lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Bones noves//Good news//Buenas noticias.

monkimage

Tothom te dret a rebre el coneixement de Déu. Ara bé.., tot dependrà de si es vol o no adquirir-lo.

PUNTS 4/11/18 (Madhuban): *El Pare, del que ningú pot ser-ne pare, us diu en el present que qualsevol història que va succeir en el passat, es repetirà altre cop en el futur. El Pare és Aquell que concedeix alliberació en la vida a tothom i això significa que Ell ens salva de mort sobtada durant 21 naixements. Amb el Seu coneixement immortal, les ànimes son salvades de mort brusca, naixement rera naixement.

El cos no s’allibera pas de finir.., però l’ànima pot tenir la consciència de que no mor mai, que només canvia d’un cos a l’altre; però això no és possible fins que el coneixement que ens està ensenyant Déu s’impregni en l’ànima; aleshores l’ànima que som s’obre a la consciencia infinita i és llavors quan el Raja Ioga, el coneixement imperible de Déu, fa el seu efecte, igual com una medicina poderosa procura salut, però aquesta “salut” de l’esperit dura per 21 naixements a l’inici del cicle del món, quan els éssers humans tenen una mitjana de vida de 150 anys.., us imagineu? 2500 anys essent conscients de ser immortals tot i canviar de cos.., s’ho val l’esforç de aprendre el coneixement del Raja Ioga de Déu ara?


Everyone has the right to receive the knowledge of God. However.., everything will depend on whether or not you want to take it.

POINTS 11/4/18 (Madhuban): *The Fatherfrom which no one can be His fathertells you in the present the story of whatever happened in the past and that will be repeated again in the future. The Father is the One who grants liberation-in-life to all, and that means that He saves us from sudden death during 21 births. With His immortal knowledge, souls are saved from sudden death, birth after birth.

The body does not free itself from finishing.., but the soul may have the awareness that it never dies, that it only changes from one body to the other; but this is not possible until the knowledge that God is teaching us is impregnated in the soul; then the soul that we are opens up to the infinite consciousness and that is when Raja Yoga, the imperishable knowledge of God, does its effect, just as a powerful medicine give health, but this “health” of the spirit lasts for 21 births at the beginning of the world cycle, when human beings have an average life of 150 years.., do you imagine? 2500 years being aware of being immortal despite changing body.., is it worth the effort to learn the knowledge of the Raja Yoga of God now?


Todo el mundo tiene derecho a recibir el conocimiento de Dios. Ahora bién.., todo dependerá de si se quiere o no adquirirlo.

PUNTOS 04/11/18 (Madhuban): * El Padre, del que nadie puede ser padre, os dice en el presente que cualquier historia que sucedió en el pasado, se repetirá de nuevo en el futuro. El Padre es Aquel que concede liberación en la vida a todo el mundo y eso significa que Él nos salva de muerte súbita durante 21 nacimientos. Con Su conocimiento inmortal, las almas son salvadas de muerte brusca, nacimiento tras nacimiento.

El cuerpo no se libera de finar.., pero el alma puede tener la conciencia de que no muere nunca, que sólo cambia de un cuerpo al otro; pero esto no es posible hasta que el conocimiento que nos está enseñando Dios se impregne en el alma; entonces el alma que somos se abre a la conciencia infinita y es entonces cuando el Raja Yoga, el conocimiento imperecedero de Dios, hace su efecto, al igual que una medicina poderosa procura salud, pero esta “salud” del espíritu dura por 21 nacimientos en el inicio del ciclo del mundo, cuando los seres humanos tienen un promedio de vida de 150 años.., ¿se imaginan? 2500 años siendo conscientes de ser inmortales a pesar de cambiar de cuerpo.., ¿lo vale el esfuerzo de aprender el conocimiento del Raja Yoga de Dios ahora?OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: