lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Passat, present i futur// Past, present and future//Pasado, presente y futuro.

Reflexió de la Setmana    6 de abril 2019 

unnamed

Passat, present i futur

Sovint, quan passa alguna cosa desagradable, pensem que és mala sort. Quan és bo, pensem en la bona sort. Rarament connectem les nostres experiències del present amb les nostres accions realitzades en el passat, ni veiem que són les que construeixen el nostre futur.
No obstant això, hi ha una llei universal i eterna de justícia i equilibri que governa les vides de tots nosaltres. Karma significa acció; la llei del karma governa la qualitat de les nostres accions, pensaments, paraules, fets, visió, intencions i actitud.
La naturalesa vol veure les ànimes en la seva forma més benevolent i si no estem operant així, si l’ego governa la consciència, si no estem pensant i actuant en sintonia amb el que porta benefici per a tots, la natura deixarà de cooperar amb nosaltres i tractarà d’ensenyar-nos per mitjà del mecanisme del dolor; mitjançant problemes, confusió, dolor i totes les incomoditats existents.
Si estem en la consciència més elevada, llavors, tots els nostres tresors, és a dir, pensaments, sentiments, temps, paraules, accions, recursos, talents …, seran usats per al propòsit més elevat: el de crear benestar veritable per a tothom. Davant aquesta forma d’operar, la resposta kàrmica serà la més elevada.
Els factors externs són un indicatiu dels nostres factors interns.

Extracte del llibre:
Vivenciar la meditació.
Per assolir profunda saviesa, alegria i pau
Ed. Brahma Kumaris
Rona Scheiwtz

Week’s Reflection     april 31,  2019 

unnamed

Past, present and future

Often, when something unpleasant happens, we think it’s bad luck. When it’s a good thing, we think of good luck. We rarely connect our experiences of the present with our past actions, nor do we see that they are the ones that build our future.
However, there is a universal and eternal law of justice and balance that governs the lives of all of us. Karma means action; the law of karma governs the quality of our actions, thoughts, words, deeds, vision, intentions and attitude.
Nature wishes to see the souls in their most benevolent form and if we are not operating like this, if the ego governs the conscience, if we are not thinking and acting in tune with what brings benefit to all, nature will cease to cooperate with us and will try to teach us through the mechanism of pain; through problems, confusion, pain and all the existing discomforts.
If we are in the highest consciousness, then all our treasures, that is, thoughts, feelings, time, words, actions, resources, talents …, will be used for the highest purpose: that of creating true well-being for all. Given this way of operating, the karmic response will be the highest.
The external factors are indicative of our internal factors.

Excerpt from the book:
Experience meditation.
To achieve profound wisdom, joy and peace
Ed. Brahma Kumaris
Rona Scheiwtz

Reflexión de la Semana    6 de abril 2019    

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: