lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Consell cristià//Christian Council//Consejo cristiano.

tumblr_md36pvcu5o1rdvzeho1_1280

Consell cristià

⊕ Estimeu els altres com a vosaltres mateixos

Com ens estimem nosaltres mateixos? Si ens estimem bé .., estimarem als altres bé; però .., per ara, l’estimació per a un mateix està mal vista socialment; com que es titlla d’egoisme .., es deixa de banda i el que fem és passar de puntetes per aquest manament i només jutgem les accions dels altres perquè sempre ens estem jutjant nosaltres mateixos. Com que no ens sabem estimar, no sabem estimar els altres.

Segurament la majoria de nosaltres fluctua entre diferents baixes autoestimes, de com ens sentim per dins pel que fa al nostre propi respecte, i així, el que hem après dels nostres sentiments ho apliquem als altres. Resultat: la manca d’amor veritable, la visió amable cap als altres, s’ha fos igual com s’ha fos la sinceritat de l’amor dins nostre. Què podem fer cadascú per canviar les coses, la manca d’amor veritable en el món? Canviar la mirada que ens tenim nosaltres mateixos, obrir la porta del nostre interior que condueix cap a l’ésser pur que existeix en la nostra naturalesa.

Com s’obre aquesta porta? Només es podrà obrir quan de veritat vulguem obrir-la. No ha de ser gens intel·lectual; ha de ser una qüestió de sentiments, de voler-me estimar tal com sóc. Si faig aquest pas .., després tot serà més fàcil, haurem obert la porta a transformar-nos. Si tot el dia estem reprenent-nos pel que sentim, pel que fem, pel que no fem, etc .., serà complicat transformar això. Quina seria la nostra reacció si tinguéssim sempre algú al nostre costat renyant-nos i jutjant tot el que féssim? segurament ens deprimiríem, tindríem l’autoestima sota zero; és això el que fem, oi? Fent això desistim de canviar els nostres hàbits a causa de creure-ho impossible, llavors ens perdem el respecte i no som capaços d’estimar-nos.

Aleshores, veient aquest manament de la religió cristiana, podem entendre que primer ens hem d’estimar correctament nosaltres mateixos per poder estimar correctament l’altre.


Christian Council

⊕ Love others as yourself

How do we love ourselves? If we love each other well, we will love others well; but …, for now, the estimation for oneself is badly seen socially; as it is labeled egoism .., is left aside and what we do is tiptoe through this commandment and only we judge the actions of others because we are always judging ourselves. As we do not know how to love us, we do not know how to love others.

Surely most of us fluctuate in different low self-esteem, how we feel for inside us with respect to our own respect, and so, this that we have learned from our feelings this we apply to others. Result: the lack of true love, that is, the kind vision towards others, has been undone just as the sincerity of love within us has been undone. What can we do to change things, the lack of true love in the world? To changed the way we see each other, it is necessary to open the door of our interior that leads to the pure being that exists in our nature.

How does this door open? It can only be opened when we really want to open it. It should not be anything intellectual; It must be a matter of feelings, of wanting to love me as I am. If I do this step … then everything will be easier, we will have opened the door to transform ourselves. If all day we are reprimanding ourselves for what we feel, for what we do, for what we do not do, etc., it will be complicated to transform this. What would be our reaction if we always had someone at our side scolding and judging everything we did? surely we would get depressed, we would have self-esteem below zero; That’s what we do, right? By doing this we desist from changing our habits due to believing it impossible, then we lose our respect and we are not able to love each other.

Then, seeing this commandment of the Christian religion, we can understand that first we must love ourselves correctly so that we can love the other correctly.


Consejo cristiano

⊕ Amad a los demás como a vosotros mismos

Como nos amamos nosotros mismos? Si nos amamos bien .., amaremos a los demás bien; pero .., por ahora, la estimación para un mismo está mal vista socialmente; como que se tacha de egoísmo .., se deja de lado y lo que hacemos es pasar de puntillas por este mandamiento y sólo juzgamos las acciones de los demás porque siempre nos estamos juzgando nosotros mismos. Como no nos sabemos amar, no sabemos amar a los demás.

Seguramente la mayoría de nosotros fluctúa en diferentes bajas autoestimas, de cómo nos sentimos por dentro con respecto a nuestro propio respeto, y así, lo que hemos aprendido de nuestros sentimientos lo aplicamos a los demás. Resultado: la falta de amor verdadero, o sea, la visión amable hacia los demás, se ha fundido igual como se ha fundido la sinceridad del amor dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer cada uno para cambiar las cosas, la falta de amor verdadero en el mundo? Cambiar la mirada que nos tenemos nosotros mismos, abrir la puerta de nuestro interior que conduce hacia el ser puro que existe en nuestra naturaleza.

Como se abre esta puerta? Sólo se podrá abrir cuando de verdad queramos abrirla. No debe ser nada intelectual; debe ser una cuestión de sentimientos, de quererme amar tal como soy. Si hago este paso .., después todo será más fácil, habremos abierto la puerta a transformarnos. Si todo el día estamos reprendiendonos por lo que sentimos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, etc .., será complicado transformar esto. Cuál sería nuestra reacción si tuviéramos siempre a alguien a nuestro lado riñendonos y juzgando todo lo que hiciéramos? seguramente nos deprimiriamos, tendríamos la autoestima bajo cero; es eso lo que hacemos, ¿verdad? Haciendo esto desistimos de cambiar nuestros hábitos debido a creerlo imposible, entonces nos perdemos el respeto y no somos capaces de amarnos.

Entonces, viendo este mandamiento de la religión cristiana, podemos entender que primero debemos amarnos correctamente nosotros mismos para poder amar correctamente al otro.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Agost 7, 2018 by in Notas and tagged , , , , , .
%d bloggers like this: