lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ens estimem?//Do we love ourselves?//¿Nos amamos?

Puesta-Sol

Ens estimem com Déu ens estima?

Sortim de tota idea preconcebuda o apresa de com és Déu; fem un resset a fons i anem a la profunditat de quí pot ser Déu, com pot ser Déu.., d’una forma que no tingui res a veure amb tot el que podem o no pensar d’Ell. Ara.., si ho hem fet, analitzem què sentim. Podem comprendre de veritat quí és Aquest Ésser tan genuï? Tinguem per segur que ens quedarem curts en definir-lo. Ell ens està donant el coneixement que no teniem ni sospitavem: que som ànimes, i què és l’ànima? llum invisible, energía que dona força al cos per ser viu, sinó, el cos sense l’ànima, seria com un manyoc de nervis muscles ossos i tendons, sense consciència ni esma per coordinar cap moviment. Així ens estima Déu, desvetllant el més grans dels secrets de la vida i dient-nos que com ànimes som immortals, que només el cos fineix; que valem com diamants bruts que augmenten el seu valor quan se’ls puleix; que podem fer aquesta feina ara que sabem quí som i quí érem i quí serem; la feina de treure’ns les imperfeccions dels costums acumulats amb la consciència de ser només cossos; la feina de no témer la mort i consumir la vida aquesta fins el final amb la consciència d’aprendre fins l’últim alè. Es així com ens estima Déu. Ens estimem aixi, així com ens estima Déu?


Do we love ourselves as God loves us?

Let’s get out of any preconceived or learned idea of ​​what God is like; let’s make a deep response and go to the depth of who God can be, how can God be …, in a way that has nothing to do with everything we can or can not think of Him. Now .., if we have In fact, let’s analyze what we feel. Can we really understand who this So-genuine Being is? Let’s be sure that we are going to fall short when defining it. He is giving us the knowledge that we did not have or suspect: that we are souls, and what is the soul? invisible light, energy that gives strength to the body to be alive, but, the body without the soul, it would be like a bundle of nerves, muscles, bones and tendons, without conscience or encouragement to coordinate any movement. This is how God loves us, revealing the greatest secrets of life and telling us that as souls we are immortal, that only the body ends; that we are worth like rough diamonds that increase their value when they are polished; that we can do this work now that we know who we are and who we are and who we will be; the work of removing the imperfections of accumulated customs with the awareness of being only bodies; the work of not fearing death and consuming life itself to the end with the awareness of learning to the last breath. This is how God loves us. Do we love ourselves this way, just as God loves us?


¿Nos amamos como Dios nos ama?

Salgamos de toda idea preconcebida o aprendida de cómo es Dios; hagamos un resset a fondo y vayamos a la profundidad de quién puede ser Dios, como puede ser Dios .., de una forma que no tenga nada que ver con todo lo que podemos o no pensar de Él. Ahora .., si lo hemos hecho, analicemos qué sentimos. ¿Podemos comprender de verdad quién es Este Ser tan genuino? Tengamos por seguro que nos vamos a quedar cortos al definirlo. Él nos está dando el conocimiento que no teníamos ni sospechábamos: que somos almas, y qué es el alma? luz invisible, energía que da fuerza al cuerpo para estar vivo, sino, el cuerpo sin el alma, sería como un manojo de nervios músculos huesos y tendones, sin conciencia ni ánimo para coordinar ningún movimiento. Así nos ama Dios, desvelando los más grandes de los secretos de la vida y diciéndonos que como almas somos inmortales, que sólo el cuerpo finaliza; que valemos como diamantes en bruto que aumentan su valor cuando se les pule; que podemos hacer este trabajo ahora que sabemos quiénes somos y quiénes éramos y quiénes seremos; el trabajo de sacarnos las imperfecciones de las costumbres acumuladas con la conciencia de ser sólo cuerpos; el trabajo de no temer la muerte y consumir la vida misma hasta el final con la conciencia de aprender hasta el último aliento. Es así como nos ama Dios. ¿Nos amamos así, así como nos ama Dios?OM SHANTI MÍNIM 

One comment on “Ens estimem?//Do we love ourselves?//¿Nos amamos?

  1. lucesysombras
    Agost 5, 2018

    👌

    Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: