lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Com visc la meva vida//How I live my life//Cómo vivo mi vida.

Reflexión de la Semana    29 de julio 2018
    

Com visc la meva vida

Si la meva visió i els meus pensaments estan atrapats dins dels foscos murs de la consciència corporal, no puc conèixer les experiències més belles d’alegria. Puc expressar alegria, però ¿es tradueixen realment les meves creences en les meves accions? ¿Visc la vida d’acord amb els ensenyaments que segueixo, ja sigui el cristianisme, l’hinduisme, l’islamisme, el budisme, el judaisme o qualsevol altra doctrina? ¿Manifesto espiritualitat en el meu tracte amb els altres?
L’espiritualitat no vol dir seure en una església o en un temple 24 hores al dia. L’espiritualitat significa viure amb la consciència que jo, l’ànima, sóc un ésser espiritual, fill de Déu, i que totes les ànimes són les meves germanes i germans.

Espiritualitat significa una vida de valors basats en la veritat, no en l’adquisició d’objectes; una vida en la que pugui aprendre i apreciar la importància de desenvolupar bones qualitats en el meu propi ésser, virtuts divines com ara la tolerància, la cooperació, l’amor, etc .; una vida en la que pugui comunicar-me i relacionar-me amb els altres amb un somriure als ulls i felicitat en les paraules; una vida en la que el meu propòsit sigui aprofitar al màxim la vida que visc i ser sincer amb mi mateix, sincer amb Déu i lleial amb els altres.

Extracte del llibre:
serenitat
Reflexions per enriquir la teva vida
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

How I live my life

If my vision and my thoughts are trapped within the dark walls of bodily consciousness, I can not know the most beautiful experiences of joy. I can express joy, but do my beliefs really translate into my actions? Do I live life according to the teachings I follow, be it Christianity, Hinduism, Islam, Buddhism, Judaism or any other doctrine? Do I manifest spirituality in my dealings with others?
Spirituality does not mean sitting in a church or a temple 24 hours a day. Spirituality means living with the awareness that I, the soul, am a spiritual being, son of God, and that all souls are my sisters and brothers.

Spirituality means a life of values ​​based on truth, not on the acquisition of objects; a life in which I can learn and appreciate the importance of developing good qualities in my own being, divine virtues such as tolerance, cooperation, love, etc .; a life in which I can communicate and relate to others with a smile in my eyes and happiness in words; a life in which my purpose is to make the most of the life I live and to be honest with myself, sincere with God and loyal to others.

Excerpt from the book:
Serenity
Reflections to enrich your life
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Cómo vivo mi vida

 

Si mi visión y mis pensamientos están atrapados dentro de los oscuros muros de la conciencia corporal, no puedo conocer las experiencias más bellas de alegría. Puedo expresar alegría, pero ¿se traducen realmente mis creencias en mis acciones? ¿Vivo la vida de acuerdo con las enseñanzas que sigo, ya sea el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el budismo, el judaísmo o cualquier otra doctrina? ¿Manifiesto espiritualidad en mi trato con los demás?

La espiritualidad no significa sentarse en una iglesia o en un templo 24 horas al día. La espiritualidad significa vivir con la conciencia de que yo, el alma, soy un ser espiritual, hijo de Dios, y que todas las almas son mis hermanas y hermanos.

Espiritualidad significa una vida de valores basados en la verdad, no en la adquisición de objetos; una vida en la que pueda aprender y apreciar la importancia de desarrollar buenas cualidades en mi propio ser, virtudes divinas tales como la tolerancia, la cooperación, el amor, etc.; una vida en la que pueda comunicarme y relacionarme con los demás con una sonrisa en los ojos y felicidad en las palabras; una vida en la que mi propósito es aprovechar al máximo la vida que vivo y ser sincero conmigo mismo, sincero con Dios y leal con los demás.

Extracto del libro:
Serenidad
Reflexiones para enriquecer tu vida
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: