lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Redescobrir el ritme natural//Rediscover the natural rhythm//Redescubrir el ritmo natural.

Reflexió de la Setmana    23 de març de 2019    

unnamed

Redescobrir el ritme natural

La pantalla de la nostra vida tendeix a estar ocupada en la seva totalitat per “reestrenes” del passat o projeccions de possibles futurs. Mentrestant, el cor espera pacientment per parlar-nos sobre coses sàvies i belles, però no pot comunicar-se a causa del soroll.
Passem la major part de la nostra vida creant o consumint un soroll anomenat pensament. De vegades, intentem fer les dues coses al mateix temps. El món allà fora està cada vegada més sorollós, i nosaltres estem molt ocupats convertint aquest soroll en pensaments. Els pensaments es barregen amb els record i les experiències. Això dificulta fins i tot iniciar el nostre viatge cap a la pau interior, la calma, la satisfacció.
Però el propòsit no és tancar-se al món, no és un intent d’evitar els sons de l’edat moderna o aturar el pensament. L’objectiu és, simplement, augmentar el volum de la nostra pròpia quietud interior per donar-nos l’oportunitat de connectar-nos amb la deu del poder interior i sentir què ha de dir el nostre cor (de vegades anomenat intuïció).
Aquest no és un procés instantani i es necessita una mica de pràctica. S’ha de començar per parlar menys al llarg del dia. ¿S’ha de dir tot el que diem? No! Llavors, hem d’eliminar tot el que no és necessari. Després, al cap d’alguns dies, concentrem-nos en dir el que hem de dir, de manera més suau i més lenta.
Quan fem això, vam començar a descobrir un ritme interior, que s’assembla més al nostre ritme natural. Ho sabrem. Començarem a sentir-nos més còmodes i confortables amb nosaltres mateixos i amb els altres. Quan fem aquestes tres coses: parlar menys, parlar amb suavitat i parlar lentament, la nostra ment fa el mateix en la conversa amb nosaltres mateixos.
Advertirem que estem més tranquils i que tenim molta més enegía al nostre abast. També, començarem a veure que augmenta la quantitat i la qualitat de les idees i que la capacitat de discerniment i decisió es torna més aguda i més fàcil.

Extracte del llibre:
7 estratègies per a alliberar-se de l’estrès.
El factor Vés per on!
Ed. Kier
Mike George

Week’s Reflection     march 23,  2019    

unnamed

Rediscover the natural rhythm

The screen of our life tends to be entirely occupied by “re-releases” of the past or projections of possible futures. Meanwhile, the heart waits patiently to tell us about wise and beautiful things, but can not communicate because of the noise.
We spend most of our lives creating or consuming a noise called thought. Sometimes, we try to do both at the same time. The world out there is getting louder and louder, and we are very busy turning that noise into thoughts. Thoughts are mixed with memories and experiences. This makes it even difficult to start our journey towards inner peace, calm, satisfaction.
But the purpose is not to close to the world, it is not an attempt to avoid the sounds of the modern age or to stop thinking. The goal is simply to increase the volume of our own inner stillness to give us the opportunity to connect with the source of inner power and hear what our heart has to say (sometimes called intuition).
This is not an instantaneous process and some practice is needed. You have to start by talking less throughout the day. Do we have to say everything we say? Do not! Then, we have to eliminate everything that is not necessary. Then, after a few days, let’s concentrate on saying what we have to say, in a softer and slower way.
When we do this, we begin to discover an inner rhythm, which is more like our natural rhythm. We will know. We will begin to feel more comfortable and comfortable with ourselves and with others. When we do these three things: speak less, speak softly and speak slowly, our mind does the same in the conversation with ourselves.
We will notice that we are calmer and that we have much more energy at our disposal. Also, we will begin to see that the quantity and quality of ideas increases and that the capacity for discernment and decision becomes more acute and easier.

Excerpt from the book:
7 strategies to get rid of stress.
The factor Aha!
Ed. KIER
Mike George

Reflexión de la Semana    23 de marzo 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: