, ha envellit, i nosaltres també; tot i que naixem en un cos de nadó, aquest cos ja no té la mateixa vitalitat i salut que tenien els cossos dels nadons de fa 5000 anys. És per això que la Mare/Pare de nosaltres, els éssers de llum, insisteix tant i no se’n cansa de repetir-ho constantment, que hem de despertar a la consciència de que som l’ànima i no el cos ja que ara és l’últim naixement de cadascú aquí a la Terra, perquè estem a les portes d’un gran canvi i tots els éssers de llum, al deixar el cos, hem de tornar a la nostra llar per primer cop des de fa 5000 anys, tal com es repeteix eternament. Ja no tornem a renéixer aquí: quan s’han de fer reformes generals en una casa, els habitants se’n han d’anar a un altre lloc.


What need is there to be conscious of being a soul? Why is insisting so much now that we separate the perception of being a soul from that of being a body?

POINTS 07/05/18: * Only once, in this last birth, do you become aware of the soul. * You have to become conscious of the soul because now you have to detach yourself from your body and come to Me.

Since the beginning of the new cycle of the Earth: the day 1, the month 1, the year 1, the 5000 years that lasts, each being of light (soul) that comes down from the home (nirvana) and enters a body , it no longer returns to nirvana and continues to be reborn on Earth in different bodies during these 5000 years, different from each other.

The first beings of light that experience life on Earth, at the beginning of the new cycle, are called deities because they come with intact purity in a world already renewed also intact.13495322_874645302666918_6892186368758442930_n Now this same intact world is no longer, it has degraded as we can see, it has aged, and so have we; Although we are born in a baby body, this body no longer has the same vitality and health that had the bodies of babies 5000 years ago. That is why the Mother / Father of us, the beings of light, insists so much and does not tire of repeating it constantly, that we have to awaken to the consciousness that we are the soul and not the body since now it is the last birth of everyone here on Earth, because we are at the door of a great change and all the beings of light, when leaving the body, we have to return to our home for the first time since 5000 years ago, as it is repeated eternally. We are no longer reborn here: when it is have to make general reforms in a house, the inhabitants have to go somewhere else.


¿Qué necesidad hay de ser consciente de ser un alma? ¿Porque se insiste tanto ahora que separemos la percepción de ser alma de la de ser cuerpo?

PUNTOS 5/7/18: * Sólo una vez, en este último nacimiento, os hacéis conscientes del alma. * Os tenéis que hacer conscientes del alma porque ahora tenéis que desprenderos de vuestro cuerpo y venir a Mi.

Desde que comienza el nuevo ciclo de la Tierra: el día 1, del mes 1, del año 1, de los 5000 años que dura, cada ser de luz (alma) que baja desde el hogar (nirvana) y se introduce en un cuerpo, ya no vuelve al nirvana y sigue renaciendo en la Tierra en diferentes cuerpos durante estos 5000 años, diferente unos de otros.

Los primeros seres de luz que experimentan la vida en la Tierra9385663051ab3f1df9bbb37b87f23710 al inicio del nuevo ciclo, se les llama deidades debido que vienen con la pureza intacta en un mundo ya renovado también intacto. Ahora ese mismo mundo intacto, ya no lo es, se ha degradado como podemos ver, ha envejecido, y nosotros también; aunque nacemos en un cuerpo de bebé, este cuerpo ya no tiene la misma vitalidad y salud que tenían los cuerpos de los bebés hace 5000 años. Es por ello que la Madre / Padre de nosotros, los seres de luz, insiste tanto y no se cansa de repetirlo constantemente, que tenemos que despertar a la conciencia de que somos el alma y no el cuerpo ya que ahora es el último nacimiento de cada uno aquí en la Tierra, porque estamos a las puertas de un gran cambio y todos los seres de luz, al dejar el cuerpo, tenemos que volver a nuestro hogar por primera vez desde hace 5000 años, tal como se repite eternamente. Ya no volvemos a renacer aquí: cuando hay que hacer reformas generales en una casa, los habitantes se tienen que ir a otro lugar.om-shanti 

One comment on “Éssers de llum//Beings of light//Seres de luz.

  1. Mateu
    Juliol 5, 2018

    Molt interesant!! Gracies!!!

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: