lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Meta i l’objectiu de l’espiritualitat//Goal and objective of spirituality// Meta y objetivo de la espiritualidad.

angel-1

La meta i l’objectiu de l’espiritualitat és assolir un estat interior lleuger i savi per gaudir-ho mentre vivim, i, perquè quan arribi el moment de deixar el cos, ho podem fer sense recances ni desesperats a causa de que s’hagi arribat a tal punt de degradació que l’únic que es desitgi sigui fugir d’ell, sinó fer la transició de forma natural i sense traumes. Doncs, l’estat que tinguem al final serà la pauta que marcarà un destí o altre.

A la Índia es parla de l’estat satopradhan que s’hauria d’assolir al final del recorregut vital:

  • satopradhan per a mi és:  Ser transparent; estat de total consciència de ser l’ànima dins del cos però sense albergar cap desig mundà, cap sentiment de manipular amb les paraules, que allò que hi hagi a la consciència s’expressi exactament igual, perquè hi haurà tanta puresa en l’ànima (ment, intel·lecte i sanskars (impressions de les accions) transformats), que no hi haurà res a amagar. foto2098

Aquesta és la tasca de l’espiritualitat: despertar d’aquesta il·lusió que s’ha creat a través de la tecnologia, les comoditats, la societat de consum, el materialisme en definitiva i adonar-nos de l’altra banda del miratge: el veritable sentit de la vida, ara la auto-transformació individual  que assolirà la transformació global tan anhelada. El món millor. La utopia aconseguida.


The goal and objective of spirituality is to achieve a light and wise inner state to enjoy it while we live, and, so that when the time comes to leave the body, we can do without misgivings or despair on account of it has reached such a point of degradation that the only thing you want is to flee from it, if not to make the transition naturally and without traumas. Insomuch as, the state we well have at the end will be the pattern that will mark one destination or another.

In India there is talk of the satopradhan state that should be reached at the end of the vital journey:

  • satopradhan for me is: Be transparent; state of total consciousness of being the soul within the body but without harboring any worldly desire, no feeling of manipulating with words, that whatever is in consciousness is expressed exactly the same, because there will be so much purity in the soul (mind, intellect and sanskares (impressions of actions) transformed), that there will be nothing to hide.f252_champ_de_colza

This is the task of spirituality: awakening from this reverie that has been created through technology, comforts, consumer society, definitely materialism and realizing the other side of the mirage: the true meaning of life, as the individual self-transformation, that will achieve the global transformation so longed for. The best world. The utopia achieved.


La meta y el objetivo de la espiritualidad es alcanzar un estado interior liviano y sabio para disfrutarlo mientras vivimos, y, para que cuando llegue el momento de dejar el cuerpo, lo podamos hacer sin recelos ni desesperados debido a que se haya llegado a tal punto de degradación que lo único que se desee sea huir de él, sino hacer la transición de forma natural y sin traumas. Pues, el estado que tengamos al final será la pauta que marcará un destino u otro.

En la India se habla del estado satopradhan que debería alcanzarse al final del recorrido vital:

  • satopradhan para mí es: Ser transparente; estado de total conciencia de ser el alma dentro del cuerpo pero sin albergar ningún deseo mundano, ningún sentimiento de manipular con las palabras, que lo que haya en la conciencia se exprese exactamente igual, porque habrá tanta pureza en el alma (mente, intelecto y sanskares (impresiones de las acciones) transformados), que no habrá nada que esconder.utopia-dystopia-by-dylan-glynn

Esta es la tarea de la espiritualidad: despertar de esta ensoñación que se ha creado a través de la tecnología, las comodidades, la sociedad de consumo, el materialismo en definitiva y darnos cuenta del otro lado del espejismo : el verdadero sentido de la vida, como la auto-transformación individual que logrará la transformación global tan anhelada. El mundo mejor. La utopía lograda.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: