lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Drogues//Drugs//Drogas.

1491934936_704414_1491935156_noticia_normal

Cannabis – Marihuana, hachís (THC)-Cocaína (COC)-Éxtasis (MDMA) – Metilendioxymetanfetamina-Anfetaminas (AMP)-Metanfetaminas (MET)-Heroína, Morfina y derivados opiáceos (MOP)-Metadona (MTD)-Fenciclidina (PCP)-Benzodiacepinas (BZO)-Barbitúricos (BAR)

A part de les plantes mestres, mescal, etc..,  que s’usen en l’entorn xamànic, que més aviat es pot dir que correspon al ritual d’una religió.., totes les altres drogues  , sintètiques o no, ara formen part quasi massivament de la vida humana. L’increment ha estat proporcional a la insatisfacció creixent social i individual que ha anat transformant-se en un estat gairebé col.lectiu, tant en jovent com en adults.

Recordo els anys seixanta en l’incipient moviment hippie, l’enfervoriment general dels que eren “tocats” per aquesta ideologia renovadora, duia en el sí el motor d’un canvi humà que l’ànima clamava perquè es donés ja. S’intuïa i es desitjava que els temps canviessin immediatament. Tot semblava que així seria, que el món havia de donar un tomb, que l’amor havia de planar per tot.., però el que va planar de sobte.., van ser els estupefaents. Les drogues que anteriorment estaven delimitades en cercles de poder adquisitiu, van esclatar, com si de temporada de rebaixes es tractes, damunt del nou moviment esclafant-lo i corrompent-lo per sempre més. Així tot va seguir com sempre. Res no semblava haver canviat, però la llavor del principi ideal del moviment hippie, ja s’havia plantat malgrat el seu esfondrament. L’amor baixaés la clau pel canvi de la humanitat.

Ara, gairebé seixanta anys després, fins i tot l’estat de la societat d’aleshores, que no comprenia la ideologia hippie, ha degradat; s’han perdut els valors conquerits amb l’esforç de molts fins a veure’s i patir guspires d’esclavatge modern que s’han globalitzat abanderats amb el lema d’un nou ordre mundial. En aquest moment les drogues ocupen les lleixes de moltes cases, perquè l’ànima cada cop té menys força, està esgotada tot i que intueix que s’ha de folrar de valor per reeixir. La majoria no ho aconsegueix i troba un recer en els estupefaents. Amb el seu consum creuen obrir una finestra en l’intel·lecte que els du a experimentar quelcom sublim que en un estat normal no aconseguirien encalçar. Així, s’anestesien. Així s’encoratgen. Així s’apaguen encara més. Però es pot entendre, tot i que lamentable.

Hi ha esperança però! Hi ha alternativa! De fet és molt senzill…, meditar! La meditació fa que ens retrobem amb nosaltres mateixos; fa que la finestra anhelada a l’intel·lecte s’obri naturalment sense necessitat de substàncies. En nosaltres hi ha la solució perquè aquest món es transformi mitjançant el poder del silenci que s’obté en la ment mitjançant la pràctica de la meditació de cadascú de nosaltres; la vibració s’escampa i encalça altres ments i els dóna una gota de la pau tan desitjada. I, poc a poc va esdevenint un canvi en l’ADN humà; les addiccions, les dependències, els aferraments, les tristeses, l’esmorteïment, etc.., minven, l’ànima revifa i llavors el canvi de la humanitat es fa possible. El Raja Ioga, que és la meditació per a restablir la connexió amb l’ésser i amb la Font, ens empodera de valent, i aleshores.., ja no hi ha cap pas enrere, ens omplim de poder tal com succeeix quan posem una bateria a recarregar a la corrent elèctrica.


Cannabis - Marijuana, hashish (THC) - Cocaine (COC) - Ecstasy (MDMA) - Methylenedioxymethamphetamine-amphetamines (AMP) - Methamphetamines (MET) - Heteroin, Morphine and opiate derivatives (MOP) - Methadone (MTD) - Phencyclidine (PCP) -Benzodiazepines (BZO) -Barbiturates (BAR)

Apart from the master plants, mezcal, etc .., which are used in the shamanic environment, which can be said to correspond to the ritual of a religion .., all other drugs, synthetic or not, now they are part massively of the life human . The increase has been proportional to the growing social and individual dissatisfaction that has been transformed into an almost collective state, both in young people and in adults.
I remember the sixties in the incipient hippie movement, the general infatuation of those who were “touched” by this renewing ideology, carried within itself the engine of a human change that the soul was clamoring for to be given already. It was intuited and it was wished that the times changed immediately. Everything seemed that way it would be, that the world had to overturn, that love should plan for everything … but what suddenly loomed … were the narcotics. Drugs that were previously delimited in circles of purchasing power exploded, as if it were a sale season, over of the new movement crushing it and corrupting it forever. So everything went on as usual. Nothing seemed to have changed, but the seed of the ideal principle of the hippie movement had already been planted despite its collapse. hinduismo-meditacionLove is the key to the change of humanity.

Now, almost sixty years later, even the state of society at that time, which did not understand the hippie ideology, has degraded; the values ​​conquered by the efforts of many have been lost until they see and suffer sparks of modern slavery that have become globalized, championed by the slogan of a new world order. At this moment, drugs occupy the shelves of many houses because the soul has less and less strength, it is exhausted, although it senses that it must use the courage to succeed. Most do not succeed and find a refuge in narcotics. With their consumption they believe they open a window in the intellect that leads them to experience something sublime that in a normal state they would not be able to reach. Thus, they are anesthetized. That way they are decoupled. So its light goes out even more. But, it can be understand, although regrettable.

There is hope but! There is alternative! In fact it’s very simple …, to meditate! Meditation causes us to rediscover ourselves; it makes the window desired in the intellect open naturally without the need for substances. In us is the solution for this world to be transformed by the power of silence that is obtained in the mind with the meditation practice of each one of us; the vibration spreads and reaches other minds and gives them the drop of peace so desired. And, little by little it is becoming a change in human DNA; the addictions, the dependencies, the attachments, the sorrows, the drowsiness, etc., diminish, the soul is revived and then the change of humanity becomes possible. The Raja Yoga, which is the meditation to reestablish the connection with the being and with the Source, empowers us hard, and then …, there is no step back, we are filled with power, such as when we put a battery to recharge in the electric current.


Cannabis - Marihuana, hachís (THC) -Cocaína (COC) -Éxtasis (MDMA) - Metilendioxymetanfetamina-anfetaminas (AMP) -Metanfetaminas (MET) -Heroína, Morfina y derivados opiáceos (MOP) -Metadona (MTD) -Fenciclidina (PCP) -Benzodiacepinas (BZO) -Barbitúricos (BAR)

Aparte de las plantas maestras, mezcal, etc .., que se usan en el entorno chamánico, que más bien se puede decir que corresponde al ritual de una religión .., todas las otras drogas, sintéticas o no, ahora forman parte casi masivamente de la vida humana. El incremento ha sido proporcional a la insatisfacción creciente social e individual que ha ido transformándose en un estado casi colectivo, tanto en jóvenes como en adultos.
Recuerdo los años sesenta en el incipiente movimiento hippie, el enfervorizamiento general de los que eran “tocados” por esta ideología renovadora, llevaba en sí el motor de un cambio humano que el alma clamaba para que se diera ya. Se intuía y se deseaba que los tiempos cambiaran inmediatamente. Todo parecía que así sería, que el mundo tenía que dar un vuelco, que el amor debía planear por todo .., pero lo que se cernió de pronto .., fueron los estupefacientes. Las drogas que anteriormente estaban delimitadas en círculos de poder adquisitivo, estallaron, como si de temporada de rebajas se tratara, encima del nuevo movimiento aplastándolo y corrompiéndolo para siempre. Así todo siguió como siempre. Nada parecía haber cambiado, pero la semilla del principio ideal del movimiento hippie, ya se había plantado a pesar de su hundimiento. El amor es la clave para el cambio de la humanidchamanaad.

Ahora, casi sesenta años después, incluso el estado de la sociedad de entonces, que no comprendía la ideología hippie, ha degradado; se han perdido los valores conquistados con el esfuerzo de muchos hasta verse y sufrir chispas de esclavitud moderna que se han globalizado, abanderados con el lema de un nuevo orden mundial. En este momento, las drogas ocupan los estantes de muchas casas porque el alma cada vez tiene menos fuerza, está agotada aunque intuye que debe forrarse de valor para tener éxito. La mayoría no lo consigue y encuentra un refugio en los estupefacientes. Con su consumo creen abrir una ventana en el intelecto que los lleva a experimentar algo sublime que en un estado normal no conseguirían alcanzar. Así, se anestesian. Así se desacobardan. Así se apagan aún más. Pero se puede entender, aunque lamentable.

¡Hay esperanza pero! ¡Hay alternativa! De hecho es muy sencillo …, meditar! La meditación hace que nos reencontremos con nosotros mismos; hace que la ventana anhelada en el intelecto abra naturalmente sin necesidad de sustancias. En nosotros está la solución para que este mundo se transforme mediante el poder del silencio que se obtiene en la mente con la práctica de la meditación de cada uno de nosotros; la vibración se extiende y llega a otras mentes y les da una gota de la paz tan deseada. Y, poco a poco va convirtiéndose en un cambio en el ADN humano; las adicciones, las dependencias, los apegos, las tristezas, el amodorramiento, etc .., merman, el alma se reaviva y entonces el cambio de la humanidad se hace posible. El Raja Yoga, que es la meditación para restablecer la conexión con el ser y con la Fuente, nos empodera duro, y entonces .., ya no hay ningún paso atrás, nos llenamos de poder, tal como sucede cuando ponemos una batería a recargar en la corriente eléctrica.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: