lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Oracles//Oracles//Oráculos.

 

fotonoticia_20171007113844_640

PUNTS 30/1/19: *Qualsevol cosa que s’hagi convertit en passat, es repetirà.*

Per a mi el concepte circular aporta més claredat que el concepte lineal del temps; una línia ha de començar en algun punt i acabar en un altre punt i deixa molta incertesa; un cercle va rodant i mai comença ni mai acaba, tan sols es repeteix a sí mateix.objetos-insolitos-que-sirve-jpg_800x0-jpg_626x0

On vull anar a parar..? Als oracles, als druides, a les endevinadores, a les bruixes, etc… Als consultors del futur que hem cregut que tenen un do que ningú més té. Tots els mètodes i sistemes que empren per poder predir el futur, son simplement una forma d’anar a la introspecció; i, sí, tenen un do: tenen una facilitat especial d’anar-hi els que son honests; hi ha de tot, està clar. Si s’hi apliquen, hi pot anar qui vulgui.

Tot rau en l’ànima, en l’ésser, en la consciència. Hi ha un magatzem d’arxius arrenglerat per cronologia dins de cadascú. Molts psicoanalistes ens ho han mostrat en la teràpia de regressió, possiblement res s’esborra d’allò que hàgim sigut conscients, pel que fa a aquesta vida actual. Però, i si n’hi han més..? I si hem viscut en altres vides, altres cossos? Es podria viatjar cap el passat, potser aquest és el veritable Retorn al Futur d’Steven Spielberg.

En el present, podent viatjar mentalment al passat, es pot esbrinar possiblement el futur.  Cal molta concentració o algun catalitzador o indicador per poder accedir a aquests arxius ancestrals, però és possible, perquè el futur només és la repetició del passat. Això no es pot entendre si un està conscienciat en lo lineal, però s’entén perfectament si la consciència s’obre a lo circular.


POINTS 01/30/19 * Anything that has become past will be repeated. *

For me, the circular concept provides more clarity than the linear concept of time; a line must start at some point and end at another point and it leave a lot of uncertainty; a circle is rolling and never begins or never ends, only repeats itself.baixa

Where do I want to go …? To the oracles, the druids, the diviners, the witches, etc., the consultants of the future who we have believed that they have a gift that no one else has. All the methods and systems they use to predict the future are simply a way of going into introspection; and, yes, they have a gift: they have a special facility to go there, those who are honest; There is everything, it is clear. If they apply to it, anyone can go there.

Everything lies in the soul, in the being, in the conscience. There is a file store aligned by chronology inside each one. Many psychoanalysts have shown us this in regression therapy, possibly nothing is erased from what we have been aware of, regarding this current life. But, and if there is more..? And if we have lived in other lives, other bodies? You could travel to the past, maybe this is the true Return to the Future of Steven Spielberg.

In the present, being able to travel mentally to the past, one can possibly find out the future. It takes a lot of concentration or some catalyst or indicator to access these ancestral files, but it is possible, because the future is only the repetition of the past. This can not be understood if one is aware of the linear, but it is perfectly understood if consciousness is open to the circular.


PUNTOS 30/01/19 * Cualquier cosa que se haya convertido en pasado, se repetirá. *

Para mí el concepto circular aporta más claridad que el concepto lineal del tiempo; una línea debe comenzar en algún punto y terminar en otro punto y deja mucha incertidumbre; un círculo va rodando y nunca empieza ni nunca termina, sólo se repite a sí mismo.baixa (1)

¿Donde quiero ir a parar..? A los oráculos, los druidas, a las adivinadoras, a las brujas, etc., los consultores del futuro que hemos creído que tienen un don que nadie más tiene. Todos los métodos y sistemas que emplean para poder predecir el futuro, son simplemente una forma de ir a la introspección; y, sí, tienen un don: tienen una facilidad especial de ir ahí los que son honestos; hay de todo, está claro. Si se aplican en ello, puede ir ahí quien quiera.

Todo radica en el alma, en el ser, en la conciencia. Hay un almacén de archivos alineado por cronología dentro de cada uno. Muchos psicoanalistas nos lo han mostrado en la terapia de regresión, posiblemente nada se borra de lo que hayamos sido conscientes, con respecto a esta vida actual. Pero, y si hay más..? Y si hemos vivido en otras vidas, otros cuerpos? Se podría viajar hacia el pasado, tal vez este es el verdadero Regreso al Futuro de Steven Spielberg. .

En el presente, pudiendo viajar mentalmente al pasado, se puede averiguar posiblemente el futuro. Es necesaria mucha concentración o algún catalizador o indicador para poder acceder a estos archivos ancestrales, pero es posible, porque el futuro sólo es la repetición del pasado. Esto no se puede entender si uno está concienciado en lo lineal, pero se entiende perfectamente si la conciencia se abre a lo circular.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: