lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Davant les dificultats, respostes espirituals//In the face of difficulties, spiritual responses//Ante las dificultades, respuestas espirituales.

Reflexión de la Semana    9 de febrero 2019 

unnamed

Davant les dificultats, respostes espirituals.

Vivim en una època en on existeixen la injustícia, la pobresa, la riquesa i la corrupció; és a dir, tota una sèrie d’apoteosis. Tot i que això no és fàcil d’acceptar, no és perquè plorem tot el dia que les dificultats van a desaparèixer, ni perquè neguem la realitat que les coses deixaran de succeir.
Davant les dificultats de la vida, hem de trobar en nosaltres mateixos respostes espirituals. El coneixement espiritual ens permet veure que si el món està malament, no és perquè Déu ho ha volgut, sinó perquè l’ésser humà crea els miratges de felicitat pels que després es baralla: els diners, la fama, la posició, les possessions, etc. Tots aquests miratges es creen perquè les persones ha perdut la seva capacitat de ser felices.
Si hi ha malestar existencial és perquè un malbarata la pròpia energia o la utilitza malament. Per això és tan important usar el coneixement, la saviesa i la capacitat d’elecció: què vull i què haig de fer?
Gestionar la crisi implica tornar a mirar cap dins i preguntar-se: què és el que jo no accepto, què és el que jo no entenc i què és el que jo no faig per a resoldre les crisis?
No es pot donar el que no es té, i el que el món necessita es pau, amor, veritat, poder i actes amb consciència. No fer res dolent és insuficient: s’han de fer coses bones en la vida, ja que serem jutjats pels nostres actes.
Pel que fa als pensaments, el més important es no reprimir tot el negatiu, sinó més aviat crear pensaments beneficiosos i positius, ja que la ment no s’atura pas. En poques paraules, a la ment se li ha de donar llavors positives perquè faci créixer flors precioses.

Extracte del llibre:
Meditar per a ser feliç
L’art de gestionar les emocions
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard i Marianne Lizana

Reflection of  Weeck     februari 9, 2019

unnamed

In the face of difficulties, spiritual responses.

We live in a time where there is injustice, poverty, wealth and corruption; that is, a whole series of apotheosis. Although this is not easy to accept, it is not because we cry all day that the difficulties are going to disappear, nor because we deny the reality that things will stop happening.
Faced with the difficulties of life, we have to find spiritual answers in ourselves. Spiritual knowledge allows us to see that if the world is wrong, it is not because God has willed it, but because the human being creates the mirages of happiness for which they fight afterwards: money, fame, position, possessions, etc. All these mirages are created because people have lost their ability to be happy.
If there is existential discomfort it is because one is wasting one’s energy or using it badly. That is why it is so important to use knowledge, wisdom and the ability to choose: what do I want and what should I do?
Managing the crisis means looking inward again and asking: what is it that I do not accept, what is it that I do not understand and what I do not do to solve the crisis?
You can not give what you do not have, and what the world needs is peace, love, truth, power and acts with conscience. Not doing anything bad is insufficient: we have to do good things in life, since we will be judged by our actions.
Regarding thoughts, the most important thing is not to repress everything negative, but rather to create beneficial and positive thoughts, since the mind does not stop. In short, the mind should be given positive seeds to make beautiful flowers grow.

Excerpt from the book:
Meditate to be happy
The art of managing emotions
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard and Marianne Lizana

Reflexión de la Semana    9 de febrero 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: