lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Dissenyant el futur//Designing the future//Diseñando el futuro.

b0bafeee-8d54-4dad-b665-294afd9776bc

Degut a conèixer els secrets de les relacions i lligams del karma, es pot estar sempre content en tota situació, mai ens arribaríem a enfadar. Saldar el sofriment del karma és un senyal d’estar fent-se lleuger.., saldar amb interiorització i un sonriure als llavis.

Sabem quan es parla de karma que es tracta de les conseqüències de les accions realitzades, fins i tot dels pensaments, ja que no son innocus doncs causen reaccions dins nostre i també fora de nosaltres, per bé o per mal. També existeixen relacions amb altres, lligades a aquestes accions que un moment o altre ens vindran al dabant a saldar aquell compte obert per la nostra acció cap a aquella persona, o oberta per ella vers nosaltres. Si tenim en compte que hi ha aquesta xarxa d’accions i reaccions, hauríem, al menys, d’estar tranquils i fins i tot contents quan ens passa alguna cosa amb la que no comptàvem, una malaltía, una mala trobada amb algú, una situació no desitjada com ara perdre la feina.., també, no perdre el senderi quan el que ens ha passat és quelcom agradable, exitant, meravellós.., perquè al cap d’avall.., s’està saldant karma per ambdues bandes. Saldar karma és un signe de que ens estem alliberan de càrregues i si ho fem amb aquesta consciència.., allò que ens pugui passar no tindrà tanta rellevància, no ens afectarà tant. Ens anirem alliberan de karma amb un sonriure de complicitat. Tenint present que les accions totes tenen una reacció.., som entenedors que el futur l’estem dissenyant en el present.


Due to knowing the secrets of relationships and ties of karma, we can always be happy in every situation, we would never get angry. Overcoming the suffering of karma is a sign of becoming light …, paying off with internalization and a smile on the lips.

We know when talking about karma that it is about the consequences of the actions carried out, even of the thoughts, since they are not innocuous because they cause reactions within us and also outside of us, for better or for worse. There are also relationships with others, linked to these actions that one moment or another will come before us to settle that account opened by our action towards that person, or opened by it to us. If we take into account that there is this network of actions and reactions, we should, at least, be calm and even happy when something that we did not expect happens, an illness, a bad encounter with someone, an unwanted situation like losing work .., also, not lose the sense when what happened to us is something nice, exciting, wonderful .., because after all .., karma is being paid by both bands. Paying back karma is a sign that we are liberating ourselves from burdens and if we do it with this awareness … what happens to us will not be so relevant, it will not affect us that much. We will be liberating ourselves from karma with a smile of complicity. Keeping in mind that actions all have a reaction .., we are understanding that the future we are designing it in the present.


Debido a conocer los secretos de las relaciones y ataduras del karma, se puede estar siempre contento en toda situación, nunca nos llegaríamos a enfadar. Saldar el sufrimiento del karma es una señal de estar haciéndose liviano.., saldando con interiorización y una sonrisa en los labios.

Sabemos cuando se habla de karma que se trata de las consecuencias de las acciones realizadas, incluso de los pensamientos, ya que no son inocuos pues causan reacciones dentro de nosotros y también fuera de nosotros, para bien o para mal. También existen relaciones con otros, ligadas a estas acciones que un momento u otro nos vendrán delante a saldar aquella cuenta abierta por nuestra acción hacia esa persona, o abierta por ella hacia nosotros. Si tenemos en cuenta que hay esta red de acciones y reacciones, deberíamos, al menos, estar tranquilos e incluso contentos cuando nos pasa algo con lo que no contábamos, una enfermedad, un mal encuentro con alguien, una situación no deseada como perder el trabajo .., también, no perder el tino cuando lo que nos ha pasado es algo agradable, excitante, maravilloso .., porque al fin y al cabo .., se está saldando karma por ambas bandas. Saldar karma es un signo de que nos estamos liberando de cargas y si lo hacemos con esta conciencia .., lo que nos pueda pasar no tendrá tanta relevancia, no nos afectará tanto. Nos iremos liberando de karma con una sonrisa de complicidad. Teniendo presente que las acciones todas tienen una reacción .., somos entendedores que el futuro lo estamos diseñando en el presente.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: