lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El “kit” //The kit // El “kit”.

Survival-Kit

La gent del món podem consolidar la nostra vida en un ambient d’estabilitat; sobretot de pau, perquè aquesta genera felicitat,i, quan hi ha felicitat no ens calen grans coses per estar contents.

PUNTS 14/10/18: *Avui dia tothom vol ambdues: pau i felicitat. Així és que ambdues poden assolir-se durant tot el temps a través de la pràctica d’aquest Raja Ioga; aquest és el mètode fàcil.* Serà com si haguéssiu rebut una mina de felicitat; la fulgent brillantor de la pau i la felicitat. Allà on hi ha un amor profund, se satisfà el pensament del cor.

Què més es pot desitjar quan ja es té tot? La meva expeEstrella-Azul-71673riència des que vaig entrar en el coneixement del Raja Ioga.., és de que havia obtingut la mateixa làmpada d’Al·ladí, Sí, de veritat, no hi ha cap exageració, és un sentiment sincer que vull compartir: -per a mi.., és el sentit de la vida-. A partir d’aquí, tot va tenir sentit. Penso que és com si sempre dugués el “kit” de la felicitat amb mi allà on vagi, passi el que passi, i, estigui amb qui estigui.


The people of the world we can consolidate our lives in an environment of stability; Above all of peace, because it generates happiness, and, when there is happiness, we do not need great things to be content.

POINTS 10/14/18: * Today everyone wants both: peace and happiness. So both can be achieved all the time through the practice of this Raja Yoga; this is the easy method. * It will be as if you had received a happiness mine; the bright shine of peace and happiness. Where there is a deep love, the thought of the heart is satisfied.

aladdin_by_citron__vert-d64noy7What else can you want when you already have everything? My experience since I entered the knowledge of Raja Yoga… is that I had obtained the same lamp of Aladdin. Yes, really, there is no exaggeration, it is a sincere feeling that I want to share: -for me…, it is the meaning of life-. From there, everything made sense. I think it’s as if I always have the “kit” of happiness with me wherever I go, whatever happens, and, be with whoever I am.


La gente del mundo podemos consolidar nuestra vida en un ambiente de estabilidad; sobre todo de paz, porque ésta genera felicidad, y, cuando hay felicidad no necesitamos grandes cosas para estar contentos.

PUNTOS 14/10/18: * Hoy día todo el mundo quiere ambas: paz y felicidad. Así es que ambas pueden alcanzarse durante todo el tiempo a través de la práctica de este Raja Yoga; éste es el método fácil. * Será como si hubiérais recibido una mina de felicidad; el fulgente brillo de la paz y la felicidad. Allí donde hay un amor profundo, se satisface el pensamiento delBola-Plasma-Verde-83665 corazón.

¿Qué más se puede desear cuando ya se tiene todo? Mi experiencia desde que entré en el conocimiento del Raja Yoga.., es de que había obtenido la misma lámpara de Aladino. Sí, de verdad, no hay ninguna exageración, es un sentimiento sincero que quiero compartir: -para mí .., es el sentido de la vida-. A partir de ahí, todo tuvo sentido. Pienso que es como si siempre llevara el “kit” de la felicidad conmigo donde quiera que vaya, pase lo que pase, y, esté con quien esté.OM SHANTI MÍNIM 

  • Interessant descripció de La Làmpada d’Al·ladí//Interesting description of The Aladdin’s Lamp//Interesante descripción de La Lámpara de Aladino.  

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: