lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Alleugerir karma//Lighten karma//Aligerar karma.

ones3

Les accions realitzades es mantenen en l’espai en forma d’energia,

talment com quan es llança una pedra en mig d’un llac en calma i les ones es propaguen radialment, i al xocar amb les ribes canvien de direcció i tornen al punt que les ha originat. Aleshores, tal com succeeix en el llac, l’energia torna on s’ha generat; diríem que és el karma.

PUNTS 4/1/2019: *Alleugeriu el vostre lligatge kàrmic amb el record.*

Hi ha un mètode que ens permet alleugerir l’impacte i la repetició d’accions que generen mal karma. Aquest mètode és el record, però no pas el record d’algú d’aquesta Terra, sinó d’Algú que està més enllà de l’univers material, d’Algú que no genera cap mena de karma. Recordant a Déu, l’Ésser que no té cos, i per tant, no entra en el món de l’acció que produeix karma, anem “rentant” el sistema mental que ens du a fer accions negatives, ja que, ens impregnem de la Seva energia dolça i així, fins i tot, alleugerim el registre del karma d’anteriors existències. Els comptes s’hauran de saldar igualment, però amb menys virulència depenent de quant de temps ens mantinguem en el Seu record: en ioga (unió) amb Déu.


The actions carried out are kept in space in the form of energy,

such as when a stone is thrown in the middle of a calm lake and the waves propagate radially, and when they hit the banks they change direction and return to the point that originated them. Then, as it happens in the lake, the energy returns where it has been generated; we would say that it is karma.

POINTS 4/1/2019: *Lighten your karmic bondage with remembrance.*

There is a method that allows us to lighten the impact and the repetition of actions that generate bad karma. This method is the remembrance, but not the memory of someone from this Earth, but of Someone who is beyond the material universe, of Someone who does not generate any kind of karma. Remembering God, the Being that has no body, and therefore does not enter the world of action that produces karma, we “wash” the mental system that leads us to do negative actions, as we are impregnated with His sweet energy and so, even, we lighten the record of the karma of previous existences. The accounts should be paid equally, but with less virulence depending on how long we remain in His remembrance: in yoga (union) with God.


Las acciones realizadas se mantienen en el espacio en forma de energía,

tal como cuando se lanza una piedra en medio de un lago en calma y las ondas se propagan radialmente, y al chocar con las orillas cambian de dirección y vuelven al punto que las ha originado. Entonces, tal como sucede en el lago, la energía vuelve donde se ha generado; diríamos que es el karma.

PUNTOS 4/1/2019: *Aligerad vuestra atadura kármica con el recuerdo.*

Hay un método que nos permite aligerar el impacto y la repetición de acciones que generan mal karma. Este método es el recuerdo, pero no el recuerdo de alguien de esta Tierra, sino de Alguien que está más allá del universo material, de Alguien que no genera ningún tipo de karma. Recordando a Dios, el Ser que no tiene cuerpo, y por tanto, no entra en el mundo de la acción que produce karma, vamos “lavando” el sistema mental que nos lleva a hacer acciones negativas, ya que quedamos impregnados de Su energía dulce y así, incluso, aligeramos el registro del karma de anteriores existencias. Las cuentas se deberán saldar igualmente, pero con menos virulencia dependiendo de cuánto tiempo permanezcamos en Su recuerdo: en yoga (unión) con Dios.qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: