lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Tallar els comptes del karma//Cut the karma’s accounts//Cortar las cuentas del karma.

karma

Dolces versions elevades de Mateshwari

Com trencar amb els comptes dels lligams del karma?

La raó de la intranquil·litat en la ment és un lligam del karma i la base de la pau és l’estat karmatit. De fet, cada ésser humà té el desig d’aconseguir pau en la ment i realitza tota mena d’esforços per aconseguir-ho. mateshwarijiMalgrat tot, fins ara, les seves ments no han trobat la pau. Quina és la veritable raó d’això? Fins que els éssers humans no s’alliberin de tots els lligams del karma dels cinc vicis, no poden alliberar-se de la intranquil·litat. Quan el lligam del karma es trenca, s’aconsegueix la pau a la ment, és a dir, l’alliberament en la vida. Sabem que cap ànima humana pot assegurar l’alliberament d’una altra ànima humana. Ell és el que ve i ens allibera dels lligams del karma amb el coneixement i el poder del ioga. Aquesta és la raó per la qual es coneix Déu com l’Atorgador de la Felicitat. Fins que no sapiguem que som ànimes i de qui som fills realment i quines són les nostres virtuts veritables, i ho mantinguem en el nostre intel·lecte, no podem trencar els lligams del karma. Aquest coneixement només el podem rebre de Déu, és a dir, només a través de Déu els nostres lligatges del karma es poden trencar. Achcha.

* Ramon Ribalta: del karma no es pot alliberar ningú, es tracta “del lligatge” Tallar amb el lligam. *

(Pensant en el que significa tallar amb el lligam, veig que es tracta de despertar d’aquest somni en el qual estem de no entendre la vida en si mateixa .., o sigui, adonar-nos que tot succeirà, que hem d’actuar indefectiblement perquè estem a l’escenari del món de l’acció (fins i tot pensar és una acció), i, que, considerant-nos ser ànimes, podem transcendir a la fatalitat en que moltes vegades sentim estar submergits. Deixar anar el paper de víctima i empoderar-se de la vibració que ens desperta d’això; deixar-ho anar només és possible si ens alineem amb l’energia Divina; per a això, Déu com a Professor ara ens està capacitant amb coneixement i Raja Ioga. és imprescindible reconèixer experimentalment a Déu. ((Bk J.E.)

Sweet elevated versions of Mateshwari

How to break with the accounts of the bonds of karma?

In fact, every human being has the desire to attain peace of mind and they make all sorts of efforts for this. However, until now, their minds have not found peace. What is the real reason for this? mateshwarijiUntil human beings are liberated from all bondages of karma of the five vices, they cannot become free from peacelessness. When the bondage of karma is broken, peace of mind, that is, liberation in life can then be attained. We know that no human soul can grant liberation to another human soul. He is the One who comes and liberates us from the bondage of karma with knowledge and the power of yoga. This is why God is called the Bestower of Happiness. Until you know that you are a soul and whose child you are in reality and what your real virtues are, only when you have all of this in your intellect, can your bondage of karma be broken. We can only receive this knowledge from God, that is, it is only through God that our bondages of karma can break. Achcha.

* Ramon Ribalta: of the karma can not release nobody, it is “the bind” Cut with the tie. *

(Thinking about what it means to cut with the tie, I see that it is about awakening from that dream in which we are not understanding life itself .., that is, realizing that everything will happen, that we must act unfailingly because we are on the stage of the world of action (even thinking is an action), and, considering ourselves to be souls, we can transcend the fatality that we often feel submerged. Release the role of victim and empower yourself from the vibration that awakens us from it; letting it go is only possible if we align ourselves with the Divine energy; for this, God as a Teacher is now training us with knowledge and Raja Yoga. It is essential to recognize God experimentally. (Bk J.E.))

Dulces versiones elevadas de Mateshwari

¿Comó romper con las cuentas de las ataduras del karma?

La razón de la intranquilidad en la mente es una atadura del karma y la base de la paz es el estado karmatit. De hecho, cada ser humano tiene el deseo de lograr paz en la mente y realiza toda suerte de esfuerzos para conseguirlo. mateshwarijiSin embargo, hasta ahora, sus mentes no han encontrado la paz. ¿Cuál es la verdadera razón de esto? Hasta que los seres humanos no se liberen de todas las ataduras del karma de los cinco vicios, no pueden liberarse de la intranquilidad. Cuando la atadura del karma se rompe, se logra la paz en la mente, es decir, la liberación en la vida. Sabemos que ningún alma humana puede asegurar la liberación de otra alma humana. Él es el que viene y nos libera de las ataduras del karma con el conocimiento y el poder del yoga. Esta es la razón por la que se conoce a Dios como el Otorgador de la Felicidad. Hasta que no sepamos que somos almas y de quién somos hijos realmente y cuáles son nuestras virtudes verdaderas, y lo mantengamos en nuestro intelecto, no podemos romper las ataduras del karma. Este conocimiento solo lo podemos recibir de Dios, es decir, solo a través de Dios nuestras ataduras del karma se pueden romper. Achcha.

*Ramon Ribalta: del karma no se puede liberar nadie, se trata de “la atadura” Cortar con la atadura.*

(Pensando en lo que significa cortar con la atadura, veo que se trata de despertar de ese ensueño en el que estamos de no entender la vida en sí misma.., o sea, darnos cuenta de que todo sucederá, de que hemos de actuar indefectiblemente porque estamos en el escenario del mundo de la acción (incluso pensar es una accion), y, que considerándonos ser almas, podemos trascender a la fatalidad que muchas veces sentimos estar sumergidos. Soltar el papel de víctima y empoderarse de la vibración que nos despierta de ello; soltarlo solo es posible si nos alineamos con la energía Divina; para ello, Dios como Profesor ahora nos está capacitando con conocimiento y Raja Yoga. Es imprescindible reconocer experimentalmente a Dios.( (Bk J.E.)OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: