lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Sense motiu//Without reason//Sin motivo.

Blog-1

Quan tenim una situació repetitiva que no hi veiem motiu perquè allò succeeixi.., per exemple, algú amb el que vivim o treballem, o algú amb qui ens creuem cada dia pel carrer, ens causa algun trastorn pel seu comportament cap a nosaltres, ens insulta, ens mira amb sentiments amenaçadors, etc., sense cap motiu, és important no desenvolupar sentiments de rebuig o desgrat per aquella persona, cosa que sembla inevitable doncs és una reacció natural.

Si fem l’esforç de comprendre que allò que ha passat no tenia raó de ser i que quan algú no està bé dins seu s’expressa amb enuig i que potser no té res a veure aquella irritació amb nosaltres i evitem mals sentiments cap a ella, és possible que el seu cor es guareixi i canviï el seu comportament i que aleshores la convivència flueixi.., o, si és un company de feina, la col·laboració sigui millor.., o, si és la persona del carrer, etc., no ens produeixi temor i fins i tot podem intercanviar algun somriure.

Pensem per un moment…, quants d’insults ha rebut la Mare/Pare de l’ànima i tot i així segueix tenint una mirada neta i amorosa cap a nosaltres les ànimes.., que sempre ens reb amb els “braços” oberts si un dia ens adonem de la Seva existència.., hem de ser inflexibles i intolerants quan un Ésser tan pur no ho és? Som millors que Ell?


When we have a repetitive situation in which we see no reason for that to happen .., for example, someone with whom we live or work, or someone with whom we meet every day on the street, causes us some upheaval due to his behavior towards us , insults us, looks at us with threatening feelings, etc., without any reason, it is important not to develop feelings of rejection or dislike for that person, which seems inevitable because it is a natural reaction.

If we make the effort to understand that what happened has no reason to be and that when someone is not well inside expresses anger and perhaps has nothing to do with that irritation with us and avoid bad feelings towards it, it is possible for your heart to heal and change its behavior and then, the coexistence it’s flowing…, or, if it is a co-worker, the collaboration is better .., or, if it is the person on the street, etc., not we are afraid and we can even exchange a smile.

Let’s think for a moment …, how many insults the Mother / Father of the soul has received and still He keep a clear and loving look towards us souls …, that always receives us with the “open arms” if one day we give ourselves account of Its existence .., should we be inflexible and intolerant when such a pure Being is not? Are we better than Him?


Cuando tenemos una situación repetitiva en la que no vemos motivo para que aquello suceda .., por ejemplo, alguien con el que vivimos o trabajamos, o alguien con quien nos cruzamos cada día por la calle, nos causa algún trastorno por su comportamiento hacia nosotros , nos insulta, nos mira con sentimientos amenazadores, etc., sin ningún motivo, es importante no desarrollar sentimientos de rechazo o desagrado por esa persona, lo que parece inevitable pues es una reacción natural.

Si hacemos el esfuerzo de comprender que lo que ha pasado no tenía razón de ser y que cuando alguien no está bien en su interior se expresa con enojo y que tal vez no tiene nada que ver aquella irritación con nosotros y evitamos malos sentimientos hacia ella , es posible que su corazón se cure y cambie su comportamiento y que entonces la convivencia fluya .., o, si es un compañero de trabajo, la colaboración sea mejor .., o, si es la persona de la calle, etc., no nos produzca temor e incluso podamos intercambiar alguna sonrisa.

Pensemos por un momento …, cuántos insultos ha recibido la Madre/Padre del alma y aún así sigue teniendo una mirada limpia y amorosa hacia nosotros las almas.., que siempre nos recibe con los “brazos” abiertos si un día nos damos cuenta de su existencia.., ¿debemos ser inflexibles e intolerantes cuando un Ser tan puro no lo es? ¿Somos mejores que Él?

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: