lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Per què plorar?//Why cry?//¿Por qué llorar?

 

P4170041 (1)

Per què plorem?

Està clar que plorar es donar sortida a una tensió emocional acumulada que ja no es pot reprimir. Reprimir? Sí, tantes vegades ho reprimim perquè no sabem apaivagar-ho,  que no creixi una emoció que fa mal. Uns l’alliberaran plorant, d’altres esclatant en ira, algú altre desenvolupant una malaltía associada a aquell patiment, etc. Totes son formes d’alliberar-se de la tensió. Totes causen estralls a l’interior (l’ésser) i a l’exterior (cos).

Déu plora? Si som fills de Déu.., per què plorar? Tenim la capacitat de no fer-ho, no de reprimir-ho, sinó, de no tenir necessitat d’alliberar cap tensió degut a que no n’hem acumulat cap, per moltes coses que ens passin. Plorar no les solucionarà pas, en canvi, eixugar el dipòsit de llàgrimes amb l’escalfor del ioga.., del Raja Yoga, el ioga de la ment.., ens deixarà veure-hi clar, ja que no hi hauràn les llàgrimes per enterbolir la nostra visió. Veurem d’on ve la causa de que aquell ens vulgui fer patir i no el culparem a ell, comprendrem que té aquell paper i nosaltres el paper d’entomar-ho i aprendre’n.

Connectats amb el Pare de l’ànima ens omplim de la Seva energía; aquest és el foc que fa eixugar el dipòsit de les llàgrimes i el dipòsit de la ira, etc., que desestabilitzen l’ésser. Aleshores, així enllaçats, assolim prou serenitat per dilucidar clarament les causes i trobar solucions, perquè els plors no ho solucionen pas, tan sols ens fan sentir impotents. No se’n diu plorar de les llagrimes que brollen des de la felicitat o des de l’alegría d’estimar; per a mi son com la rosada del matí.


Why do we cry?

It is clear that crying is giving way to an accumulated emotional tension, which can no longer be repressed. Repress? Yes, so many times we repress it because we do not know how to appease it, that an emotion that hurts, to make decrease. Some will release by crying, others will burst out in anger, someone will develop a disease associated with that suffering, etc. All are ways to get rid of tension. All of them wreak havoc on the inside (the being) and on the outside (body).

Does God cry? If we are children of God.., why cry? We have the ability not to do it, not to repress it, but to have no need to release any tension because we have not accumulated any, for many things that happen to us. Crying will not solve them at all, instead, drying the deposit of tears with the heat of yoga…, Raja Yoga, the yoga of the mind… will let us see clearly, since there will be no tears to cloud our vision . We will see where the cause comes from of that he wants to make us suffer and we will not blame him, we will understand that he has that role and we have the role of facing this and learning.

Connected with the Father of the soul we are filled with His energy; This is the fire that makes the deposit of tears and the deposit of anger, etc., dry, which destabilize the being. Then, thus linked, we achieve enough serenity to clearly elucidate the causes and find solutions, because the crying does not solve it at all, they only make us feel impotent. It is not called cry, at the tears that sprout from of happiness or from the joy of love; for me they are like the dew of the morning.


¿Por qué lloramos?

Está claro que llorar es dar salida a una tensión emocional acumulada, que ya no se puede reprimir. ¿Reprimir? Sí, tantas veces lo reprimimos porque no sabemos apaciguarlo, que no crezca una emoción que duele. Unos la liberarán llorando, otras estallando en ira, alguien desarrollando una enfermedad asociada a ese sufrimiento, etc. Todas son formas de liberarse de la tensión. Todas causan estragos en el interior (el ser) y en el exterior (cuerpo).

¿Dios llora? Si somos hijos de Dios .., por qué llorar? Tenemos la capacidad de no hacerlo, no de reprimirlo, sino, de no tener necesidad de liberar ninguna tensión debido a que no hemos acumulado ninguna, por muchas cosas que nos pasen. Llorar no las solucionará en absoluto, en cambio, secar el depósito de lágrimas con el calor del yoga.., del Raja Yoga, el yoga de la mente.., nos dejará ver claro, ya que no habrán las lágrimas para enturbiar nuestra visión. Veremos de donde viene la causa de que aquel nos quiera hacer sufrir y no le culparemos él, comprenderemos que tiene ese papel y nosotros el papel de afrontar esto y aprender.

Conectados con el Padre del alma nos llenamos de Su energía; este es el fuego que hace secar el depósito de las lágrimas y el depósito de la ira, etc., que desestabilizan el ser. Entonces, así enlazados, logramos suficiente serenidad para dilucidar claramente las causas y encontrar soluciones, porque el llanto no lo solucionan en absoluto, tan sólo nos hacen sentir impotentes. No se llama llorar, a las lágrimas que brotan desde la felicidad o desde la alegría de amar; para mí son como el rocío de la mañana.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: