lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

SHYAM-SUNDAR (lleig&bell//ugly&beautiful//feo&hermoso)

 

 

krishna_radha

La llei de l’entropia, actua sense discriminar res.

PUNTS 7/7/18:  *Vosaltres, fills de l’Oceà, vau ser cremats fins la mort. Us vau fer lletjos seient a la pira de la luxúria. Vosaltres, deïtats de Bharat éreu molt belles. Sou Shyam-Sundar (lletjos i bells).*

En un principi, quan els éssers de llum venim a experimentar la vida física en aquest pla físic que és l’escenari de la Terra, degut a que l’energia s’ha purificat tot és de primera classe; els cinc elements: foc,terra,aigua,aire i èter, del que tots els cossos i tot està format, estan en seu estat més pur. L’aclaparadora bellesa hi és en tot de forma natural. Per això quan l’ésser pur (ànima) entra en l’humà (cos), hi troba la perfecció física que s’uneix a la perfecció espiritual. Aquest estat al principi va degradant poc a poc gairebé sense notar-se perquè l’ésser de llum tot i estar en el pla físic no ha oblidat el que és de veritat.

Aquest estat de perfecció dura 2500 anys; cap al final, el seu estat ha davallat fins tenir 14º menys del seu estat inicial, tot i així els éssers humans encara són purs i perfectes. Després d’aquest temps passa quelcom que fa que els humans hagin d’abandonar la seva manera de viure; abocats a la supervivència s’escampen per la Terra i comença el seu calvari; s’emmirallen amb els animals i copiant la forma de reproduir-se es submergeixen definitivament en la obscuritat de l’intel·lecte; aleshores, la davallada és vertiginosa fins arribar a oblidar la nostra pròpia essència i creure’ns només ser cossos. Per això es recorda Shyam-Sundar.

Tanmateix, com que estem afectats per la llei d’entropia.., també passa que el que era un caos esdevingui ordre, i així per això es diu Shyam: lleig, Sundar: bell. Per tant, és possible d’estar al fons del llot del pantà, tornar a la superfície tal com fa el loto. Ara cal saber si es vol ser loto altre cop.


The law of entropy, acts without discriminating anything.

POINTS 07/07/18: * You, children of the Ocean, were burned to death. You became ugly sitting on the pyre of lust. You, deities of Bharat were very beautiful. You are Shyam-Sundar (ugly and beautiful). *

In the beginning, when the beings of light come to experience the physical life in this physical plane that is the scenario of the Earth, because the energy has been purified everything is first class; the five elements: fire, earth, water, air and ether, of which all bodies and everything is formed, are in their purest state. The overwhelming beauty is in everything in a natural way. That is why when the pure being (soul) enters the human (body), he finds the physical perfection that is attached to spiritual perfection. This state is gradually degraded little by little almost without noticing because the being of light despite being on the physical plane has not forgotten what is really.

This state of perfection lasts 2500 years; towards the end, its state has descended until it is 14º less than its initial state, even so human beings are still pure and perfect. After this time something happens that makes humans have to abandon their way of life; doomed theys to survive and spread throughout the Earth and begins his ordeal; they fix themselves on the animals and, copying the way they reproduce, they submerge definitively in the darkness of the intellect; then, the descent is vertiginous until we forget our own essence and believe we are only bodies. That is why Shyam-Sundar is remembered.

However, as we are to affected by the law of entropy …, it also happens that what was a chaos turns order, and that’s why Shyam is said: ugly, Sundar: beautiful. Therefore, it is possible to be at the bottom of the swamp mud, return to the surface as the lotus does. Now you have to know if you want to be a lotus again.


La ley de la entropía, actúa sin discriminar nada.

PUNTOS 07/07/18:  * Vosotros, hijos del Océano, fuisteis quemados hasta la muerte. Os hicisteis feos sentándoos en la pira de la lujuria. Vosotros, deidades de Bharat erais muy bellas. Sois Shyam-Sundar (feos y bellos). *

En un principio, cuando los seres de luz venimos a experimentar la vida física en este plano físico que es el escenario de la Tierra, debido a que la energía se ha purificado todo es de primera clase; los cinco elementos: fuego, tierra, agua, aire y éter, del que todos los cuerpos y todo está formado, están en su estado más puro. La abrumadora belleza está en todo de forma natural. Por eso cuando el ser puro (alma) entra en el humano (cuerpo), encuentra la perfección física que se une a la perfección espiritual. Este estado al principio va degradando poco a poco casi sin notarse porqué el ser de luz a pesar de estar en el plano físico no ha olvidado lo que es de verdad.

Este estado de perfección dura 2500 años; hacia el final, su estado ha descendido hasta tener 14º menos de su estado inicial, aún así los seres humanos todavía son puros y perfectos. Después de este tiempo pasa algo que hace que los humanos tengan que abandonar su manera de vivir; abocados a la supervivencia se extienden por la Tierra y comienza su calvario; se fijan en los animales y copiando la forma de reproducirse se sumergen definitivamente en la oscuridad del intelecto; entonces, el descenso es vertiginoso hasta llegar a olvidar nuestra propia esencia y creernos sólo ser cuerpos. Por eso se recuerda Shyam-Sundar.

Sin embargo, como estamos afectados por la ley de entropía .., también ocurre que lo que era un caos devenga orden, y así por eso se dice Shyam: feo, Sundar: hermoso. Por lo tanto, es posible de estar en el fondo del lodo del pantano, volver a la superficie tal como hace el loto. Ahora hay que saber si se quiere ser loto de nuevo.

om-shanti 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: