lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’emoció de l’Atlàntida//The emotion of Atlantis//La emoción de la Atlántida.

portada
El concepte del poder sobrehumà han donat molta tinta a la literatura de la ciència ficció, fins i tot ha donat molta emoció i desitjos de realitat en cert món espiritual o no. Hi ha el rastre d’una civilització d’éssers humans amb poders sobrehumans en la ment de molts …, l’Atlàntida, etc.

-S’ha buscat profusament en el fons submarí, de moltes localitzacions, l’indici d’aquesta civilització tan elevada …, també s’ha parlat d’éssers gegants poblant la terra .., fins i tot en la civilització egípcia va existir un emperador que es va entestar que , en el seu regne, la veritat fora institució i, si no recordo malament, crec que va prohibir l’art que no reflectís la veritat i llavors, el que van descobrir els arqueòlegs, de la seva època, va causar veritable commoció, ja que es van trobar estàtues d’humans gegants, bustos amb caps molt allargassats etc .., i això va sembrar dubtes en l’intel·lecte d’alguns, van creure que si aquell era el regne de la veritat .., tot allò potser fos real. També en certs àmbits hi flota Lemuria …-

PUNTS 25/9/18: *D’on van venir totes aquestes deïtats de l’edat d’or? Es diu: A déu no Li va portar molt temps convertir els éssers humans en deïtats. Ell us converteix de clofolles en diamants, de ser impurs 54aea9b872139efa2b8b4634en purs. Fins al punt que algú embeu el coneixement, reclama un estatus d’acord a això.*

Déu, el Pare de totes les ànimes, ens ha explicat el significat de “deïtats”: éssers humans completament purs, tant cos com ment, com a entorn, com tota la matèria del que tot està fet. Per tant.., ànimes vestint cossos que no emmalalteixen mai, ments inalterades perfectament pensants; res a veure amb el que ara estem acostumats, el que hem normalitzat per estar tan estès, com la malaltia mental i física, les decisions errònies que afecten a tots passant pels més senzills, ciutadans, col·lectius, institucions, religiosos, polítics.., etc. No ens podem ni imaginar com Déu aconsegueix que tot això es transformi com Ell diu: de ser clofolles en diamants.

I és tan senzill.., passa com tot en aquest món, que sempre ens embranquem quan volem trobar una solució per a alguna cosa i pensem en coses complicadíssimes, sense veure la solució simple i efectiva fins passat molt de temps i sempre per casualitat . Ell ve al final d’aquest cicle de 5000 anys, quan la majoria dels éssers humans han arribat al seu estat total de degradació, i comença a mostrar-nos El seu coneixement, que en Ell mai s’esborra, l’antic Raja Ioga, com es coneix en Bharat (Índia). Després.., depèn de cadascú la seva transformació basada en el coneixement de Déu. Però no pensem que això es farà efectiu ara; no. Qui s’impregni aquest coneixement sentirà que la seva forma de viure va canviant i millorant, però el veritable canvi a diamant, es produirà ja en el següent naixement, tal com Déu ens diu: en l’edat d’or, on l’anomenat paradís.., ja que l’ànima s’emporta l’après.


The concept of superhuman power has given much ink to science fiction literature, has even given much emotion and desire for reality in a certain spiritual world or not. There is the trace of a civilization of human beings with powers superhuman in the minds of many …, Atlantis, etc.

-It has been profusely searched in the underwater bottom, of many locations, the indication of that high civilization.., also has been spoken of giant beings inhabiting the earth.., even in the Egyptian civilization there was an emperor who insisted that, in his kingdom, the truth was institution and, if I remember correctly, I believe that he prohibited art that did not reflect the truth and then, what archaeologists discovered, of his time, caused real commotion, since statues of humans were found giants, busts with very elongated heads etc.., And that sowed doubts in the intellect of some, they believed that if that was the realm of truth.., all that might be real. Also in certain areas Lemuria fleet…-

POINTS 09/25/18: *Where did all these deities from the golden age come from? It is said: God did not take long to convert human beings into deities. He converts you from shells into diamonds, from being impureATLANTIDA to pure. To the extent that someone imbibes knowledge, he claims a status according to it.*

God, the Father of all souls, has explained to us the meaning of “deities”: completely pure human beings, body as well as mind, as environment, as all the matter of which everything is made. Therefore.., souls wearing bodies that never get sick, unaltered minds perfectly thinking; nothing to do with what we are now accustomed to, what we have normalized for being so widespread, such as mental and physical illness, the erroneous decisions that affect everyone, passing through the simplest, citizens, collectives, institutions, religious, politicians.., etc. We can not even imagine how God gets everything to be transformed as He says: to be shells in diamonds.

And it’s so simple.., it happens like everything in this world, that we always beat around the bush when we want to find a solution for something and we think about very complicated things,without seeing the simple and effective solution until a long time has passed and always by chance . He comes at the end of this 5000-year cycle, when most human beings have reached their total state of degradation, and begin to show us His knowledge, which in Him is never erased, the ancient Raja Yoga, as it is known in Bharat (India) After.., depends on each one your transformation based on the knowledge of God. But do not think that it will be effective now; not. Those who imbibe this knowledge will feel that their way of life is changing and improving, but the real change to diamond, will occur already in the next birth, as God tells us: in the golden age, where the so-called paradise.., since the soul carry off the learned.


El concepto del poder sobrehumano han dado mucha tinta a la literatura de la ciencia ficción, incluso ha dado mucha emoción y deseos de realidad en cierto mundo espiritual o no. Hay el rastro de una civilización de seres humanos con poderes sobrehumanos en la mente de muchos.., la Atlántida, etc.

-Se ha buscado profusamente en el fondo submarino de muchas localizaciones, el indicio de esa civilización tan elevada…, también se ha hablado de seres gigantes poblando la tierra.., incluso en la civilización egipcia existió un emperador que se empeñó en que, en su reino, la verdad fuera institución y, si no recuerdo, mal creo que prohibió el arte que no reflejase la verdad y entonces, lo que descubrieron los arqueólogos, de su época, causó verdadera conmoción, puesto que se hallaron estatuas de humanos gigantes, bustos con cabezas muy alargadas etc.., y eso sembró dudas en el intelecto de algunos, creyeron que si aquel era el reino de la verdad.., todo eso quizás fuera real. También en ciertos ámbitos flota Lemuria…-

PUNTOS 25/9/18: *¿De dónde vinieron todas esas deidades de la edad de oro? Se dice: A dios no Le llevó mucho tiempo convertir a los seres humanos en deidades. Él os convierte de cáscaras en diamantes, de ser impuros en puros. Hasta el punto que alguien embebe el conocimiento, reclamalemc3baria1 un estatus de acuerdo a ello.*

Dios, el Padre de todas las almas, nos ha explicado el significado de “deidades”: seres humanos completamente puros, tanto cuerpo como mente, como entorno, como toda la materia de lo que todo está hecho. Por tanto.., almas vistiendo cuerpos que no enferman nunca, mentes inalteradas perfectamente pensantes; nada que ver con lo que ahora estamos acostumbrados, lo que hemos normalizado por estar tan extendido, como la enfermedad mental y física, las decisiones erróneas que afectan a todos pasando por los más sencillos, ciudadanos, colectivos, instituciones, religiosos, políticos.., etc. No nos podemos ni imaginar como Dios consigue que todo ello se transforme como Él dice: de ser cáscaras en diamantes.

Y es tan sencillo.., ocurre como todo en este mundo, que siempre nos vamos por las ramas cuando queremos encontrar una solución para alguna cosa y pensamos en cosas complicadísimas, sin ver la solución simple y efectiva hasta pasado mucho tiempo y siempre por casualidad. Él viene al final de este ciclo de 5000 años, cuando la mayoría de los seres humanos han llegado a su estado total de degradación, y empieza a mostrarnos Su conocimiento, que en Él nunca se borra, el antiguo Raja Yoga, como se conoce en Bharat (India). Después.., depende de cada cual su transformación basada en el conocimiento de Dios. Pero no pensemos que eso se hará efectivo ahora; no. Quien embeba ese conocimiento sentirá que su forma de vivir va cambiando y mejorando, pero el verdadero cambio a diamante, se producirá ya en el siguiente nacimiento, tal como Dios nos dice: en la edad de oro, donde el llamado paraíso.., puesto que el alma se lleva lo aprendido.

Lost-Continent-of-Kumari-KandamOM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: