lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Els/The/Los ARYA i/and/y els/the/los UN-ARYA.

artista espiritual

Està bé saber d’on venen els noms, i, aquest “Arya”, té molts enigmes pels occidentals.

PUNTS 19/10/18 (Madhuban): *S’ha utilitzat el nom “Arya” (els reformats) en els Vedes i escriptures. El nom Arya fa referència a la terra de Bharat (Índia). Ara bé, d’on vingué aquella paraula? La paraula Arya no existeix en l’edat d’or. Ells diuen: 3000 anys abans de Crist, les deïtat en Bharat eren molt sensates, i després, quan aquelles mateixes deïtats es van fer vicioses, en l’edat de coure, se les anomenà un-Arya (no reformats).*

Per què reformats? Per què no reformats? Tot prové de l’inici del camí de la devoció en l’edat de coure (fa 2500 anys), segurament al adonar-se de que quelcom ha fallat en l’estat d’ells mateixos com a societat, comencen a plantejar-se que ja no son sempre feliços com eren antigament, i aleshores, als antics els anomenen Arya i, s’anomenen ells mateixos un-Arya.

En els primers 2500 anys del cicle els humans van iniciar una societat pura. No hi havien vicis entre ells, tampoc la naturalesa es comportava tal com ara veiem que va. Aquell temps se l’anomenà edat d’or, paradís, el cel a la terra, etc. Tot era el resultat d’una gran transformació (Arya, els reformats) en el cicle previ. Per situar-nos podem fer el símil d’ara ja que estem al final del cicle del món (un-Arya, lwjas0218el no reformats).

Ni ens adonem que estem plens de vicis; de fet som els “descendents” d’aquelles mateixes “deïtats” els Arya, tota la humanitat prové d’elles, els antecessors, però no tan llunyans com ens han volgut fer creure. Som els un-Arya de les escriptures i també som els Arya de les mateixes. Naixent i renaixent hem arribat fins el punt més un-Arya que es pugui arribar. Ara els que creguin que s’han de reformar, que així no pot seguir la humanitat, seran els que en aquest temps comencin el procés Arya.

Com a ànimes ens amarem de tots els coneixements, i, el de la puresa també ens l’enduem posat quan deixem el cos. Així doncs, Déu el Pare de les ànimes ens diu, -la luxúria és el pitjor enemic, és el que us ha fet caure tan avall. Heu estat naixent de la mateixa manera durant 2500 anys.., no podeu per un naixement manteniu-vos purs? Aquest és l’últim naixement en aquest cicle-. Podem entendre el que ens està demanant el Pare? o, encara ens justificarem dient que la nostra religió ens permet el “pecat venial”?


It is good to know where the names come from, and this “Arya” has many enigmas for Westerners.

POINTS 10/19/18 (Madhuban) * The name “Arya” (the Reformed) has been used in the Vedas and scriptures. The name Arya refers to the land of Bharat (India). Now, where did that word come from? The word Arya does not exist in the golden age. They say: 3000 years before Christ, the deities in Bharat were very sensible, and then, when those same deities became vicious, in the copper age, they were called un-Arya (not reformed). *

Why reformed? Why not reformed? Everything comes from the beginning of the path of devotion in the copper age (2500 years ago), surely realizing that something has failed in the state of themselves as a society, they begin to think that they are not always happy as they used to be. , and then, to the ancients call them Arya and, they call themselves un-Arya.

In the first 2500 years of the cycle, humans started a pure society. There were no vices between them, nor did nature behave as we see it going. That time was called the golden age, paradise, heaven on earth, etc. Everything was the result of a great transformation (Arya, the reformed) in the previous cycle. To situate ourselves we can make therse simile of now since we are at the end of the world cycle (un-Arya, the non-reformed).

Nor do we realize that we are full of vices; in fact we are the “descendants” of those same “deities” the Arya, all humanity comes from them, the ancestors, but not as far as they have tried to make us believe. We are the un-Arya of the scriptures and we are also the Arya of them. By being born and reborn we have reached the most un-Arya point that can be reached. Now those who believe that they must reform, that humanity can not follow, will be the ones that at this time begin the Arya process.

As souls we impregnated with all the knowledge, and the purity we also wear it when we leave the body. So, God the Father of souls tells us, -Lust is the worst enemy, it is what has made you fall so low. You have been born in the same way for 2500 years … can you not, by birth, keep yourself pure? This is the last birth in this cycle. Can we understand what the Father is asking of us? Or, will we still justify ourselves by saying that our religion allows us “venial sin”?


Está bien saber de dónde vienen los nombres, y, este “Arya”, tiene muchos enigmas para los occidentales.

PUNTOS 19/10/18 (Madhuban) * Se ha utilizado el nombre “Arya” (los reformados) en los Vedas y escrituras. El nombre Arya hace referencia a la tierra de Bharat (India). Ahora bien, de donde vino esa palabra? La palabra Arya no existe en la edad de oro. Ellos dicen: 3000 años antes de Cristo, las deidades en Bharat eran muy sensatas, y luego, cuando esas mismas imagesdeidades se hicieron viciosas, en la edad de cobre, se las llamó un-Arya (no reformados). *

Por qué reformados? ¿Por qué no reformados? Todo proviene del inicio del camino de la devoción en la edad de cobre (hace 2500 años), seguramente al darse cuenta de que algo ha fallado en el estado de ellos mismos como sociedad, comienzan a plantearse que ya no son siempre felices como eran antiguamente, y entonces, los antiguos los llaman Arya y, se llaman ellos mismos un-Arya.

En los primeros 2500 años del ciclo los humanos iniciaron una sociedad pura. No habían vicios entre ellos, tampoco la naturaleza se comportaba tal como vemos que va yendo. Ese tiempo se le llamó edad de oro, paraíso, el cielo en la tierra, etc. Todo era el resultado de una gran transformación (Arya, los reformados) en el ciclo previo. Para situarnos podemos hacer el símil de ahora ya que estamos al final del ciclo del mundo (un-Arya, los no reformados).

Ni nos damos cuenta de que estamos llenos de vicios; de hecho somos los “descendientes” de aquellas mismas “deidades” los Arya, toda la humanidad proviene de ellas, los antecesores, pero no tan lejanos como nos han querido hacer creer. Somos los un-Arya de las escrituras y también somos los Arya de las mismas. Naciendo y renaciendo 41610850_532445050530613_5662143649074065187_nhemos llegado hasta el punto más un-Arya que se pueda llegar. Ahora los que crean que deben reformarse, que así no puede seguir la humanidad, serán los que en este tiempo comiencen el proceso Arya.

Como almas nos impregnaremos de todos los conocimientos, y, el de la pureza también nos la llevamos puesta cuando dejamos el cuerpo. Así pues, Dios el Padre de las almas nos dice, -la lujuria es el peor enemigo, es lo que os ha hecho caer tan abajo. Habéis estado naciendo de la misma manera durante 2500 años .., ¿no podéis, por un nacimiento, manteneros puros? Este es el último nacimiento en este ciclo-. ¿Podemos entender lo que nos está pidiendo el Padre? o, ¿aún nos justificaremos diciendo que nuestra religión nos permite el “pecado venial”?OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: