lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Bevem nèctar!//Drink ourselves nectar!//Bebamos néctar!

trabajo-infantil-en-el-mundo

Una societat que no es valora individualment, és una societat destinada a l’esclavitud.

L’ambició d’alguns empresaris i líders, no té límits.

Trobo a faltar aquella ètica que vaig veure quan era jove i que em feien admirar a persones que considerava sàvies en el seu lideratge. Que eren capaces de dur una 1531129063_archive_1_large_condiciones_camareraempresa mantenint la dignitat dels seus treballadors i fent-los sentir útils a la societat. Respectant els temps establerts dels horaris de feina, recolzant les iniciatives que aportaven novetat i per consegüent riquesa a la empresa. Tenien la saviesa de fer sentir els seus treballadors, part important pel desenvolupament d’una empresa comuna i beneficiosa per tothom. Amb sous prou reeixits que no els sotmetien a un estat d’esclavatge. Ho trobo a faltar.

Ara.., l’ambició de molts sectors d’empresaris està desbordada. UAE-SOCIAL-WORKERS-STRIKEHan convertit treballadors en esclaus que per aguantar el ritme que els exigeixen han de prendre estupefaents. Si no en consumeixen perden una feina remunerada al límit de la indecència per exigües, per malviure, per no haver de tornar expulsats al seu país d’origen per  manca de documents, d’on van haver de fugir a contra cor.

Quina societat és aquesta? Parlen de tolerància zero…? Qui s’ho aplica…?

Qui tolera fins l’extrem de l’intolerable es torna esclau, perd la dignitat i la vida. Què es pot fer davant de tota aquesta degradació? Perquè estem arribant a aquests punts increïbles arreu del món? Potser perquè s’han perdut els valors? Potser perquè hem oblidat que tots formem part de la mateixa família d’éssers humans? La humanitat està bevent un còctel enverinat. Canviem de beuratge i bevem nèctar! , el dels valors oblidats: pau, amor, felicitat, saviesa, voluntat. Perquè aquest és l’únic còctel que ens tornarà la dignitat.


A society that is not valued itselves individually, is a society destined to slavery.

The ambition of some entrepreneurs and leaders, has no limits.

I miss that ethic that I saw when I was young and that made me admire people who I considered wise in their leadership. That they were capable of running a company while maintaining the dignity of their workers and making them feel useful to society. Respecting the established times of work schedules, supporting initiatives that brought novelty and therefore wealth to the company. They had the wisdom to make their workers feel, an important part for the development of a common and beneficial company for all. With quite successful salaries that did not subject them to a state of slavery. I miss it.crystal_meth
Now …, the ambition of many sectors of entrepreneurs it’s exceeded its our límits. They have turned workers into slaves who, in order to keep up with the pace they demand, must take drugs. If they do not consume they lose a remunerated job in the limit of the indecency by be meager, for live badly, by not to have to be expelled back to their country of origin due to lack of documents, from where they had to flee against the heart.

What society is this? They speak of zero tolerance…? Who applies it…?images

Whoever tolerates the extreme of the intolerable becomes a slave, loses dignity and life. What can be done in the face of all this degradation? Why are we reaching these incredible points all over the world? Maybe because the values ​​have been lost? Perhaps because we have forgotten that we are all part of the same family of human beings? Humanity is drinking a poisoned cocktail. Let’s change brew and drink nectar! , that of forgotten values: peace, love, happiness, wisdom, will. Because this is the only cocktail that will restore our dignity.


Una sociedad que no se valora individualmente, es una sociedad destinada a la esclavitud.

La ambición de algunos empresarios y líderes, no tiene límites.

Echo de menos aquella ética que vi cuando era joven y que me hacían admirar a personas que consideraba sabias en su liderazgo. Que eran capaces de llevar una empresa manteniendo la dignidad de sus trabajadores y haciéndoles sentir útiles a la sociedad. Respetando los tiempos establecidos de los horarios de trabajo, apoyando las iniciativas que aportaban novedad y por consiguiente riqueza a la empresa. Tenían la sabiduría de hacer sentir a sus trabajadores, parte importante para el desarrollo de una empresa común y beneficiosa para todos. Con sueldos bastante exitosos que no les sometían a un estado de esclavitud. Lo echo de menos.empleadas-hogar-Espana-trabaja-OIT_EDIIMA20160914_0342_4
Ahora .., la ambición de muchos sectores de empresarios está desbordada. Han convertido trabajadores en esclavos que para aguantar el ritmo que exigen deben tomar estupefacientes. Si no consumen pierden un trabajo remunerado en el límite de la indecencia por exiguos, para malvivir, para no tener que volver expulsados ​​a su país de origen por falta de documentos, de donde tuvieron que huir a contra corazón.

¿Qué sociedad es esta? ¿Hablan de tolerancia cero…? ¿Quién se lo aplica…?

000000Quien tolera hasta el extremo de lo intolerable se vuelve esclavo, pierde la dignidad y la vida. ¿Qué se puede hacer ante toda esta degradación? ¿Porque estamos llegando a estos puntos increíbles en todo el mundo? ¿Quizás porque se han perdido los valores? ¿Quizás porque hemos olvidado que todos formamos parte de la misma familia de seres humanos? La humanidad está bebiendo un cóctel envenenado. ¡Cambiemos de brebaje y bebemos néctar!, el de los valores olvidados: paz, amor, felicidad, sabiduría, voluntad. Porque este es el único cóctel que nos devolverá la dignidad.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: