lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Problemes//Problems//Problemas.

 

català

No hi ha problema quan es coneix la regla.

problema 
nom masculí   
1   Situació difícil que complica la realització o l'aconseguiment d'una cosa i que cal resoldre o aclarir

Per fer més planera la comprensió del concepte “problema en la vida” en el dia a dia, he fet un paral·lelisme amb els problemes de matemàtiques. En l’enunciat d’un problema matemàtic ens fem conscients del què s’ha de resoldre i com. No ens entretindríem pas pensant en el perquè la Maria no tenia més caramels per repartir amb els seus amics, o perquè no se’ls podia menjar tots ella mateixa. Anem a resoldre-ho i ens deixem estar d’històries, oi? Sabem les regles del “joc” i les apliquem.

I doncs, per què no ho fem així en la vida? També en sabem les regles, i si no les sabem totes podem anar a buscar un tècnic. Però.., ens distraiem en els perquès, en els quan i en els com; no anem a l’arrel perquè som part del problema; no ho podem veure des de fora doncs el desig que esperem en el resultat ens dificulta la comprensió de l’enunciat. Així doncs, si deixem els desitjos de banda, no ens implicarem en el resultat i el problema deixarà de ser un “problema”. Cal apartar les qüestions personals de les situacions i així serà més fàcil “esclarir la incògnita”.


ang

No problem when the rule is known.

problem
male name
1 Difficult situation that complicates the realization or achievement of something and that must be resolved or clarified

To make the understanding of the concept “problem in life” easier on a day-to-day basis, I have made a parallelism with the problems of mathematics. In the statement of a mathematical problem we become aware of what has to be solved and how. We would not entertain ourselves thinking about why María did not have more candies to share with her friends, or because she could not eat them all herself. We’re going to solve it and we get rid of nonsense, right? We know the rules of the “game” and we apply them.

And then, why do not we do it that way in life? We also know the rules, and if we do not know all we can go find a technician. But …, we are distracted by the whys, the when’s and the how’s; we do not go to the root because we are part of the problem; we can not see it from the outside since the desire that we expect in the result makes it difficult for us to understand the statement. So, if we leave the wishes aside, we will not get involved in the result and the problem will no longer be a “problem”. We must separate the personal issues from the situations and thus it will be easier to “clear the incognito”.


maxresdefault

No hay problema cuando se conoce la regla.

problema
nombre masculino
1 Situación difícil que complica la realización o el logro de algo y que hay que resolver o aclarar

Para hacer más sencilla la comprensión del concepto “problema en la vida” en el día a día, he hecho un paralelismo con los problemas de matemáticas. En el enunciado de un problema matemático nos hacemos conscientes de lo que se tiene que resolver y cómo. No nos entretendríamos pensando en porque la María no tenía más caramelos para repartir con sus amigos, o porque no se los podía comer todos ella misma. Vamos a resolverlo y nos dejamos de historias, ¿verdad? Sabemos las reglas del “juego” y las aplicamos.

Y entonces, ¿por qué no lo hacemos así en la vida? También sabemos las reglas, y, si no las sabemos todas podemos ir a buscar un técnico. Pero .., nos distraemos en los porqués, en los cuándo y en los cómo; no vamos a la raíz porque somos parte del problema; no lo podemos ver desde afuera puesto que el deseo que esperamos en el resultado nos dificulta la comprensión del enunciado. Así pues, si dejamos los deseos a un lado, no nos implicaremos en el resultado y el problema dejará de ser un “problema”. Hay que apartar las cuestiones personales de las situaciones y así será más fácil “despejar la incógnita”.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: