lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

On és el meu més elevat potencial?//Where is my highest potential?¿Dónde está mi más elevado potencial?.

Reflexió de la Setmana    31 de març de 2019 

unnamed

On és el meu més elevat potencial?

Hi ha tres tipus de circumstàncies que impedeixen realitzar el més elevat potencial. Una és permetre que altres ens influeixin; la segona, permetre que ens controlin; i la tercera, sentir afecció per algú o alguna cosa.
El perill d’estar obert a la influència casual dels que ens envolten, impedeix reconèixer i experimentar el propi i veritable ser, el que dificultarà el nostre apropament a Déu. Les influències no són només aplicables a aspectes externs, també poden provenir de l’interior. Per exemple, l’arrogància o qualsevol programació o condicionament provinent de l’ésser inferior.
D’altra banda, permetre que ens controlin pot allunyar-nos de l’experiència de la pròpia singularitat, de manera que amb prou feines puguem sortir en defensa del propi ésser. Aquest “control” no només pot ser resultat de forces externes. Hi ha qui exerceix aquest tipus de repressió sobre la seva pròpia naturalesa, talents i consciència interior. Per exemple, deixar-nos controlar pel sentiment de còlera és reprimir les qualitats originals de tolerància i amor. Permetre el control d’altres o d’un mateix durant un temps prolongat, crea una mena d’aflicció en l’ànima.
Sentir afecció vol dir dependre d’algú o alguna cosa per al propi benefici. És el resultat d’identificar-se massa amb coses externes, com posició, possessions o persones, el que impedeix conrear plenament la pròpia personalitat, a un mateix, en fer-te creure que no necessites desenvolupar la teva veritat fins al màxim potencial. Hi ha la creença que una vida recolzada sobre “crosses emocionals” és una bona vida; equivocadament imagines que duraran per sempre.
Mentre que, la influència permea la personalitat i el control la enfosqueix en part, la inclinació la destrueix, ja que al contrari que les dues, l’afecció és voluntària: una limitació de l’ésser auto-imposada.
Per alliberar-se dels tres estats d’esclavitud, hem d’augmentar la qualitat del pensament i estat mental general. Seguim avançant! Conreem el sentiment que ningú pot aturar-nos. Hem de comprendre que tots i cada un de nosaltres desenvolupem un paper i que hem de dur a terme el nostre tal com correspon.

Extracte del llibre:
Les ales de l’esperit.
Alliberar la identitat espiritual.
Ed. HC1
Dadi Janki

Week’s Reflection     march 31,  2019 

unnamed

Where is my highest potential?

There are three types of circumstances that prevent the highest potential from being realized. One is to allow others to influence us; the second, allow us to control; and the third, feeling attachment for someone or something.
The danger of being open to the casual influence of those around us prevents us from recognizing and experiencing our own true being, which will hinder our approach to God. The influences are not only applicable to external aspects, they can also come from within. For example, arrogance or any programming or condition from the lower self.
On the other hand, allowing us to control ourselves can take us away from the experience of our own singularity, so that we can hardly go out in defense of our own being. This “control” can not only be the result of external forces. There are those who exercise this type of repression on their own nature, talents and inner consciousness. For example, letting ourselves be controlled by the feeling of anger is repressing the original qualities of tolerance and love. Allowing control of others or oneself for a long time creates a kind of affliction in the soul.
Feeling attached means depending on someone or something for one’s benefit. It is the result of identifying too much with external things, such as position, possessions or people, which prevents you from fully cultivating your own personality, to yourself, by making yourself believe that you do not need to develop your truth to the maximum potential. There is a belief that a life supported by “emotional crutches” is a good life; mistakenly you imagine that they will last forever.
While influence permeates personality and control obscures it in part, attachment destroys it, since unlike the two, attachment is voluntary: a limitation of self-imposed being.
To free ourselves from the three states of slavery, we have to increase the quality of thought and general mental state. Let’s go ahead! Let’s cultivate the feeling that nobody can stop us. We must understand that each and every one of us plays a role and that we have to carry out ours as it should be.

Excerpt from the book:
The wings of the spirit.
Liberate the spiritual identity.
Ed. HC1
Dadi Janki

Reflexión de la Semana    30 de marzo 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc minimini

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: