lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Identifica l’enemic invisible//Identify the invisible enemy//Identifica al enemigo invisible.

Reflexió de la Setmana    6 de gener 2019

dibujo

Identifica l’enemic invisible

Un enemic es pot descriure com aquell que no permet o bloqueja la teva experiència de pau sòlida i felicitat veritable. Un meditador (aspirant) seriós, descobreix molt aviat que el veritable enemic no està fora, sinó dins. L’ego i la seva resistència a tornar a l’auto-imatge de consciència d’ànima, són els veritables enemics.
Ego és un estat d’identitat basat en una cosa física i temporal (una auto-imatge basada en la forma corporal, en la posició, en l’estatus econòmic i social, etc.) Generalment en la consciència mundana, la ment porta amb si moltes formes direrents d’ego, cadascuna amb les seves pròpies necessitats, desitjos i expectatives. L’ego dóna lloc a tendències i inclinacions inferiors (ràbia, luxúria, cobdícia, afecció, enveja, mandra, por, etc.), el que ens priva de les més elevades experiències que tenim en consciència d’ànima.
Quan comences a meditar i explorar noves idees sobre l’auto-transformació i elevació de la consciència i la personalitat, estàs reptant als diferents egos i tendències inferiors que tens internament. I s’hi resistiran. Aquesta resistència és anomenada Maya i pot adoptar la forma de posposar, discutir, justificar les debilitats, crear excuses, dubtar, etc.
Aquestes forces subtils tenen un resultat final: reforçar la identitat corporal. Es requereix saviesa, valentia i determinació per afrontar aquestes forces de les inclinacions inferiors. Necessitem tolerar la seva resistència i oposició, però insistir en no rendir-se. Si romanem amb les nostres intencions inicials i no negociem la nostra meta i principis, la resistència molt aviat es debilitarà i morirà. I les nostres tendències refinades s’enfortiran.

Extracte del llibre:
Vivenciar la Meditació per assolir
profunda saviesa, alegria i pau.
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Reflection of the Week    January, 6  2019 

dibujo

Identify the invisible enemy

An enemy can be described as one who avoids or blocks your experience of solid peace and true happiness. A serious meditator (aspirant) discovers very soon that the real enemy is not outside, but inside. The ego and its resistance to return to the self-image of soul consciousness, are the real enemies.
Ego is a state of identity based on something physical and temporary (a self-image based on body shape, position, economic and social status, etc.). Generally in the mundane consciousness, the mind carries with it many different forms. of ego, each with its own needs, desires and expectations. The ego gives rise to tendencies and inferior inclinations (anger, lust, greed, attachment, envy, laziness, fear, etc.), which deprives us of the highest experiences we have in soul consciousness.
When you begin to meditate and explore new ideas about self-transformation and elevation of consciousness and personality, you are challenging the different egos and inferior tendencies that you have internally. And they will resist. This resistance is called Maya and can take the form of postponing, discussing, justifying weaknesses, creating excuses, doubting, etc.
These subtle forces have a final result: reinforce the body identity. It requires wisdom, courage and determination to face these forces of lower inclinations. We need to tolerate their resistance and opposition, but insist on not giving up. If we remain with our initial intentions and do not negotiate our goal and principles, the resistance will very soon weaken and die. And our refined tendencies will be strengthened.

Excerpt from the book:
Experience the Meditation to reach
profound wisdom, joy and peace.
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Reflexión de la Semana    6 de enero 2019    

Identifica al enemigo invisible

Un enemigo se puede describir como aquel que evita o bloquea tu experiencia de paz sólida y felicidad verdadera. Un meditador (aspirante) serio, descubre muy pronto que el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro. El ego y su resistencia a volver a la auto-imagen de conciencia de alma, son los verdaderos enemigos.
Ego es un estado de identidad basado en algo físico y temporal (una auto-imagen basada en la forma corporal, en la posición, en el estatus económico y social, etc.) Generalmente en la conciencia mundana, la mente lleva consigo muchas formas direrentes de ego, cada una con sus propias necesidades, deseos y expectativas. El ego da lugar a tendencias e inclinaciones inferiores (rabia, lujuria, codicia, apego, envidia, pereza, miedo, etc.), lo que nos priva de las más elevadas experiencias que tenemos en conciencia de alma.
Cuando comienzas a meditar y explorar nuevas ideas acerca de la auto-transformación y elevación de la conciencia y la personalidad, estás retando a los diferentes egos y tendencias inferiores que tienes internamente. Y se resistirán. Esta resistencia es llamada Maya y puede adoptar la forma de posponer, discutir, justificar las debilidades, crear excusas, dudar, etc.
Estas fuerzas sutiles tienen un resultado final: reforzar la identidad corporal. Se requiere sabiduría, valentía y determinación para afrontar estas fuerzas de las inclinaciones inferiores. Necesitamos tolerar su resistencia y oposición, pero insistir en no rendirse. Si permanecemos con nuestras intenciones iniciales y no negociamos nuestra meta y principios, la resistencia muy pronto se debilitará y morirá. Y nuestras tendencias refinadas se fortalecerán.

Extracto del libro:
Vivenciar la Meditación para alcanzar
profunda sabiduría, alegría y paz.
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: