lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Una comunió silenciosa//A silent communion//Una comunión silenciosa.

Reflexió de la Setmana    23 de desembre 2018 

unnamed (2)

Una comunió silenciosa

Molt més enllà d’aquest món del temps, de lamatèria i de l’acció, hi ha un univers de complet silenci i serenitat. Allà no hi ha so ni moviment ni manetes de rellotge que dirigeixin l’existència.
No se li pot denominar “lloc” en l’accepció normal del terme, amb la qual pensem en un espai físic, i no obstant això és d’aquesta dimensió d’on prové l’ànima. És la nostra llar espiritual. És el món de l’eternitat, del silenci i del permanent, la dimensió silenciosa de llum.
En aquest món, que està més enllà del temps total i de l’espai, resideix permanenteente un puto d’energia constant, un Ésser pur, eternament sense cos, recordat per molts com Déu. Aquest punt d’energia pura, benvolent, omniscient és el <pare espiritual de totes les ànimes. Aquest és l’U al qual es refereixen gairebé totes les tradicions espirituals i religioses, a qui es recorda com una llum radiant, una font d’amor pur, incondicional.
Per redescobrir i recuperar el sentiment de la consciència de la nostra relació amb Déu, en principi no és essencial la fe en Déu. Es necessita l’apetura a la idea que potser hi hagi una fuete d’energia espiritual més gran que nosaltres. Tan sols si les nostres ments estan obertes, podem estar preparats per a una comunicació directa i personal.
Una relació humana veritable i saludable es construeix, es sustenta i madura en l’intercanvi d’una comunicació oberta, honesta i íntima. La nostra relació amb Déu no és diferent, només que es dóna en silenci. Les vibracions dels nostres pensaments i sentiments arriben i toquen la llum que és la Font i són després reflectides amb amor i energia.
Al final, el encuetro és una comunió silenciosa, desproveïda del soroll del pensament, i sorgeix la consciència de la presència de l’Estimat en la nostra vida. El sentiment de relació es torna tan real com un pare concret o amb un amic. Està allà en un segon, disponible en tot moment, no per tractar amb el mundà o per ajudar en una emergència, sinó per a respondre-li a nostre cor obert i honest, i perquè, a través nostre, altres persones puguin ser tocades amb La seva llum i amor i obrin els ulls.

Extracte del llibre:
A la llum de la meditació.
Una guia per meditar i aconseguir el desenvolupament espiritual
Ed. Kier
Mike George

Reflection  of the weeck    December  23, 2018

unnamed (2) A silent communion

Far beyond this world of time, of the matter and action, there is a universe of complete silence and serenity. There is no sound or movement or clock hands that direct existence.
It can not be called “place” in the normal sense of the term, with which we think of a physical space, and yet it is from this dimension that the soul comes from. It is our spiritual home. It is the world of eternity, of silence and of the permanent, the silent dimension of light.
In this world, which is beyond time and space, there lives permanently a fucking constant energy, a pure Being, eternally disembodied, remembered by many as God. This point of pure, benevolent, omniscient energy is the <spiritual father of all souls. This is the One to which almost all spiritual and religious traditions refer, who is remembered as a radiant light, a source of pure, unconditional love.
To rediscover and recover the feeling of awareness of our relationship with God, in principle, faith in God is not essential. It takes the appetite to the idea that perhaps there is a spiritual energy source greater than us. Only if our minds are open, can we be prepared for direct and personal communication.
A true and healthy human relationship is built, sustained and matured in the exchange of open, honest and intimate communication. Our relationship with God is not different, only that it occurs in silence. The vibrations of our thoughts and feelings come and touch the light that is the Source and are then reflected with love and energy.
Ultimately, the gathering is a silent communion, devoid of the noise of thought, and awareness of the presence of the Beloved in our lives emerges. The feeling of relationship becomes as real as a concrete father or friend. It is there in a second, available at all times, not to deal with the mundane or to help in an emergency, but to respond to our open and honest heart, and so that, through us, other people may be touched with His light. and love and open your eyes.

Excerpt from the book:
In the light of meditation.
A guide to meditate and achieve spiritual development
Ed. KIER
Mike George

Reflexión de la Semana    23 de diciembre 2018    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: