lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’assaig//The essay//El ensayo.

maxresdefault

*Anoche cuando dormía*

Segur que a molts de nosaltres alguna vegada se’ns ha passat pel cap que el dormir és un assaig de la mort. De petits ens deien que abans d’anar a dormir, reséssim a l’àngel de la guarda, per si  de cas no ens tornéssim a despertar…

PUNTS 22/9/18:  *A la nit, quan les ànimes estan cansades, se fan incorpòries i pacífiques. A la nit hi ha silenci sepulcral. El brogit comença a trenc d’alba.* Culpen falsament a Déu dient que Déu dona felicitat i pesar. Si l’Ànima Suprema causés pesar, els éssers humans fins i tot es causarIen més pesar els uns als altres. El Pare explica: Sou vosaltres els que us creeu tals comptes kàrmics per vosaltres mateixos.

Ahir parlava amb una amiga que em deia, -et passa a tu que mentre dorms fas un salt sobtat i allò et desperta? A què es deu?  Sí, la veritat és que sí, de vegades ha passat. Algun cop és a causa de somniar que un cau, però d’altres és sense causa, sense més ni més. De fet, la nit serveix, a l’ànima que som, de motiu propici per a desfer-se del cos, de desfer-se de les accions, així, l’ànima descansa, descansem. L’ànima sent cansament a través del cos. Ho fem tot a través del cos; ens serveix de pont al món físic; de fet el cos és el nostre “trajo” de bus per a bussejar en aquest pla físic que és la Terra. A voltes resulta que ens allunyem massa, ens separem massa del cos que jau al llit, i, és llavors, quan entrem de nou en ell, que hi ha aquell sotrac i se sent aquell salt del cos que ens torna al pla físic, que ens “desperta”.

Aquesta anècdota ens pot donar una altra pauta per a ser conscients de que som una ànima en un cos, que cos i ànima son dues entitats separades i així, entendre’ns una mica més. “Jo no sóc aquest cos, jo tinc un cos que no es mouria si jo l’ànima no hi fos a dins” Si comprenem que som ànimes també podrem comprendre què és Deu, l’Ànima Suprema, que mai neix com nosaltres a través d’una matriu. També podrem entendre que si Ell no reneix.., tampoc crea karma degut a les accions, ni degut a la degradació natural a que tota matèria està exposada. Nosaltres sí que acumulem karma negatiu o positiu segons les accions, i això és la causa del pesar que puguem experimentar, no pas que sigui Déu qui ens fa passar per tot “allò” Com seríem nosaltres si el Pare ja ens causés pesar si ara, molts ja son com son i tot va com va? Ens creem el nostre propi karma, som responsables de les nostres accions, no som pas ninots dirigits.


Surely many of us have ever thought that sleeping is a essay of death. As children, they told us that before going to sleep, we prayed to the guardian angel, just in case we did not wake up again …

POINTS 09/22/18: * At night, when the souls are tired, they become incorporeal and peaceful. At night there is a sepulchral silence. The noise begins at dawn. * They falsely blame God saying that God gives happiness and sorrow. If the Supreme Soul caused grief, human beings would even cause more grief to one another. The Father explains: It is you who believe such karmic accounts for yourselves.

Yesterday I was talking to a girl friend who was telling me, “What happens to you that while you sleep, you jump suddenly and it awakens you?” For what is this? Yes, the truth is that yes, sometimes it has happened. Sometimes it is due to dreaming that one falls, but other times it is without cause, without more. In fact, the night serves, to the soul that we are, of propitious reason to get rid of the body, to get rid of the actions, thus, the soul rests, we rest. The soul feels fatigue through the body. We do everything through the body; it serves as a bridge to the physical world; in fact the body is our diver’s suit to dive in this physical plane that is the Earth. Sometimes it turns out that we get too far away, we separate too much from the body that lies in the bed, and, it is then, when we enter again in it, that there is that pothole and that body jump is felt that brings us back to the physical plane, which it “wakes us up”.

This anecdote can give us another guideline to be aware that we are a soul in a body, that body and soul are two separate entities and thus, understand ourselves a little more. “I am not this body, I have a body that would not move if the soul were not inside” If we understand that we are souls we can also understand what God is, the Supreme Soul, who is never born like us through a matrix. We can also understand that if He is not reborn … he does not create karma due to actions, nor because of the natural degradation to which all matter is exposed. We do accumulate negative or positive karma according to the actions, and that is the cause of the grief that we can experience, not that it is God who makes us go through all “that”. How would we be if the Father caused us grief if now, many are as they are and everything goes as it goes? We create our own karma, we are responsible for our actions, we are not driven dolls.


Seguro que muchos de nosotros alguna vez se nos ha ocurrido pensar que el dormir es un ensayo de la muerte. De pequeños nos decían que antes de ir a dormir, rezásemos al ángel de la guarda, por si acaso no nos volviéramos a despertar…

PUNTOS 22/9/18: * Por la noche, cuando las almas están cansadas, se hacen incorpóreas y pacíficas. Por la noche hay silencio sepulcral. El fragor empieza al amanecer. * Culpan falsamente a Dios diciendo que Dios da felicidad y pesar. Si el Alma Suprema causara pesar, los seres humanos incluso se causarían más pesar unos a otros. El Padre explica: Sois vosotros los que os creáis tales cuentas kármicas por vosotros mismos.

Ayer hablaba con una amiga que me decía, -te pasa a ti que mientras duermes das un salto repentino y ello te despierta? A que se debe? Sí, la verdad es que sí, a veces ha pasado. Alguna vez es debido a soñar que uno se cae, pero otras veces es sin causa, sin más ni más. De hecho, la noche sirve, al alma que somos, de motivo propicio para deshacerse del cuerpo, de deshacerse de las acciones, así, el alma descansa, descansamos. El alma siente cansancio a través del cuerpo. Lo hacemos todo a través del cuerpo; nos sirve de puente hacia el mundo físico; de hecho el cuerpo es nuestro traje de buzo para bucear en este plano físico que es la Tierra. A veces resulta que nos alejamos demasiado, nos separamos demasiado del cuerpo que yace en la cama, y, es entonces, cuando entramos de nuevo en él, que hay ese bache y se siente aquel salto del cuerpo que nos devuelve al plano físico, que nos “despierta”.

Esta anécdota nos puede dar otra pauta para ser conscientes de que somos un alma en un cuerpo, que cuerpo y alma son dos entidades separadas y así, entendernos un poco más. “Yo no soy este cuerpo, yo tengo un cuerpo que no se movería si yo el alma no estuviera dentro” Si comprendemos que somos almas también podremos comprender qué es Dios, el Alma Suprema, que nunca nace como nosotros a través de una matriz. También podremos entender que si Él no renace .., tampoco crea karma debido a las acciones, ni debido a la degradación natural a que toda materia está expuesta. Nosotros sí que acumulamos karma negativo o positivo según las acciones, y eso es la causa del pesar que podamos experimentar, no que sea Dios quien nos hace pasar por todo “aquello” ¿Cómo seríamos nosotros si el Padre ya nos causara pesar si ahora, muchos ya son como son y todo va como va? Nos creamos nuestro propio karma, somos responsables de nuestras acciones, no somos muñecos dirigidos.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: