lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Espurna espiritual//Spiritual spark//Chispa espiritual.

 

pathway

Ara es diu que les religions son inútils, que no serveixen per res, només per controlar a la gent però ara ni això.

En part tenen raó; d’una manera o altra ara totes les religions del món han perdut força, puresa; ho veiem amb la nostra la catòlica, cristiana, etc. Tanmateix en totes les religions del món encara existeixen reductes molt selectes de devots molt implicats i de cor pur. Ara pensem…, si no haguessin existit les religions, mai.., en quin punt es trobaria ara la humanitat? Sí, han controlat a la gent! Sí, li han donat unes pautes de comportament! El capteniment que aconsegueix la religió als cors de la gent, no ho aconsegueixen les lleis a cop de la força física.

L’ésser humà té una gran necessitat de sentir que no tot s’acaba naixent, creixent, menjant, dormint i morint. Els éssers humans intuïm que hi ha alguna cosa més, elevada, però no ho sabem definir clarament. El nom general que se li ha donat a això, és Déu. Van venir persones (els fundadors) amb molt bona energia i una visió que anava més enllà del món físic, en cadascuna de les religions i que a partir d’aquella manera de veure-ho van establir una religió, una manera de viure nova; la gent les vam adoptar. Aquest nucli inicial de poques persones va anar creixent fins a convertir-se en una força fàctica, usant allò per les seves pròpies ambicions i causant molts estralls, com demostra la història.

És evident que només son éssers humans, amb tots els bons propòsits, febleses i malifetes; que tot el cerimonial, riqueses i lleis pròpies del que s’envolten, son només per preservar l’honorabilitat, l’autoritat, la influència i l’hegemonia seves. Però han fet bon servei malgrat el que pensin molts. Un cor buit de bons sentiments, és capaç d’omplir-se de tot el contrari; ho estem veient; està succeint davant dels nostres ulls cada dia, des de les més altes institucions fins a la partícula més ínfima de la societat. Dels que crèiem honorables els hem vist la part fosca; els que havien de predicar amb l’exemple degut a estar en el pedestal del poder.., ens han demostrat que l’ambició és la seva religió. Totes les màscares han caigut, i ja ni tenen pudor de mostrar-se tal com son. Els valors que hi havien, la mentalitat religiosa, el capteniment…, s’ha fos.

Tot i així, com ja he dit, sempre quedarà un reducte de persones que no abandonen la seva ferma creenca en Déu. La resta.., l’han substituït per creences paral·leles a la espiritualitat, per ciència i tecnologia de la diversió, drogues per evadir-se de la realitat en la que estan immersos, sexe sense amor i sexe amb amor.., diners, política, guerres, recerca d’altres Terres per fugir quan aquesta l’hagin destrossat… Sense el sentiment espiritual que la religió suscitava en la humanitat, això es converteix en l’infern en la terra. Només cal obrir una mica els ulls, despertar d’aquest somni que ens sembla normal de la deriva del món nostre cap el desastre, i ens adonarem que la religió era útil pel capteniment; hi han moltes i diverses persones amb valors i ambicions diferents. Algunes no tenen cap mirament per ningú, mentre aconsegueixin el que s’han proposat, encara que per aconseguir-ho ells mateixos siguin arrossegats pel seu propi desori.

Aquells que mantinguin una espurna d’espiritualitat al seu cor.., son els que crearan el canvi, ja l’estan creant amb els seus bons pensaments, bones vibracions i bones maneres de fer. Malgrat sembli el contrari.., el pensament positiu té moltíssima més força i capacitat de canvi, que el pensament assentat en el poder, ara negatiu; la vella energia que no vol que res canviï. Aquest, el canvi, és el fil d’esperança que no es trencarà, ni el trencaran perquè és invisible, com l’aire ho és, però existeix.


Now it is said that religions are useless, that they are not useful for anything, only to control people but now not even that.

Partly they are right; in one way or another now all the religions of the world have lost strength, purity; we see it with ours Catholic, Christian, etc. However, in all the religions of the world there are still very select redoubts of devotees very involved and of pure heart. Now let’s think … if there had not been religions, never …, at what point would humanity now be? Yes, they have controlled the people! Yes, they have given you behavioral guidelines! The temperance that religion obtains in the hearts of the people, is not achieved by laws at the stroke of physical force.

The human being has a great need to feel that not everything it’s ends up being born, growing, eating, sleeping and dying. Human beings intuit that there is something more, elevated, but we do not know how to clearly define it. The general name that has been given to this, is God. People (the founders) came with very good energy and a vision that went beyond the physical world, in each of the religions and that from that way of seeing it established a religion, a new way of living; we adopt it This initial nucleus of few people grew to become a factual force, using that for their own ambitions and causing much havoc, as the story shows.

It is evident that they are only human beings, with all the good intentions, weaknesses and misdeeds; that all the paraphernalia, riches and laws of their surroundings are only to preserve their honor, their authority, their influence and their hegemony. But they have done good service in spite of what many people think. An empty heart of good feelings is capable of being filled with the opposite; We are seeing it; It is happening before our eyes every day, from the highest institutions to the smallest particle of society. Of those who we thought honorable we have seen the dark part; those who had to preach by example because they were on the pedestal of power … have shown us that ambition is their religion. All the masks have fallen, and they have no shame to show themselves as they are. The values ​​that they had, the religious mentality, the restraint …, have evaporated .

However, as I said, there will always be a redoubt of people who do not abandon their firm belief in God. The rest …, it have been replaced by beliefs parallel to spirituality, fun science and technology, drugs to escape from the reality in which they are immersed, sex without love and sex with love .., money, politics, wars , search of other Earths for to flee when they have destroyed she … Without the spiritual feeling that religion aroused in humanity, this becomes hell on earth. It is enough to open our eyes a little, to awaken from this dream that seems normal to us from the drift of our world towards disaster, and we will realize that religion was useful for containment; There are many diverse people with different values ​​and ambitions. Some have no regard for anyone, as long as they get what they have proposed, although to achieve it they themselves are been dragged by their own chaos.

Those who maintain a spark of spirituality in their heart … are the ones who will create the change, they are already creating it with their good thoughts, good vibrations and good work. Although it seems the opposite … positive thinking has much more strength and capacity for change, than the thought settled in power, now negative; the old energy that does not want anything to change. This, the change, is the thread of hope that will it not break, nor they break it because it is invisible, as air is, but it exists.


Ahora se dice que las religiones son inútiles, que no sirven para nada, sólo para controlar a la gente pero ahora ni eso.

En parte tienen razón; de una manera u otra ahora todas las religiones del mundo han perdido fuerza, pureza; lo vemos con la nuestra la católica, cristiana, etc. Sin embargo en todas las religiones del mundo todavía existen reductos muy selectos de devotos muy implicados y de corazón puro. Ahora pensemos.., si no hubieran existido las religiones, nunca.., ¿en qué punto se encontraría ahora la humanidad? ¡Sí, han controlado a la gente! ¡Sí, le han dado unas pautas de comportamiento! El comedimiento que consigue la religión en los corazones de la gente, no lo consiguen las leyes a golpe de la fuerza física.

El ser humano tiene una gran necesidad de sentir que no todo se acaba naciendo, creciendo, comiendo, durmiendo y muriendo. Los seres humanos intuimos que hay algo más, elevado, pero no lo sabemos definir claramente. El nombre general que se le ha dado a esto, es Dios. Vinieron personas (los fundadores) con muy buena energía y una visión que iba más allá del mundo físico, en cada una de las religiones y que a partir de aquella manera de verlo establecieron una religión, una manera de vivir nueva; la gente las adoptamos. Este núcleo inicial de pocas personas fue creciendo hasta convertirse en una fuerza fáctica, usando aquello para sus propias ambiciones y causando muchos estragos, como demuestra la historia.

Es evidente que sólo son seres humanos, con todos los buenos propósitos, debilidades y fechorías; que toda la parafernalia, riquezas y leyes propias de lo que se rodean, son sólo para preservar su honorabilidad, su autoridad, su influencia y su hegemonía. Pero han hecho buen servicio apesar de lo que piensen muchos. Un corazón vacío de buenos sentimientos, es capaz de llenarse de todo lo contrario; lo estamos viendo; está sucediendo ante nuestros ojos cada día, desde las más altas instituciones hasta la partícula más ínfima de la sociedad. De los que creíamos honorables les hemos visto la parte oscura; los que tenían que predicar con el ejemplo debido a estar en el pedestal del poder.., nos han demostrado que la ambición es su religión. Todas las máscaras han caído, y ya ni tienen pudor de mostrarse tal como son. Los valores que habían, la mentalidad religiosa, el comedimiento.., se ha evaporado.

Sin embargo, como ya he dicho, siempre quedará un reducto de personas que no abandonan su firme creencia en Dios. El resto.., la han sustituido por creencias paralelas a la espiritualidad, por ciencia y tecnología de la diversión, drogas para evadirse de la realidad en la que están inmersos, sexo sin amor y sexo con amor.., dinero, política, guerras, búsqueda de otras Tierras para huir cuando ésta la hayan destrozado… Sin el sentimiento espiritual que la religión suscitaba en la humanidad, esto se convierte en el infierno en la tierra. Basta con abrir un poco los ojos, despertar de este sueño que nos parece normal de la deriva del mundo nuestro hacia el desastre, y nos daremos cuenta de que la religión era útil para el contenimiento; hay muchas y diversas personas con valores y ambiciones diferentes. Algunas no tienen ningún miramiento por nadie, mientras consigan lo que se han propuesto, aunque para conseguirlo ellos mismos sean arrastrados por su propio caos.

Aquellos que mantengan una chispa de espiritualidad en su corazón.., son los que crearán el cambio, ya lo están creando con sus buenos pensamientos, buenas vibraciones y buen hacer. A pesar de que parezca el en contrario.., el pensamiento positivo tiene muchísima más fuerza y ​​capacidad de cambio, que el pensamiento asentado en el poder, ahora negativo; la vieja energía que no quiere que nada cambie. Este, el cambio, es el hilo de esperanza que no se romperá, ni lo romperán porque es invisible, como el aire es, pero existe.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: