lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Auto-sabotejador//Self-Saboteur//Auto-saboteador.

autosabotaje-599x445

Quan un no te fe en sí mateix, esdevé el seu sabotejador

BENEDICCIÓ 14/11/18 (Madhuban):  *Que tingueu fe en l’intel·lecte i sigueu joies victorioses mantenint davant vostre, les vostres especialitats i així avançareu feliçment de forma constant. Mantingueu totes les vostres especialitats, no les vostres febleses, en front i tindreu fe en vosaltres mateixos. Tingueu la fe de que el Pare és l’Autoritat Tot Poderosa, per això, els que subjecten la Seva mà definitivament travessaran. Que hi hagi fe en l’ésser, fe en el Pare i fe total en cada escena del drama mentre  l’observeu i us fareu victoriosos.*

Una altra forma de tenir fe en nosaltres mateixos, en la nostra vida, en el que succeeix.., és revisar l’agraïment. Què hem d’agrair?

janki llegintDadi Janki, una Brahmin que actualment té 103 anys amb el potencial del seu intel·lecte intacte, posa deures a la humanitat:

Sigueu capaços de revisar profundament la vostra vida de forma que us sigui possible fer una llista de 100 coses per les que hàgiu de donar gràcies. 

Fa nou anys vaig fer aquest exercici que aleshores es va titular: “100 motius pel que sóc feliç”, que és una altra forma de sentir agraïment; vaig arribar a plasmar-ne 83 . Al principi és molt senzill si ens enfoquem en l’evident: “hem sento feliç perquè tinc ulls, etc”. Us asseguro que arriba un moment, de tant que un aprofundeix en el decurs de la pròpia vida, en les interaccions, en les accions.., que fins i tot s’arriba a agrair successos que van colpir negativament. És fàcil entendre el perquè, doncs tot forma part d’un fil conductor que ens va duent per camins on mai hauríem passat de no ser per aquell fet colpidor.


When one do not have faith in himself, it become its saboteur.

BLESSING 11/14/18 (Madhuban): *May you have faith in the intellect and be a victorious jewel by keeping your specialities in front of you and thereby happily move constantly forward. Keep all your specialities, not your weaknesses, in front of you and you will have faith in yourself. Have the faith that the Father is the Almighty Authority, and so those who hold onto His hand will definitely go across. Let there be faith in the self, faith in the Father and full faith in every scene of the drama while you observe and you will become victorious.

Another way to have faith in ourselves, in our life, in what happens …, is to review gratitude. What do we have to thank?

janki llegintDadi Janki, a Brahmin who is currently 103 years old with the potential of his intellect intact, places duties on humanity:

 Be able to deeply review your life, so that it is possible to make a list of 100 things for which you have to give thanks.

Nine years ago I did this exercise that was then titled: “100 reasons why I am happy”, which is another way of feeling gratitude; I arrived to express 83. At first it is very simple, if we focus on the obvious: “I feel happy because I have eyes, etc.” I assure you that there comes a time, so much that one deepens in the course of one’s life, in interactions, in actions .., that even comes to thank events that hit negatively. It is easy to understand the why, because everything is part of a common thread, which leads us along paths where we would never have passed, had it not been for that disturbing fact.


Cuando uno no tiene fe en sí mismo, se convierte en su saboteador.

BENDICIÓN 14/11/18 (Madhuban): *Que tengáis fe en el intelecto y seáis joyas victoriosas manteniendo delante de vosotros vuestras especialidades y así avancéis felizmente de forma constante. Mantened todas vuestras especialidades, no vuestras debilidades, en frente y tendréis fe en vosotros mismos. Tened la fe de que el Padre es la Autoridad Todopoderosa, por eso, los que sujetan su mano definitivamente cruzarán. Que haya fe en el ser, fe en el Padre y fe total en cada escena del drama mientras lo observáis y os haréis victoriosos.

Otra forma de tener fe en nosotros mismos, en nuestra vida, en lo que sucede .., es revisar el agradecimiento. ¿Qué tenemos que agradecer?

janki llegintDadi Janki, una Brahmin que actualmente tiene 103 años con el potencial de su intelecto intacto, pone deberes a la humanidad:

♥ Sed capaces de revisar profundamente vuestra vida, de forma que sea posible hacer una lista de 100 cosas por las que tengáis que dar gracias.

Hace nueve años hice este ejercicio que entonces se tituló: “100 motivos por lo que soy feliz”, que es otra forma de sentir agradecimiento; llegué a plasmar 83. Al principio es muy sencillo, si nos enfocamos en lo evidente: “me siento feliz porque tengo ojos, etc”. Os aseguro que llega un momento, de tanto que uno profundiza en el transcurso de la propia vida, en las interacciones, en las acciones .., que incluso llega a agradecer sucesos que golpearon negativamente. Es fácil entender el porqué, pues todo forma parte de un hilo conductor, que nos va llevando por caminos donde nunca habríamos pasado, de no ser por aquel hecho perturbador.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: