lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La naturalesa real del temps//The real nature of time//La naturaleza real del tiempo.

Reflexión de la Semana    20 de octubre 2018    


La naturalesa real del temps

Quan vaig començar a tenir una visió alternativa del món basada en la visió del temps, com un cicle, moltes coses van començar a encaixar en el trencaclosques de l’existència. Em distreia amb moltes analogies connectades per a canviar la meva perspectiva. Per exemple, si jo fos de la mida d’un electró, la distància entre la cadira on em trobo assegut i la porta, seria l’equivalent a anys llum. Altres partícules atòmiques i subatòmiques serien com tantes estrelles i planetes. El que per a un golfista apareix com una suau catifa de gespa, per a una formiga és un bosc atapeït. Els gossos veuen el món en borroses tonalitats de grisos, però perceben un món de sons i olors molt més vast que els dels éssers humans. Aparentment, les abelles veuen el món en llum ultraviolat per a poder encertar rápidament en la diana del nèctar de les flors. Tot és relatiu a la mida, a la qualitat de la visió i a les característiques de l’observador.

Així, l’ànima humana, confinada per la seva pròpia consciència de cos, no te manera de percebre realment el que esta més enllà de la informació sensorial i visió del món disponible. Només veiem el que és pertinent i ens interessa a nosaltres, els nostres rols específics i històries individuals. El pensament és superficial i qualsevol cosa més profunda o de més inquietud, és arxivada per a la seva reflexió posterior, cosa que freqüentment no tenim temps de fer.

Només en la consciència de ser una ànima, que sempre ha existit i que ha passat a través del procés de molts naixements i renaixements, ens hi podem acostar una mica, a la comprensió del veritable significat de l’eternitat. Veure el recorregut complert d’un riu, des de les muntanyes fins el mar, en una sola mirada, implica anar amunt a molts quilòmetres i mirar cap avall. “Percebre” el principi, mig i final de la història com una història clara amb trames i sub-trames definitives, depen d’entendre amb l’intel·lecte. Això significa que l’ànima, si és capaç d’anar més enllà de l’atracció del cos i de les connexions corporals i establir un ferm vincle amb una consciència més elevada, només aleshores podrà apreciar la naturalesa real del temps.

Extracte del llibre:
El carrusel del temps: una explicació alternativa per a la nostra existència.
Edita. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell


The real nature of time

When I started to have an alternative vision of the world based on the vision of time, like a cycle, many things began to fit into the puzzle of existence. I was entertained with many analogies connected to change my perspective. For example, if I were the size of an electron, the distance between the chair where I sit and the door would be the equivalent to light years. Other atomic and subatomic particles would be like so many stars and planets. What for a golfer appears like a soft rug of grass, for an ant is a tight forest. The dogs see the world in blurred gray tones, but they perceive a world of sounds and smells much more vast than those of human beings. Apparently, bees see the world in ultraviolet light to be able to quickly hit the target of the nectar of flowers. Everything is relative to the size, the quality of the vision and the characteristics of the observer.

Thus, the human soul, confined by its own body consciousness, has no way of truly perceiving what is beyond the sensory information and vision of the available world. We only see what is relevant and interests us, our specific roles and individual stories. Thought is superficial and anything deeper or more restless, is filed for later reflection, which we often have no time to do.

Only in the consciousness of being a soul, that has always existed and that has happened through the process of many births and rebirths, we can approach a little, to understand the true meaning of eternity. Seeing the complete route of a river, from the mountains to the sea, in a single glance, involves going up many kilometers and looking down. “Perceiving” the beginning, middle and end of history as a clear story with definitive frames and sub-frames, depends on understanding with the intellect. This means that the soul, if it is able to go beyond the attraction of the body and the bodily connections and establish a strong link with a higher consciousness, then only then can you appreciate the real nature of time.

Extract from the book:
The Carousel of Time: An alternative explanation for our existence.
Edit. Brahma Kumaris
Ken O’DonnellOM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: