lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

No aconsegueixo meditar//I can not meditate//No logro meditar.

spiritual-transformation-624x394

Hi ha qui li és fàcil de bones a primeres concentrar-se i meditar sense haver-ho fet mai. Però hi ha qui ho deixa, fastiguejat al no aconseguir res.

Hi ha diversos mètodes per a iniciar-se en la meditació, però primer ha d’haver convenciment de voler aconseguir-ho.Tanmateix, de vegades, tot i així amb convenciment es resisteix la meditació per a alguns. La raó d’això és que portem segles i segles sentint que el cos és el que hi ha, l’evident del que jo sóc; ja que sento dolor, sóc el cos; si em pessigo sento dolor, no?. Això ens ha portat a creure que només som un cos i per això per a molts meditar es resisteix, perquè la veritable meditació ha de portar-nos a una experiència incorpòria i molt més enllà i si no podem “desenganxar” del cos .., no hi ha experiència . Per això, convido a tots els que tenen aquesta resistència, a provar mètodes que els facilitin aquesta experiència, doncs el vital és aconseguir experimentar-se sense cos, perquè llavors la consciència d’ànima es desperta increïblement vívida.

Aquest cap de setmana vaig participar en una celebració rebirthingmolt especial, amb persones molt especials; gent agraïda que se’ls hagués obert un món que ni tan sols haguessin pogut sospitar que existís; cadascú amb la seva pròpia vivència havien trencat aquest mur amb diferents mètodes. Algú va compartir la seva experiència amb Rebirthing, un altre amb Reiki, etc .., i així van poder entendre que en realitat eren dues parts: una física, el cos i l’altra subtil, el que entra al cos quan s’ha de néixer a l’espai físic . Així doncs .., és important aconseguir aquesta experiència de separació per prendre consciència de la nostra pròpia realitat i si amb alguns mètodes s’aconsegueix .., benvinguts els mètodes sempre que no siguin tòxics per al cos, ja que el cos s’ha de respectar. Si no hi ha cos, no hi ha experiència.

Assolit això .., no aturar-se aquí!; s’haurà aconseguit entendre la totalitat de l’ésser humà i s’ha de continuar avançant, llavors sí, amb meditació. Si hi ha encara desig d’una meta més elevada .., el coneixement i el Raja Ioga, que Déu imparteix ara, en aquests darrers temps del cicle humà, serà la culminació de la cerca. Aquests últims moments del cicle del món són per despertar a la humanitat sencera, no cal perdre el temps, perquè quan arribin els exàmens ens trobin amb els deures fets.


Some people find it easy to first concentrate and meditate without ever having done it. But some people leave it, tired of not getting anything.

There are different methods to begin meditation, but first there must be conviction of wanting to achieve it. However, sometimes, even with conviction, meditation is resisted for some. The reason for this is that we have been feeling for centuries and centuries that the body is what there is, the evident of what I am; since I feel pain, I am the body; If I pinch, I feel pain, right? This has led us to believe that we are only a body and therefore for many meditate it resists, because true meditation has to lead us to a disembodied experience and much further and if we can not “detach ourselves” from the body …, there is no experience . Therefore, I invite all those who have this resistance, to try methods that facilitate that experience, because the vital thing is to be able to experience itself without a body, because then the soul consciousness awakens incredibly vivid.

2565236fa8e82628d5d11391a954228bThis weekend I participated in a very special celebration, with very special people; people grateful that a world had been opened to them that they could not have even suspected existed; Each one with his own experience had broken that wall with different methods. Someone shared his experience with Rebirthing, another with Reiki, etc., and so they could understand that they were really two parts: one physical, the body and the other subtle, which enters the body when it is born into physical space . So …, it is important to achieve this experience of separation to become aware of our own reality and if with some methods is achieved .., welcome methods as long as they are not toxic to the body, since the body has to be respected. If there is no body, there is no experience.

Achieved this.., do not stop there !; it will have managed to understand the totality of the human being and it will have to continue advancing, then yes, with meditation. If there is still a desire for a higher goal …, knowledge and Raja Yoga, which God imparts now, in these last times of the human cycle, will be the culmination of the search. These last moments of the world cycle are to awaken the whole humanity, we must not waste time, because when the exams arrive, that, they find us with the homework fact been done.


Hay quien le es fácil de buenas a primeras concentrase y meditar sin haberlo hecho nunca. Pero hay quien lo deja, hastiado al no conseguir nada.

Hay diversos métodos para iniciarse en la meditación, pero primero ha de haber convencimiento de querer lograrlo. Sin embargo, a veces, aún con convencimiento se resiste la meditación para algunos. La razón de ello es que llevamos siglos y siglos sintiendo que el cuerpo és lo que hay, lo evidente de lo que yo soy; ya que siento dolor, soy el cuerpo; si me pellizco siento dolor, ¿no?. Eso nos ha llevado a creer que solo somos un cuerpo y por ello para muchos meditar se resiste, porque la verdadera meditación ha de llevarnos a una experiencia incorpórea y mucho más allà y si no podemos “despegarnos” del cuerpo.., no hay experiencia. Por ello, invito a todos quienes tienen esa resistencia, a probar métodos que les faciliten esa experiencia, porque lo vital es lograr experimentarse sin cuerpo, porque entonces la conciencia de alma se despierta increiblemente vívida.OddballCalculatingChrysalis-size_restricted

Este fin de semana participé en una celebración muy especial, con personas muy especiales; gente agradecida de que se les hubiera abierto un mundo que ni siquiera hubieran podido sospechar que existiese; cada cual con su propia vivencia habían roto ese muro con diferentes métodos. Álguien compartió su experiencia con Rebirthing, otro con Reiki, etc.., y así pudieron entender que en realidad eran dos partes: una física, el cuerpo  y la otra sutil, el que entra en el cuerpo cuando se ha de nacer al espacio físico. Así pues.., es importante lograr esa experiencia de separación para tomar conciencia de nuestra propia realidad y si con algunos métodos se logra.., bienvenidos los métodos siempre que no sean tóxicos para el cuerpo, puesto que el cuerpo se ha de respetar. Si no hay cuerpo, no hay experiencia.

Logrado eso.., ¡no detenerse ahí!; se habrá conseguido entender la totalidad del ser humano y se ha de seguir avanzando, entonces sí, con meditación. Si hay aún deseo de una meta más elevada.., el conocimiento y el Raja Yoga, que Dios imparte ahora, en estos últimos tiempos del ciclo humano, va ha ser la culminación de la búsqueda. Estos últimos momentos del ciclo del mundo son para despertar a la humanidad entera, no hay que perder el tiempo, porque cuando lleguen los exámenes nos encuentren con los deberes hechos.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: