lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Retorn de la Llavor//Return of the Seed//Retorno de la Semilla.

Reflexió de la Setmana    3 de març de 2019 

unnamed1

Retorn de la Llavor

El principi universal fonamental és el respecte, a partir del qual sorgeix l’acceptació, la tolerància, la inclusió i, en última instància, l’amor. Hi ha molts passos que recórrer fins l’amor genuí. L’amor és el poder de l’univers i és la naturalesa de Déu. També és l’instint bàsic espiritual l’esperit humà.
Qualsevol acte violent i irrespectuós davant el dret de ser d’un altre, està condemnat al fracàs. Aquesta ignorància es denomina Abisme. L’Abisme existeix quan no hi ha pau ni respecte i es considera que la força bruta ho pot tot. Quan els drets bàsics i la voluntat bàsica són enderrocats pel temor i la cobdícia, es trenca la pau.
La cobdícia destrueix tot el sentit de la seguretat perquè el que es guanya mai és suficient; el culte del “més, més i més” ressona en les cultures que la viuen. I aquest “més” s’arrabassa sense importar el que passi als altres. El fet que els altres siguin menys o tinguin menys s’ignora i es justifica amb l’eslògan de “la supervivència dels més ben preparats”.
L’egoisme brutal que delma els boscos, contamina el cel, aboca productes químics als rius i mars i abusa dels éssers humans, rep el seu contracop a temps. Aquestes crisis ens desperten al fet que tota vida és preciosa i que necessitem tornar al bon camí. Moltes persones veuen i senten això, i hi ha una percepció creixent que només les arrels de la nostra espiritualitat inherent poden proporcionar-nos la base d’una vida autèntica.
Només un retorn a la Llavor, al jo original i als principis universals, pot reforçar la nostra existència; perquè la veritat, el progrés o l’èxit signifiquen que tots ens sentim bé; cada persona i forma de la naturalesa sent l’harmonia de la seva pertinença mútua en aquest planeta. En silenci podem cultivar les llavors del coneixement i recuperar el Jardí de l’Edèn.

Extracte del llibre:
Sentir-se en plenitud.
Reflexions per millorar la teva vida
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflection of Weeck   march 3,  2019 

unnamed1

Return of the Seed

The fundamental universal principle is respect, from which arises acceptance, tolerance, inclusion and, ultimately, love. There are many steps to go to genuine love. Love is the power of the universe and it is the nature of God. It is also the basic spiritual instinct of the human spirit.
Any violent and disrespectful act before the right to be of another is doomed to failure. This ignorance is called Abism. The Abyss exists when there is no peace or respect and it is considered that brute force can do everything. When basic rights and basic will are overthrown by fear and greed, peace is broken.
Greed destroys the whole sense of security because what is earned is never enough; the cult of “more, more and more” resonates in the cultures that live it. And this “more” is snatched regardless of what happens to others. The fact that others are less or have less is ignored and justified by the slogan “the survival of the best prepared”.
The brutal selfishness that decimates forests, pollutes the sky, spills chemical products into rivers and seas and abuses human beings, receives its backlash in time. These crises awaken us to the fact that all life is precious and that we need to get back on track. Many people see and feel this, and there is a growing perception that only the roots of our inherent spirituality can provide the basis for an authentic life.
Only a return to the Seed, to the original self and to the universal principles, can reinforce our existence; because the truth, the progress or the achievement mean that we all feel good; each person and nature form feels the harmony of their mutual belonging on this planet. In silence we can cultivate the seeds of knowledge and recover the Garden of Eden.

Excerpt from the book:
Feeling in fullness.
Reflections to improve your life
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflexión de la Semana    3 de marzo 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: