lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cal patir?//It have to suffer?//¿Hay que sufrir?

 

16230983_420721698319120_6046377572588060672_nAlguns pensen que el patiment és un catalitzador de la perfecció; que si no es pateix no es pot estimar; que quí et vol bé et farà plorar..,etc. Està clar que si vivim en un món on el pesar és omnipresent.., l’entronitzem, i l’acceptem com quasi un gurú, però el nostre Pare, de les ànimes, ens treu d’aquest parany i a més ens ensenya com fer-ho.

BENEDICCIÓ 17/7/18: *Que estigueu constantment estalvis i lliures de qualsevol onada de pesar estant sota la carpa de protecció de l’amor de Déu*.      Un loto creix en l’aigua bruta, però roman desaferrat d’ella. Així mateix, vosaltres fills, desaferrant-vos del món de pesar i sent amorosos amb el Pare, aquest amor esdevé la vostra carpa de protecció. Mantingueu la “intoxicació” de ser aquells que estan sota la carpa de protecció de Déu i cap onada de pesar us podrà ni tan sols tocar.

Això és el coneixement del Raja Ioga que ara el Pare, el mateix i únic Déu per a tothom, siguem de la religió que siguem, ens està ensenyant per tornar a ser aquells que eren amos de sí mateixos: els que vivien fa 5000 en aquesta mateixa i única Terra, que en aquell temps no hi havia ni ombra de patiment, sofriment, pesar, etc. Ells havien après del Pare, Déu, l’art de no crear pesar, l’art de ser feliç. Ell ens ho està tornant a ensenyar com quan ho va fer ara fa 5000 anys. El cicle es repeteix; vols tornar a entrar en el món lliure del pesar?Some think that suffering is a catalyst for perfection; that if you do not suffer you can not love; that who wants you well will make you cry.., etc.. It is clear that if we live in a world where sorrow is omnipresent, we enthrone it, and accept it as almost a guru, but our Father, of souls, takes us out of this trap and also teaches us how to do it.

BLESSING 07/17/18: * May you be constantly safe and free of any wave of sorrow being under the tent of protection of God’s love *.
A lotus grows in the dirty water, but remains detached from it. Likewise, you children, detaching yourself from the world of sorrow and being loving with the Father, this love becomes your tent of protection. Keep the “intoxication” of being those who are under the tent of protection of God and no wave of sorrow can even touch you.

This is the knowledge of Raja Yoga that now the Father, the same and only God for all, let’s be of the religion that let’s be, is teaching us to return to be those who were owners of themselves: those who lived 5000 ago in this same and only Earth, which at that time there was no shadow of grief, suffering, sorrow, etc. They had learned from the Father, God, the art of not creating grief, the art of being happy. He is teaching us again like he did 5000 years ago. The cycle repeats; Do you want to go back into the world free of sorrow?Algunos piensan que el sufrimiento es un catalizador de la perfección; que si no se sufre no se puede amar; que quién bien te quiere te hará llorar.., etc. Está claro que si vivimos en un mundo donde el pesar es omnipresente.., lo entronicemos, y lo aceptemos como casi un gurú, pero nuestro Padre, de las almas, nos saca de esta trampa y además nos enseña cómo hacerlo.

BENDICIÓN 07/17/18; * Que estéis constantemente a salvo y libres de cualquier ola de pesar estando bajo la carpa de protección del amor de Dios *.
Un loto crece en el agua sucia, pero permanece desapegado de ella. Asimismo, vosotros hijos, desapegándoos del mundo de pesar y siendo amorosos con el Padre, este amor se convierte vuestra carpa de protección. Mantened la “intoxicación” de ser aquellos que están bajo la carpa de protección de Dios y ninguna ola de pesar os podrá ni siquiera tocar.

Esto es el conocimiento del Raja Yoga que ahora el Padre, el mismo y único Dios para todos, seamos de la religión que seamos, nos está enseñando para volver a ser aquellos que eran dueños de sí mismos: los que vivían hace 5000 en esta misma y única Tierra, que en aquel tiempo no había ni sombra de sufrimiento, sufrimiento, pesar, etc. Ellos habían aprendido del Padre, Dios, el arte de no crear pesar, el arte de ser feliz. Él nos lo está volviendo a enseñar como cuando lo hizo hace 5000 años. El ciclo se repite; quieres volver a entrar en el mundo libre del pesar?OM SHANTI MÍNIM 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: