lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Si sabem mirar..//If we know how to look..//Si sabemos mirar..

C4695AE4-462B-4AAE-9412-2F157CEFAE19

Quan mirem profundament al quí tenim al davant considerant-lo només ànima, van caient tots els perjudicis, judicis, resistències que ens barraven el pas per poder mirar-lo neta i sincerament. Els rols, les jerarquies, les submissions, les conveniències, es dissipen per deixar pas a la complicitat, a l’empatía de saber-se iguals. La consciència de ser ànima uneix, doncs expandeix la ment; permet que desapareixin diferències d’estatus, riquesa, cultura, religió, tendències, camarilles… Tot això pel que fa a les relacions humanes.

En l’àmbit de la natura, en consciència d’ànima, l’apreciem sense voler treure’n res material ja que l’entenem com un tot, com una malla més fragil que si d’un teixit d’urdit i trama es tractés, ja que si d’una malla se n’escapa un punt.., tot es pot desintegrar per aquesta causa. Fins i tot quan es camina damunt del sòl del bosc, es fa amb tanta cura que quasi no es deixa petja, gairebé ingràvits. I, es passeja amb respecte per tal de no destorbar els seus habitants temerosos. És fàcil sentir com el bosc torna a la normalitat quan guardem silènci, les aus tornen a remprendre els seus cants, el vol dels insectes es perceb netament, fins i tot es pot escoltar els passos intermitents d’una aranya damunt d’una fulla seca, fent-li de caixa de ressonància.

I, per l’ésser, ser conscient de ser aquesta energía que és capaç de situar-se en un plank de temps a millions d’anys de llum lluny d’aquest escenari de l’univers més o menys conegut, obre l’enteniment de l’eternitat, on el temps no existeix. Ser conscients de ser ànima, ens fa tan lliures que podem entendre la naturalesa de Déu. Ser conscients de l’ànima ens fa immortals.

Proveu-ho! No deixeu que es quedi a la ment tan sols com una cosa bonica més.


When we look deeply at who we have before us, considering it only as a soul, all the prejudices, judgments and resistances, that shut us out so that we can look at it cleanly and sincerely, fall down. Roles, hierarchies, submissions, conveniences, dissipate to make way for complicity, empathy of to know themselves equal. The consciousness of being soul unites, because it expands the mind; allows differences of status, wealth, culture, religion, tendencies, cliques disappear … All this in terms of human relations.

In the field of nature, in soul consciousness, we appreciate the nature it without wanting to extract of it anything material because we understand it as a whole, as a more fragile mesh than if a warp down and weft fabric were treated, since if a mesh one point escapes .., everything can be disintegrated by this cause. Even when walking on the forest floor, it is done with such care that almost no trace is left, almost weightless. And, he walks with respect so as not to hinder his fearful inhabitants. It is easy to feel how the forest returns to normal when we are silent, the birds return to their songs, the flight of the insects is clearly perceived, you can even hear the intermittent steps of a spider on a dry leaf, making it a box of resonance.

And, about being, being aware of being this energy that is capable of being placed in a time plank millions of years of light away from this scenario of the more or less known universe, opens the understanding of eternity, where time does not exists. Being aware of being a soul makes us so free that we can understand the nature of God. Being aware of the soul makes us immortal.

Try it! Do not let it remain in the mind only as something beautiful more.


Cuando miramos profundamente al quí tenemos delante considerándolo sólo alma, van cayendo todos los perjuicios, juicios, resistencias que nos cerraban el paso para poder mirarlo limpia y sinceramente. Los roles, las jerarquías, las sumisiones, las conveniencias, se disipan para dejar paso a la complicidad, a la empatía de saberse iguales. La conciencia de ser alma une, pues expande la mente; permite que desaparezcan diferencias de estatus, riqueza, cultura, religión, tendencias, camarillas … Todo esto en cuanto a las relaciones humanas.

En el ámbito de la naturaleza, en conciencia de alma, la apreciamos sin querer extraerle nada material ya que la entendemos como un todo, como una malla más frágil que si de un tejido de urdido y trama se tratara, ya que si de una malla escapa un punto .., todo se puede desintegrar por esta causa. Incluso cuando se camina sobre el suelo del bosque, se hace con tanto cuidado que casi no se deja huella, casi ingrávidos. Y, se pasea con respeto para no estorbar sus habitantes temerosos. Es fácil sentir como el bosque vuelve a la normalidad cuando guardamos silencio, las aves vuelven a re emprender sus cantos, el vuelo de los insectos se percibe netamente, incluso se puede escuchar los pasos intermitentes de una araña encima de una hoja seca , haciéndole de caja de resonancia.

Y, acerca sel ser, ser consciente de ser esta energía que es capaz de situarse en un plank de tiempo a millones de años de luz lejos de este escenario del universo más o menos conocido, abre el entendimiento de la eternidad, donde el tiempo no existe. Ser conscientes de ser alma, nos hace tan libres que podemos entender la naturaleza de Dios. Ser conscientes del alma nos hace inmortales.

Probadlo! No dejéis que se quede en la mente solo como algo bonito más.

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: