lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Rituals//Rituals//Rituales.

7FD19A38-E46D-41C9-8338-70DBD9FDC540

Experiència en amrit vela

Entre les tres quaranta-cinq i les cinq de la matinada, es produeix una connexió especial entre l’ànima que som i l’Ànima Suprema que és Déu. No hi ha cap moment tant especial com aquest.

Els que ens movem per aquest camí de la autorrealització, podem caure en pràctiques devocionals, rituals, comportaments rígits, etc., per tal de no perdre el fil que ens uneix a aquest Ésser excepcional, o, si més no per establir-hi contacte. Però, el que succeix moltes vegades, és que passa tot el contrari: 1) si hi havia connexió es perd, 2) o si no n’hi havia, no s’aconssegueix que mai n’hi hagi.

Avui, en amrit vela, hi ha hagut una resposta tan amorosa que l’haig de compartir, perquè és la solució als problemes de captació “d’ondes”:

-Ell és tan net.., tan subtil.., tan positiu.., tan lleuger.., que l’energia densa que generen els comportament rígits dels Seus fills, ànimes en estat d’angoixa per no poder trobar el Pare, no arriben els seus esforços tenyits de rituals, no s’alcen prou per encalçar els rajos d’amor de Déu. Veritablement el que arriba a Déu, és la sinceritat i honestedat de cor, l’amor veritable i el desig natural d’arribar a copsar la Seva energia; és a dir, la rigidesa del pensament no deixa envolar l’ánima cap el món subtil de l’Ànima Suprema, Déu.-

Tan senzill com això. Deixem-nos de rituals, comportaments enrevessats, pràctiques devocionals que ni sabem perquè serveixen, mantres interminables que ens confonen l’intel.lecte, càstics corporals per anestesiar-se, etc., etc., etc.., i, optem per fer emergir.., només l’amor. L’amor cap a aquest Ésser tan subtil és tan lleuger com Ell. Hi haurà èxit en hores d’amrit vela, si assolim un estat subtil lliure de llasts.


Experience in amrit vela

Between three and forty-five and five in the morning, there is a special connection between the soul we are and the Supreme Soul that is God. There is no moment as special as this one.

Those who move on this path of self-realization, can fall into devotional practices, rituals, rigid behaviors, etc., so as not to lose the thread that unites us to that exceptional Being, or at least to establish contact. But what happens many times is that the opposite happens: 1) if there was a connection, it is lost, 2) or, failing that, it is not achieved that it is never.

Today, in Amrit Vela, there has been such a loving response that I have to share, because it is the solution to the problems of capturing “waves in the ether”:

-He is so clean … so subtle … so positive … so light … that the dense energy that generates the rigid behavior of His children, souls in anguish because they can not find the Father, do not arrive his efforts dyed of rituals , do not get up enough to pursue the rays of God’s love. Truthfully what comes to God is the sincerity and honesty of the heart, the true love and the natural desire to get to capture His energy; that is, the rigidity of thought, does not let it take off the bore towards the subtle world of the Supreme Soul, God.-

As simple as that. Let us stop rituals, convoluted behaviors, devotional practices that we do not know for what they serve, endless mantras that confuse our intellect, corporal punishment for anesthetizing himselve, etc., etc., etc., and, we choose to emerge .., only the love The love toward this subtle Being is as light as He. There will be success in hours of amrit vela, if we reach a subtle state without ballast.


Experiencia en amrit vela

Entre las tres cuarenta y cinco y las cinco de la madrugada, se produce una conexión especial entre el alma que somos y el Alma Suprema que es Dios. No hay ningún momento tan especial como este.

Los que nos movemos por este camino de la autorrealización, podemos caer en prácticas devocionales, rituales, comportamientos rígidos, etc., a fin de no perder el hilo que nos une a ese Ser excepcional, o al menos para establecer contacto. Pero, lo que sucede muchas veces, es que ocurre todo lo contrario: 1) si había conexión se pierde, 2) o en su defecto, no se consigue que nunca la haya.

Hoy, en amrit vela, ha habido una respuesta tan amorosa que la tengo que compartir, porque es la solución a los problemas de captación “de ondas”:

-Él es tan limpio .., tan sutil .., tan positivo .., tan ligero .., que la energía densa que generan los comportamiento rígidos de Sus hijos, almas en estado de angustia por no poder encontrar el Padre, no llegan sus esfuerzos teñidos de rituales, no se levantan lo suficiente para alcanzar los rayos de amor de Dios. Verdaderamente lo que llega a Dios, es la sinceridad y honestidad de corazón, el amor verdadero y el deseo natural de llegar a captar Su energía; es decir, la rigidez del pensamiento no deja despegar el alma hacia el mundo sutil del Alma Suprema, Dios.-

Tan sencillo como eso. Dejémonos de rituales, comportamientos enrevesados, prácticas devocionales que ni sabemos para qué sirven, mantras interminables que nos confunden el intelecto, castigos corporales para anestesiarse, etc., etc., etc .., y, optemos por hacer emerger .., sólo el amor. El amor hacia ese Ser tan sutil, es tan ligero como Él. Habrá éxito en horas de amrit vela, si alcanzamos un estado sutil libre de lastres.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: