lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Adéu al desànim//Goodbye to discouragement//Adiós al desánimo.

Reflexió de la Setmana 8 desembre 2018 

Reflection of the Week December 8, 2018

Reflexión de la Semana    8 de diciembre 2018
    

Adéu al desànim

El respecte per un mateix o la profunda acceptació del jo és una forma d’humilitat que expressa una automàtica consideració per l’altre. Quan hi ha respecte per un mateix i humilitat, no hi ha espai per al desànim o la negativitat.

He considerat que l’allunyament espiritual significa posseir un fort sentit del jo, que no es deixa influir pels factors negatius dels altres; és una manera d’estimar els altres com a éssers eterns i de comprendre que ells també han estat enganyats per la consciència corporal.

Considerar que tot resideix dins d’un pla diví, és l’aspecte final del desinterès espiritual. Pensem per un moment que el món és un enorme escenari, on cada ànima posseeix una part exclusiva i precisa per representar. Un actor executa la seva sense preocupar-se pels papers dels altres. Concentrat en el seu rol, simplement observa i interactua amb els papers dels altres, sense intentar representar el d’ells. Vostè pot convertir-se en un observador del drama de la vida, d’aquesta manera.

Vivim en una era complexa però estic convençut que és un drama benvolent, tot i que les escenes continguin dolor o sofriment. Amb una actitud espiritual, imagini que està assegut en un cinema, on s’entreté amb cada escena. A través de la consciència de l’ànima es veu tot de manera diferent i es comprèn que la immortalitat no deixa lloc per a la preocupació, la por o la inquietud. El sentit d’un propòsit més elevat evita el sorgiment de pensaments i sentiments negatius o inútils.

Un altre aspecte per eliminar el desànim i la negativitat i deixar de ser una víctima és assumir responsabilitats; per les nostres accions, els nostres sentiments i les nostres respostes. Quan arribem a adquirir responsabilitat i deixem de culpar, estem comprometent els nostres esforços per assolir la nostra auto-transformació.

Extracte del llibre:
Missió d’amor.
Viatge espiritual d’un metge.
Ed. Kier
Roger Cole

Goodbye to discouragement

Respect for oneself or deep acceptance of the self is a form of humility that expresses an automatic consideration for the other. When there is respect for oneself and humility, there is no room for discouragement or negativity.

I have considered that spiritual separation means having a strong sense of self, which is not influenced by the negative factors of others; it is a way to love others as eternal beings and to understand that they too have been deceived by bodily consciousness.

To consider that everything resides within a divine plan is the final aspect of spiritual detachment. Let us think for a moment that the world is a huge stage, where each soul has an exclusive and precise part to represent. An actor executes his without worrying about the roles of others. Focused on his role, he simply observes and interacts with the roles of the others, without trying to represent theirs. You can become an observer of the drama of life, in this way.

We live in a complex age but I am convinced that it is a benevolent drama, even when the scenes contain pain or suffering. With a spiritual attitude, imagine that you are sitting in a movie theater, where you entertain yourself with each scene. Through the consciousness of the soul everything is seen differently and it is understood that immortality leaves no room for worry, fear or anxiety. The sense of a higher purpose prevents the emergence of negative or useless thoughts and feelings.

Another aspect to eliminate discouragement and negativity and stop being a victim is to assume responsibilities; for our actions, our feelings and our answers. When we achieve responsibility and stop blaming, we are compromising our efforts to achieve our self-transformation.

Excerpt from the book:
Mission of love
Spiritual journey of a doctor.
Ed. Kier
Roger Cole

Adiós al desánimo

El respeto por uno mismo o la profunda aceptación del yo es una forma de humildad que expresa una automática consideración por el otro. Cuando hay respeto por uno mismo y humildad, no hay espacio para el desánimo o la negatividad.

He considerado que el alejamiento espiritual significa poseer un fuerte sentido del yo, que no se deja influir por los factores negativos de los demás; es una manera de amar a los otros como seres eternos y de comprender que ellos también han sido engañados por la conciencia corporal.

Considerar que todo reside dentro de un plan divino, es el aspecto final del desapego espiritual. Pensemos por un momento que el mundo es un enorme escenario, donde cada alma posee una parte exclusiva y precisa para representar. Un actor ejecuta la suya sin preocuparse por los papeles de los demás. Concentrado en su rol, simplemente observa e interactúa con los papeles de los otros, sin intentar representar el de ellos. Usted puede convertirse en un observador del drama de la vida, de esta manera.

Vivimos en una era compleja pero estoy convencido de que es un drama benevolente, aun cuando las escenas contengan dolor o sufrimiento. Con una actitud espiritual, imagine que está sentado en un cine, donde se entretiene con cada escena. A través de la conciencia del alma se ve todo de manera diferente y se comprende que la inmortalidad no deja lugar para la preocupación, el temor   o la zozobra. El sentido de un propósito más elevado evita el surgimiento de pensamientos y sentimientos negativos o inútiles.

Otro aspecto para eliminar el desánimo y la negatividad y dejar de ser una víctima es asumir responsabilidades; por nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras respuestas. Cuando logramos adquirir responsabilidad y dejamos de echar culpas, estamos comprometiendo nuestros esfuerzos para alcanzar nuestra auto-trasformación.

Extracto del libro:
Misión de amor.
Viaje espiritual de un médico.
Ed. Kier
Roger Cole

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: