lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Transició a animal?//Transition to animal?//¿Transición a animal?

753019070-berraco-pista-ruta-alimentar-cuidado-de-animales-monje

10/11/2018 VERSIONS ELEVADES DE MATESHWARI

*Els éssers humans tenen 84 naixements, ells no entraran en 8.4 milions d’espècies.*

En total, hi han 21 naixements d’estat ascendent i 63 naixements d’estat descendent: en total, els éssers humans tenen 84 naixements. Malgrat tot, la gent pensen que els éssers humans passen per 8’4 milions d’espècies; això és un error. Si els éssers humans poden passar pels seus papers de felicitat i pesar només en el naixement humà, llavors, quina necessitat hi ha de passar per cap sofriment en el regne animal? Si més no, en total, sens dubte hi han 8.4 milions d’espècies animals, ocells, etc., a la terra.

Hi ha cada tipus de creació i, en això, els éssers humans experimenten el seu pecat i caritat com a espècie humana, i, els animals ho mateshwarijiexperimenten tot en el seu regne animal. Ni éssers humans neixen com animals, ni animals neixen com a humans. Els éssers humans han de passar pel seu sofriment en la seva pròpia espècie, i així hi ha el sentiment de felicitat i pesar. De igual manera, els animals han de passar per la seva pròpia experiència de felicitat i pesar al seu propi regne. Tanmateix, ells no tenen intel·lectes per a entendre per causa de quines accions estan sofrint. Els éssers humans senten el seu sofriment perquè tenen intel·lectes. Un arbre no vivent també pertany a la seva pròpia espècie. Quines accions o accions neutres hauria realitzat l’arbre, per les que hagués creat un compte kàrmik?

Per exemple, el Gurú Nanak parlà les versions elevades: Els que recordin al seu fill en el seu moment final, els que morin amb tal preocupació, naixeran com a porc senglar. Però, no és pas que els éssers humans es tornin animals. Es donen aquelles ensenyances per a que la gent agafin por. Vosaltres heu de transformar la vostra vida en aquesta edat de la confluència i d’ànimes pecadores convertir-vos en ànimes caritatives.

11/10/2018 ELEVATED VERSIONS OF MATESHWARI

*Human beings take 84 births, they will not enter 8.4 million species.*

In total, they took 21 births of the ascending stage and 63 births of the descending stage: in total, human beings take 84 births. However, when people think that human beings go through 8.4 million species, that is a mistake. If human beings can go through their parts of happiness and sorrow in just the human birth, then what is the need to go through any suffering in the animal kingdom? but, in total, there are definitely 8.4 million species of animals, birds etc. on the earth.

There is every type of creation and, in that, human beings experience their sin and charity as a human species, and animals experience everything in their animal kingdom. Neither do human beings take birth as animals nor do animals take birth as humans. Human mateshwarijibeings have to go through their suffering in their own species, and so there is the feeling of happiness and sorrow. In the same way, animals have to go through their experience of happiness and sorrow in their own kingdom. However, they do not have the intellects to understand which action they are suffering for. Human beings feel their suffering because they have intellects. A non-living tree also belongs its own species. What actions or neutral actions would a non-living tree have performed that it would have created a karmic account?

For instance, Guru Nanak spoke the elevated versions: Those who remember their son in their final moments, those who die with such worry will take a birth as a boar. However, this does not mean that human beings go into the boar species, but it means that their actions are like those of animals. However, it is not that human beings become animals. These teachings are given to make people afraid. So, you have to transform your life at this confluence age and become a charitable soul from a sinful soul. Achcha.

10/11/2018 VERSIONES ELEVADAS DE MATESHWARI

*Los seres humanos tienen 84 nacimientos, ellos no entrarán en 8.4 millones de especies.*

En total, hay 21 nacimientos de estado ascendente y 63 nacimientos de estado de descenso: en total, los seres humanos tienen 84 nacimientos. Sin embargo, la gente piensa que los seres humanos pasan por 8.4 millones de especies; eso es un error. Si los seres humanos pueden pasar por sus papeles de felicidad y pesar solo en el nacimiento humano, entonces ¿qué necesidad hay de pasar por ningún sufrimiento en el reino animal? Sin embargo, en total, sin duda hay 8.4 millones de especies animales, pájaros etc., en la tierra.

Hay cada tipo de creación y, en eso, los seres humanos experimentan su pecado y caridad como especie humana, y los animales lo experimentan todo en su reino animal. Ni los seres humanos nacen como animales, ni los mateshwarijianimales nacen como humanos. Los seres humanos tienen que pasar por su sufrimiento en su propia especie, y así hay el sentimiento de felicidad y pesar. De la misma forma, los animales tienen que pasar por su propia experiencia de felicidad y pesar en su propio reino. Sin embargo, ellos no tienen intelectos para entender por qué acciones están sufriendo. Los seres humanos sienten su sufrimiento porque tienen intelectos. Un árbol no viviente también pertenece a su propia especie. ¿Qué acciones o acciones neutras habría realizado un árbol por las que hubiese creado una cuenta kármica?

Por ejemplo, el Gurú Nanak habló las versiones elevadas: Los que recuerden a su hijo en su momento final, los que mueran con tal preocupación, nacerán como un jabalí. Sin embargo, esto no significa que los seres humanos entren en la especie de los jabalíes, significa que sus acciones son como las de esos animales. Sin embargo, no es que los seres humanos se conviertan en animales. Se dan esas enseñanzas para que la gente tenga miedo. Vosotros tenéis que transformar vuestra vida en esta edad de la confluencia y, de almas pecadoras, convertiros en almas caritativas. Achcha.

reencarnacion-estos-son-los-si-jpg_800x0-jpg_626x0.jpgOM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: