lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Circulant amb la reserva//Circulating with the reservation//Circulando con la reserva.

7BB4D6F0-50CC-46B4-B4F1-9E1FAEA36EFA

 

No ens n’adonem, però.., la majoria d’éssers humans “circulem amb la reserva de combustible”, i, molts fins i tot ni això.

Anem a dormir sense haver revisat el dia que hem tingut, ni analitzat el recorregut dels nostres pensaments, ni el què em dit, ni per què aquell s’ha empipat tant amb mi, ni per què m’ha molestat tant la presència d’algú en particular… Anem a dormir a la nit amb totes aquestes càrregues i a més hi afegim impressions nefastes d’algun film d’última hora, o d’alguna discussió amb la família, notícies.., etc. Al llevar-nos pel matí possiblement haurem oblidat aquestes coses i potser “haurem omplert el dipòsit fins el nivell de la reserva”. I així emprendrem el dia, esperant que no surti cap entrebanc pel camí; invocant als deus de la sort! Després culparem a tothom pel mal dia que hem tingut.

Recordo anteriorment passar-me molt sovint, el fet d’estar molt feliç així que em llevava, a causa de tenir la bona sensació d’un somni que havia deixat un bon sentiment dins meu i que m’havia reconciliat amb el món: era com si “el dipòsit” de l’energia s’hagués omplert superant el nivell de “la reserva”. Durava.., fins que m’ensopegava amb algun obstacle. Jo era com un penell a mercè del vent, el vent de les circumstàncies, o, la influència que exercien els demés en mi. No era conscient que deixava la meva vida en mans de tothom i en mans de la sort. Presonera dels hàbits i les dependències externes.gas

Fins que un dia (aquestes coses solen passar quan et plantes i dius : prou!) va sortir-me al pas la oportunitat de canviar-ho tot. I aquell dia no vaig dir que no, vaig pensar: a veure què passa…  I sí.., va passar! Va passar que vaig trobar les claus perdudes, les que ni tan sols sabia que havia perdut.., les del comandament de la meva vida. I ara sé que ni tan sols viatjava amb la “reserva” Ho sé perquè ara, em llevo a la matinada, medito en aquestes hores netes i em connecto amb El Servidor de Combustible més inesgotable de l’univers.., ja us podeu pensar de Quí parlo, oi? Ell està disponible directament a aquestes hores i omplo “la reserva” més important pel que pugui passar d’extraordinari durant el dia, a més d’anar-me connectant amb Ell al llarg del dia, al menys cada hora encara que només sigui uns segons i així l’energia, el combustible que em fa funcionar, es va renovant i a més.., mantinc la “reserva” intacta per si de cas.

Ja no vull tenir mai més la sensació de que la clau la tenen els demés.., la clau de la meva felicitat. Ni la sensació d’intranquil·litat de “circular amb la reserva” No hi ha cap secret.., és Raja Ioga. Però no un coneixement que s’embranca en complicades definicions intel·lectuals, filosòfiques, devocionals, rituals.., i tots els etcèteres que hi puguin haver; no. És tan senzill com obrir la porta de la ment i deixar que hi entri un nou alè de frescor natural: l’amor de Déu no es pot imposar.., s’ha d’experimentar.., s’ha de conèixer.., de res serveixen les creences que no es basen en la pròpia experiència.., i per això parlo d’obrir la ment. Ell és molt senzill i es posa al nostre nivell, ho entén i ens deixa marge perquè El podem conèixer.., si volem.


We do not realize, but …, the majority of human beings “circulate with the reserve of fuel”, and, many even not even that.

We are going to sleep without having reviewed the day we have had, nor analyzed the route of our thoughts, nor what we have said, nor why that has been so angry with me, nor why the presence of someone in particular has bothered me so much. .. We are going to sleep at night with all these charges and we also add dissastrous impressions of some last minute film, or some discussion with the family, news …, etc. When we wake up in the morning we may have forgotten these things and perhaps “we will have filled the deposit up to the level of the reserve”. And so we will start the day, hoping that no obstacle will come out on the road; Invoking the gods of luck! Then we’ll blame everyone for the bad day we’ve had.

I remember before, very often, the fact of being very happy from the point that I got up, due to having the good feeling of a dream that had left a good trace inside me and that had reconciled me with the world: it was as if ” the deposit “of the energy would have been filled exceeding the level of” the reserve “. It lasted … until I stumbled upon some obstacle. I was like a weathervane at the mercy of the wind, the wind of circumstances, or, the influence that others exercised on me. I was not aware that I was leaving my life in the hands of all and in the hands of luck. Prisoner of habits and external dependencies.gasoline_can_after_running_out_of_gas

Until one day (these things tend to happen when you get up and say: enough!) It was the opportunity to change everything. And that day I did not say no, I thought: to see what happens … And yes … it happened! It happened that I found the lost keys, the ones I did not even know I had lost …, the ones of the command of my life. And now I know I did not even travel with the “reservation”. I know because now, I wake up at dawn, I meditate on these clean hours and I connect with the most inexhaustible Fuel Server in the universe .., you can imagine Who I’m talking about , true? He is available directly at this time and I fill the most important “reservation” for what can happen extraordinary during the day, in addition to connecting with Him throughout the day, at least every hour even if only a few seconds and so the energy, the fuel that makes me work, is renewed and also .., I keep the “reserve” intact just in case.

I no longer want to have the feeling that the key is in possetion of the others … the key to my happiness. Neither the feeling of uneasiness of “circulating with the reserve” There is no secret .., it is Raja Yoga. But not a knowledge that is lost in complicated intellectual, philosophical, devotional, rituals .. definitions, and all the etceteras that there may be; not. It is as simple as opening the door of the mind and letting in a new breath of natural freshness: the love of God can not be imposed .., it has to be experienced …, it must be known …, beliefs are useless if are not based on the experience itself …, and that is why I speak of opening the mind. He, is very simple and He puts Himself at our level, He understands it and He leaves us margin so that we can know Him …, if we want.


No nos damos cuenta, pero.., la mayoría de seres humanos “circulamos con la reserva”, y, muchos incluso ni eso.

Vamos a dormir sin haber revisado el día que hemos tenido, ni analizado el recorrido de nuestros pensamientos, ni lo que hemos dicho, ni por qué aquel se ha enfadado tanto conmigo, ni por qué me ha molestado tanto la presencia de alguien en particular… Vamos a dormir por la noche con todas estas cargas y además añadimos impresiones nefastas de algún film de última hora, o de alguna discusión con la familia, noticias.., etc. Al levantarnos por la mañana posiblemente habremos olvidado estas cosas y quizás “habremos llenado el depósito hasta el nivel de la reserva”. Y así emprenderemos el día, esperando que no salga ningún obstáculo en el camino; ¡invocando a los dioses de la suerte! Después culparemos a todos por el mal día que hemos tenido.

Recuerdo anteriormente pasarme muy a menudo, el hecho de estar muy feliz al punto que me levantaba, debido a tener la buena sensación de un sueño que había dejado un buen rastro dentro de mí y que me había reconciliado con el mundo: era como si “el depósito” de la energía se hubiera llenado superando el nivel de “la reserva”. Duraba.., hasta que tropezaba con algún obstáculo. Yo era como una veleta a merced del viento, el viento de las circunstancias, o, la influencia que ejercían los demás en mí. No era consciente de que dejaba mi vida en manos de todos y en manos de la suerte. Prisionera de los hábitos y las dependencias externas.il_570xN.1707452899_pqzy

Hasta que un día (estas cosas suelen pasar cuando te plantas y dices: ¡basta!) Fué a salirme al paso la oportunidad de cambiarlo todo. Y ese día no dije no, pensé: a ver qué pasa… Y sí.., pasó! Ocurrió que encontré las llaves perdidas, las que ni siquiera sabía que había perdido.., las del mando de mi vida. Y ahora sé que ni siquiera viajaba con la “reserva” Lo sé porque ahora, me levanto en la madrugada, medito en estas horas limpias y me conecto con El Servidor de Combustible más inagotable del universo.., ya os podeis imaginar de Quien hablo, ¿verdad? Él está disponible directamente a estas horas y lleno “la reserva” más importante por lo que pueda pasar de extraordinario durante el día, además de irme conectando con Él a lo largo del día, al menos cada hora aunque sólo sea unos segundos y así la energía, el combustible que me hace funcionar, se va renovando y además.., mantengo la “reserva” intacta por si acaso.

Ya no quiero tener nunca más la sensación de que la llave la tienen los demás.., la llave de mi felicidad. Ni la sensación de intranquilidad de “circular con la reserva” No hay ningún secreto.., es Raja Yoga. Pero no un conocimiento que se enfrasca en complicadas definiciones intelectuales, filosóficas, devocionales, rituales.., y todos los etcéteras que puedan haber; no. Es tan sencillo como abrir la puerta de la mente y dejar que entre un nuevo aliento de frescura natural: el amor de Dios no se puede imponer.., se ha de experimentar.., se debe conocer.., de nada sirven las creencias que no se basan en la propia experiencia.., y por eso hablo de abrir la mente. Él es muy sencillo y se pone a nuestro nivel, lo entiende y nos deja margen para que Le podamos conocer.., si queremos.

s-l1000

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: