lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

 Relacions harmonioses//Harmonious relations//Relaciones armoniosas.

Reflexió de la Setmana    26 de gener 2019   

lot

 Relacions harmonioses

D’alguna manera, cada un de nosaltres te un concepte personal del que és correcte i el que no ho és; quins comportaments i actituds son acceptables i quines no es poden tolerar. Aquestes creences s’han desenvolupat durant molt de temps en les nostres vides, alimentades per la educació, la família, la societat, les opinions dels demés, etc.
Quan el comportament aliè no encaixa amb el nostre model del que és correcte, comencen les friccions en la nostra caixa personal de normes. I, per descomptat, la calma s’esvaeix, ja que reaccionem internament, arribant a sentir rebuig.
La reacció encara és més forta quan el comportament dels demés afecta directament a la imatge que tenim de nosaltres mateixos. Aleshores adoptem actituds defensives o de contraatac, ja que estem profundament aferrats a certa imatge de nosaltres mateixos, que és la base de la nostra autoestima i autovaloració.
Tenir creences, en principi, no hauria de ser un problema, tots desenvolupem creences de la vida de una manera natural i, en la majoria dels cassos, inconscient. La complicació s’esdevé quan en aferrem a les nostres creences, ja que després els nostres plantejaments es tornen rígids i inflexibles i, per això, ens costa molts acceptar la diversitat de personalitats, actituds i comportaments.
I, certament, en un estat mental reactiu i ple de resistències cap als demés, com podem ni tan sols somniar en preservar la calma i el benestar interior? Per a assumir de veritat la calma interior en la nostra vida, ens cal enfortir una actitud d’acceptació incondicional del demés, una actitud oberta que els permeti senti-se bé amb nosaltres.
Tanmateix, quin secret hi ha darrera de l’acceptació dels demés i de les seves singularitats? Primer és necessari que jo m’accepti a mi mateix, des del cor i en profunditat, tal i com sóc, amb els meus punts forts i les meves debilitats, amb les meves virtuts i els meus defectes, amb els meus aspectes brillants i les meves limitacions. Acceptar-nos a nosaltres mateixos i conviure en harmonia amb qui som i el que som.
Aquest és un pas fonamental que esdevé més fàcil quan ens obrim a l’experiència de la nostra veritable essència, quelcom que només podem experimentar quan sabem aturar-nos, sortir del soroll dels pensaments superficials i entrar en connexió amb les nostres qualitats internes. Llavors, la calma pot florir de forma natural, en mig de les relacions.

Extracte del llibre:
Arquitectura de la calma.
Una guia pràctica per a trobar la serenitat i l’equilibri interior
Ed. LUCIÉRNAGA
Viceç Alujas i Guillermo Simó

Reflextion of weeck    january 26,  2019 

lot

Harmonious relations

In a way, each one of us has a personal concept of what is right and what is not; What behaviors and attitudes are acceptable and which ones can not be tolerated. These beliefs have been developed for a long time in our lives, fed by education, the family, society, the opinions of others, etc.
When someone else’s behavior does not fit our model of what is right, frictions begin in our personal box of rules. And, of course, the calm fades, since we react internally, getting to feel rejection.
The reaction is still stronger when the behavior of others directly affects the image we have of ourselves. We then adopt defensive or counterattack attitudes, since we are deeply clinging to a certain image of ourselves, which is the basis of our self-esteem and self-evaluation.
Having beliefs, in principle, should not be a problem, we all develop life creations in a natural way and, in most cases, unconscious. The complication occurs when we hold on to our beliefs, since afterwards our approaches become rigid and inflexible and, therefore, it is difficult for us to accept the diversity of personalities, attitudes and behaviors.
And, certainly, in a reactive mental state and full of resistance towards others, how can we not even dream of preserving the calm and inner well-being? To truly assume the inner calmness of our lives, we need to strengthen an attitude of unconditional acceptance from others, an open attitude that allows them to feel good about us.
However, what secret is behind the acceptance of others and their singularities? First, it is necessary that I accept myself, from the heart and in depth, as I am, with my strengths and weaknesses, with my virtues and my flaws, with my bright aspects and my my limitations Accept ourselves and live in harmony with who we are and what we are.
This is a fundamental step that becomes easier when we open ourselves to the experience of our true essence, which we can only experience when we know how to stop, to leave the noise of superficial thoughts and to connect with our internal qualities. Then, calmness can flourish naturally, in the middle of relationships.

Excerpt from the book:
Architecture of calmness.
A practical guide to finding serenity and inner balance
Ed. LUCIÉRNAGA
Viceç Alujas and Guillermo Simó

 

Reflexión de la Semana    26 de enero 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: