lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

De la ira a la pau//From anger to peace//De la ira a la paz.

18-DIC-BALANCE-ANUAL

Si tinguéssim la saviesa del nostre interior activa, mai ens embolicaria la ira en la seva xarxa explosiva.

SLOGAN 12/2/19: *El poder de la ignorància és la ira, i el poder del coneixement és la pau.*

He sentit moltes vegades una frase: -tingues coneixement!- De petita vaig associar aquesta frase a reflexionar abans de reaccionar impulsivament davant d’algun fet. Vaig entendre que no es tractava de reprimir cap mena de reacció en aquells moments en que alguna cosa o algú altre em provocaven algun malestar, sinó de no perdre els estreps perquè podria ser que jo no hagués entès correctament alguna cosa i després em penedís d’una reacció irreflexiva prematura per part meva. De fet, més que res, era un intent de no caure en el ridícul.

Ara, després de tants anys, i d’haver fer un gir en la meva vida, d’haver empès un camí espiritual, veig que no anava tant errada, només que em faltava aprofundir en aquest aspecte del “coneixement”. No és pas que ara ho sàpiga tot; no.  Però vaig aprenent i vaig entenent que la saviesa no s’estudia.., es fa sorgir d’allà on roman quasi enterrada en el nostre interior. És senzillament un coneixement de saber què, quí, com, sóc, som tots en realitat… El fet de saber-ho ens fa entendre la vida i el motiu d’estar experimentant-la aquí en aquesta Terra estimada. Per això es diu que la ignorància del no entendre, provoca frustració que alhora es manifesta en ira. I el conèixer, l’entendre, dona pas a l’amor, a la pau, a la felicitat.., recordo que tot això és dins meu i sempre hi ha estat, però ara que ho sé, ho experimento.


If we had the wisdom, active in our inner, anger would never envelop us in its explosive network.

SLOGAN 02/12/19 * The power of ignorance is anger, and the power of knowledge is peace. *

I have heard many times a phrase: -have knowledge!- As a child I associated this phrase to reflect before reacting impulsively to some fact. I understood that it was not a matter of repressing any kind of reaction in those moments when something or someone caused me some discomfort, if not, of not lose my temper because it could be that I had not understood something correctly, and then regret me for a premature unthinking reaction by my part. In fact, more than anything, it was an attempt not to fall into ridicule.

Now, after so many years, and having made a turn in my life, of having embarked on a spiritual path, I see that I was not so wrong, only that I needed to delve into this aspect of “knowledge”. It is not that he now knows everything; not. But I am learning and I am understanding that wisdom is not studied .., it is born from where it remains almost buried in our interior. It is simply a knowledge of knowing what, who, how, what I am, we are all really … The fact of knowing makes us understand life and the reason for experiencing it here on this beloved Earth. That is why it is said that the ignorance of not understanding causes frustration that at the same time manifests itself in anger. And knowing, understanding, gives way to love, peace, happiness … I remember that all this is inside me and it has always been there, but now that I know it, I experience it.


Si tuviéramos la sabiduría de nuestro interior activa, nunca nos envolvería la ira en su red explosiva.

SLOGAN 12/2/19 * El poder de la ignorancia es la ira, y el poder del conocimiento es la paz. *

He oído muchas veces una frase: -ten conocimiento!- De pequeña asocié esta frase a reflexionar antes de reaccionar impulsivamente ante algún hecho. Entendí que no se trataba de reprimir ningún tipo de reacción en aquellos momentos en que algo o alguien me provocaban algún malestar, sino de no perder los estribos porque podría ser que yo no hubiera entendido correctamente algo y después me arrepintiera de una reacción irreflexiva prematura por mi parte. De hecho, más que nada, era un intento de no caer en el ridículo.

Ahora, después de tantos años, y de haber hecho un giro en mi vida, de haber emprendido un camino espiritual, veo que no iba tan errada, sólo que me faltaba profundizar en este aspecto del “conocimiento”. No es que ahora lo sepa todo; no. Pero voy aprendiendo y voy entendiendo que la sabiduría no se estudia.., se hace surgir de allí donde permanece casi enterrada en nuestro interior. Es sencillamente un conocimiento de saber qué, quién, cómo, soy, somos todos en realidad… El hecho de saberlo nos hace entender la vida y el motivo de estar experimentandola aquí en esta Tierra querida. Por eso se dice que la ignorancia del no entender, provoca frustración que a la vez se manifiesta en ira. Y el conocer, entender, da paso al amor, a la paz, a la felicidad.., recuerdo que todo esto está dentro de mí y siempre ha estado ahí, pero ahora que lo sé, lo experimento.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: