lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un gran tapís//A large tapestry//Un gran tapiz.

alfombras y tapices 352092 Tapices y Alfombras ? EASDSegovia

112.-  Si alguna vegada hem teixit un tapís, de segur ens n’hem adonat que cada punt que hi donem és important,

que cada passada de la trama és vital per a que tingui un aspecte bonic final. Alguns teixits de tapissos estan conformats damunt de fils d’ordits  i d’altres damunt de un altre teixit resistent que serveix d’ànima i de pauta; de fet, ambdós actuen de tutors de la trama que s’hi va afegint. Es pot fer un paral·lelisme amb la vida que anem vivint. Si ens la imaginem com un gran teixit que conformarà un tapís, també ens adonem l’important de cada segon emprat, (cada punt donat damunt l’ordit).

De nosaltres depèn el resultat final quan ja s’hagi acabat el temps (l’ordit) i ens enretirem per contemplar la nostra obra. En aquell moment serem conscients de tot el que haurem teixit damunt d’aquella vida que se’ns va donar per crear la nostra obra d’art. Crec que és important també saber rectificar, esmenar la trama; tot i que, aquesta mena de trama no és possible corregir, la que ja està col·locada, però sí que podem redreçar el disseny que anem teixint i dur-lo cap on volem. De segur que l’aparença final serà com els tapissos moderns, tot i així hi ha harmonia en ells. Però hem d’aconseguir al menys aquesta harmonia, que no sigui com alguns dels tapissos més actuals.., una barrija-barreja que faci feredat de mirar.


112.- If we have ever woven a tapestry, surely we have realized that each point we give is important,

that each pass of the plot is vital so that it has a beautiful final appearance. Some fabrics of tapestries are formed on top of warp threads and others on other resistant fabric that serves as soul and pattern; in fact, both act as tutors of the plot that is being added. You can make a parallel with the life we ​​are living. If we imagine it as a large fabric that will form a tapestry, we also realize the importance of each second employee, (each point given on the warp).

The final result depends on us when the time has finished (the warp) and we retire to contemplate our work. At that time we will be aware of everything we have woven on top of that life that was given to us to create our work of art. I think it is important to also know how to rectify, amend the plot; although, this type of plot is not possible to correct, the one that is already placed, but we can straighten the design that we are weaving and take it to where we want. Surely the final appearance will be like modern tapestries, yet there is harmony in them. But we have to get at least this harmony, which is not like some of the most current tapestries … a mixture horrorous of see.


112.- Si alguna vez hemos tejido un tapiz, seguro que nos hemos dado cuenta de que cada punto que damos es importante,

que cada pasada de la trama es vital para que tenga un aspecto bonito final. Algunos tejidos de tapices están conformados encima de hilos de urdimbres y otros encima de otro tejido resistente que sirve de alma y de pauta; de hecho, ambos actúan de tutores de la trama que se va añadiendo. Se puede hacer un paralelismo con la vida que vamos viviendo. Si nos la imaginamos como un gran tejido que conformará un tapiz, también nos damos cuenta lo importante de cada segundo empleado, (cada punto dado sobre la urdimbre).

De nosotros depende el resultado final cuando ya se haya acabado el tiempo (la urdimbre) y nos retiramos para contemplar nuestra obra. En ese momento seremos conscientes de todo lo que habremos tejido encima de aquella vida que se nos dio para crear nuestra obra de arte. Creo que es importante también saber rectificar, enmendar la trama; aunque, este tipo de trama no es posible corregir, la que ya está colocada, pero sí podemos enderezar el diseño que vamos tejiendo y llevarlo hacia donde queremos. Seguro que la apariencia final será como los tapices modernos, aún así hay armonía en ellos. Pero tenemos que conseguir al menos esta armonía, que no sea como algunos de los tapices más actuales .., una mezcolanza que haga pavor de mirar.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: