lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La recerca//The search//La búsqueda.

58d216d4d6779

Autodidactes.., lliure pensadors.., autosuficients.., esperits lliures dintre la pròpia limitació. Sí, tenim un intel·lecte limitat, encara que això faci mal al ego. Però és que l’ego se li ha de rebaixar l’arrogància perquè sinó l’intel·lecte segueix cec.

No vull dir amb això que ens hàgim de sotmetre fidelment a altres formes de pensar pel fet de rebaixar l’ego, no; no és qüestió de sotmetre’s, és un tema de deixar que vinguin altres maneres de pensar, analitzar si allò és el que buscàvem i continuar en aquella línia o no; però tinguem en compte que la majoria de nosaltres estem atacats pel mateix mal: excés d’ego o ego mal entès i amanit per un intel·lecte opac. Per tant aquells pensaments més o menys creatius no podran dilucidar tant com es pensen i per tant no ens podran donar el que ens cal.maxresdefault

Mentre busquem en la vida, moltes vegades no sabem que és allò que cal buscar. Només sentim que ens manca quelcom i si ensopeguem amb allò sabrem que ho hem trobat. Per això anem fent camí i anem tastant d’aquí i d’allà. De fet, parlo de la meva experiència vital perquè crec que no sóc la única tastaolletes del món, ni la única autodidacta, autosuficient.., etc. Ja ho he explicat altres vegades com vaig trobar Allò que buscava i que de fet Allò em va trobar a mi. El que volia fer arribar és el sentiment de que quan s’ha trobat realment el que ens calia.., la recerca s’atura d’immediat  i es recupera una serenitat que obre l’intel·lecte. Si no succeeix això.., cal seguir la recerca.


Self-taught .., free thinkers …, self-sufficient …, free spirits within their own limitation. Yes, we have a limited intellect, even if this damages the ego. But it is that the ego should be reduced to arrogance because otherwise the intellect remains blind.

I do not mean by this that we should submit faithfully to other ways of thinking by the act of lowering the ego, no; it is not a matter of submitting, it is a matter of letting other ways of thinking come, to analyze if this is what we were looking for and to continue in that line or not; but keep in mind that most of us are attacked by the same evil: excess of ego or ego misunderstood and spiced up by an opaque intellect. Therefore those more or less creative thoughts can not elucidate as much as they believe and consequently they will not be able to give us what we need.xbeautiful-antarctica-wallpapers-images-on-hd-wallpaper-pagespeed-ic-loqj53gu3a

While we search in life, many times we do not know what to look for. We only feel that we are missing something and if we stumble upon that we will know that we have found it. That is why we are making our way and we are testing here and there. In fact, I speak of my life experience because I believe that I am not the only rolling-stone in the world, nor the only self-taught, self-sufficient …, etc. I have already explained it at other times how I found what I was looking for and that in fact That found me. What I wanted to share is the feeling that when we have really found what we needed …, the search stops immediately and a serenity that opens the intellect is recovered. If this does not happen …, we must continue the search.


Autodidactas .., libre pensadores .., autosuficientes .., espíritus libres dentro la propia limitación. Sí, tenemos un intelecto limitado, aunque esto haga daño al ego. Pero es que el ego se le debe rebajar la arrogancia porque sino el intelecto sigue ciego.

No quiero decir con esto que debamos someternos fielmente a otras formas de pensar por el hecho de rebajar el ego, no; no es cuestión de someterse, es un tema de dejar que vengan otras maneras de pensar, analizar si ello es lo que buscábamos y continuar en esa línea o no; pero tengamos en cuenta que la mayoría de nosotros estamos atacados por el mismo mal: exceso de ego o ego mal entendido y aderezado por un intelecto opaco. Por lo tanto aquellos pensamientos más o menos creativos no podrán dilucidar tanto como creen y en consecuencia no podrán darnos lo que necesitamos.ab8f6f2c212156273d4c3f9ecb2afafb

Mientras buscamos en la vida, muchas veces no sabemos que es lo que hay que buscar. Sólo sentimos que nos falta algo y si tropezamos con aquello sabremos que lo hemos encontrado. Por ello vamos haciendo camino y vamos probando de aquí y de allí. De hecho, hablo de mi experiencia vital porque creo que no soy la única catacaldos del mundo, ni la única autodidacta, autosuficiente .., etc. Ya lo he explicado otras veces como encontré Aquello que buscaba y que de hecho Aquello me encontró a mí. Lo que quería hacer llegar es el sentimiento de que cuando se ha encontrado realmente lo que nos hacía falta .., la búsqueda se detiene de inmediato y se recupera una serenidad que abre el intelecto. Si no sucede esto .., hay que seguir la búsqueda.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: