lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La nova visió avança imparable//The new vision advances unstoppable//La nueva visión avanza imparable.

hermandadblanca_org_energaa-femenina-1

Estem assistint als darrers esforços de l’energia revellida, els “modus vivendis”, la manca de saviesa, per mantenir-se al seient del poder de la supremacia mundial. Aquesta energia vella percep que s’acosta qui la desbancarà, veu com l’energia nova avança imparable i sent que serà sotmesa sota la força poderosa de l’amor, que considera feblesa.

És per això que ara veiem incrèduls com involucionen els drets humans conquerits al llarg del temps, després de tants esforços per poder aconseguir-los. Contemplem astorats el desmantellament d’una estabilitat més o menys aconseguida.

Ara hem d’entendre que aquest món vell col·lapsarà; el món nou avança imparable en les nostres ments. Cada pas que fan els pensaments de la gent visualitzant com ha de ser la vida en harmonia en el planeta, basats en el respecte a les muntanyes, rius, mars, naturalesa, medi ambient, animals, persones.., van creant questa xarxa poderosa d’aquesta forma de viure, la van materialitzant.

Déu ens diu: -“Us inspiro el nou món a l’intel·lecte”- Això significa que no hi ha aturador per aquesta energia Divina. Malgrat els esforços dels poderosos per a imposar la por i el caos a les ments de la gent, l’energia Divina de l’amor i el respecte, serà la que a final regnarà sense cap mena de violència.

Hem de tenir en compte que passarà el que hagi de passar; tot lo vell acaba i després d’això.., tot serà nou. L’energia dels pensaments forjats en l’amor i el respecte seran els únics que hi hauran, perquè és Déu qui els ha inspirat. Si sentim que la injustícia pren força pensem que son les últimes raneres de quelcom que està morint. Tinguem fe en els bons desitjos pel planeta i per la humanitat, perquè això ens ho inspira Déu.


We are witnessing the last efforts of the aging energy, the “modus vivendi,” the lack of wisdom, to maintain the seat of the power of world supremacy. This old energy perceives that the one that will unseat it approaches, sees how the new energy advances unstoppable and feels that it will be submitted under the powerful force of love, which considers weakness.

That is why now we see, unbelievers, how human rights, conquered over time, fall back now , after so many efforts to achieve them. We contemplate the dismantling of a more or less achieved stability.

Now we have to understand that this old world will collapse; the new world advances unstoppable in our minds. Each step that people’s thoughts make, visualizing how life should be in harmony on the planet, based on respect for mountains, rivers, seas, nature, environment, animals, people …, is creating this powerful network of this way of living, they are materializing.

God tells us: – “I inspire the new world in the intellect” – This means that there is no brake on this Divine energy. Despite the efforts of the powerful to impose fear and chaos on the minds of the people, the Divine energy of love and respect, will ultimately reign without any violence.

We must bear in mind that what will happen will happen; everything old ends and after that .. everything will be new. The energy of thoughts forged in love and respect will be the only ones that will exist, because it is God who has inspired them. If we feel that injustice takes force, let us think that it is the last death throes of something that is dying. Let us have faith in good wishes for the planet and for humanity, because this is inspired by God.


Estamos asistiendo a los últimos esfuerzos de la energía envejecida, los “modus vivendis”, la falta de sabiduría, para mantenerse al asiento del poder de la supremacía mundial. Esta energía vieja percibe que se acerca lo que la desbancará, ve como la energía nueva avanza imparable y siente que será sometida bajo la fuerza poderosa del amor, que considera debilidad.

Es por eso que ahora vemos incrédulos como involucionan los derechos humanos conquistados a lo largo del tiempo, después de tantos esfuerzos para poder conseguirlos. Contemplamos atónitos el desmantelamiento de una estabilidad más o menos conseguida.

Ahora tenemos que entender que este mundo viejo colapsará; el mundo nuevo avanza imparable en nuestras mentes. Cada paso que hacen los pensamientos de la gente visualizando cómo debe ser la vida en armonía en el planeta, basados en el respeto a las montañas, ríos, mares, naturaleza, medio ambiente, animales, personas .., van creando esta red poderosa de esta forma de vivir, la van materializando.

Dios nos dice: – “Os inspiro el nuevo mundo en el intelecto” – Esto significa que no hay freno para esta energía Divina. A pesar de los esfuerzos de los poderosos para imponer el miedo y el caos en las mentes de la gente, la energía Divina del amor y el respeto, será la que a final reinará sin ningún tipo de violencia.

Debemos tener en cuenta que pasará lo que tenga que pasar; todo lo viejo termina y después de eso .., todo será nuevo. La energía de los pensamientos forjados en el amor y el respeto serán los únicos que habrá, porque es Dios quien los ha inspirado. Si sentimos que la injusticia toma fuerza pensemos que son los últimos estertores de algo que está muriendo. Tengamos fe en los buenos deseos para el planeta y para la humanidad, porque esto nos lo inspira Dios.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: